Epəjɨ je 5

1Səi ngan je kɨ Luwə ndɨgɨ səsi ə, majɨ kadɨ ɨndaji-e. 2Majɨ kadɨ ɨsi kɨ dɔsi taa me ndɨgɨ-naa tɨ, təkɨ Kɨrɨsɨ ndɨgɨ-je ə adɨ rɔne Luwə koy tɨ mbata ləje, tə kadɨ kare ə se nḛ məsɨ kɨ ətɨ Luwə majɨ be. 3Səi ngan lə Luwə, be ə, e go tɨ al, kadɨ ta kaya kɨ ra madɨ kɨ nḛ kɨ to njḛ ə se kəm-nda e kɨ kəl tae dansi tɨ al tə kəl al. 4E go tɨ al kadɨ ta je kɨ to njḛ kɨ ta kɨ to kəl al kɨ ta məne kɨ to njḛ madɨ je tḛḛ tasi tɨ. Nə kadɨ ta kɨ a tḛḛ tasi tɨ, e ta ra oyo Luwə yo taa. 5Majɨ kadɨ ɨgəri nḛ je kɨn majɨ: njé ra kaya je nɨm, njé ra nḛ je kɨ to njḛ nɨm, njé ra kəm-nda nḛ je kɨ asɨ-naa kɨ yo kɨ ra nɨm kɨn, a əi mbo̰ dɨje tɨ kɨ Kɨrɨsɨ əi kɨ Luwə a o̰i be dɔde tɨ kɨn al ratata. 6Kadɨ adi dəw madɨ əl səsi ta je kɨ ndade goto adɨ ɨndəmi ta rəbɨ al. Tadɔ e kɨ takul nḛ je kɨ be kɨn ə, wongɨ lə Luwə ɨsɨ re-n dɔ dɨje tɨ kɨ njé təl rɔde go ta tɨ lie al. 7Ɨndəi rɔsi naa tɨ səde dɔ nḛ madɨ tɨ al. 8Təkɨ rɔjetɨ, ndɔ kɨ mari ɨsi me lo kɨ ndul tɨ, nə ngɔsɨne, kɨ takul kɨndə rɔ naa tɨ ləsi kɨ Ɓaɓe, səi dɨje kɨ lo kunjɨ tɨ ə majɨ kadɨ nḛ rasi e nḛ ra lə ngan je kɨ lo kunjɨ tɨ. 9Tadɔ kandɨ lo kunjɨ e: nḛ ra je kɨ majɨ, kɨ nḛ ra je kɨ dana, kɨ nḛ ra je kɨ rɔjetɨ. 10Təkɨ səi ngan je kɨ lo kunjɨ tɨ, majɨ kadɨ ɨndəi tɔgɨ dɔ rɔsi tɨ mba kadɨ ɔri mbo̰ nḛ kɨ nəl Ɓaɓe kɨ nḛ kɨ nəl Luwə al naa tɨ. 11Kadɨ nḛ madɨ kɨ ore səsi naa tɨ dɔ nḛ ra je kɨ majal kɨ lo ndul tɨ kɨ ndae goto kɨn al. Nə ɨtḛḛi kɨ gɨnde taga tə tḛḛ yo taa. 12Tadɔ nḛ je kɨ ko dɨje kɨn ɨsɨ rai lo ɓɔyɔ tɨ, e nḛ je kɨ to rɔsɔl ngay kadɨ dəw əl tae. 13Nɨngə lokɨ e kɨ kɔr gɨn nḛ je kɨ ɨsi rai ɓa, kɨlə radeje kɨ majal to taga ay njay njay. 14Tadɔ nḛ je pətɨ kɨ gɨnde tḛḛ lo kunjɨ tɨ təli lo kunjɨ. E be ə, makɨtɨbɨ lə Luwə əl ə nə: «Ɨndəl dɔ ɓi tɨ, ḭ nje to ɓi, Ḭ taa dan nje koy je tɨ, Ə Kɨrɨsɨ a adɨ kunjɨ ləne a unjɨ dɔi tɨ.» 15Kadɨ ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔsi tɨ me ji kɨsɨ kɨ dɔ taa tɨ ləsi. Kadɨ nḛ rasi e nḛ ra lə dɨje kɨ njé tər je ɓɨ nḛ ra lə mbə je al. 16Dɔkagɨlo kɨ j-ɨsɨ tɨ kɨn e dɔkagɨlo kɨ majal, ə kadɨ dɔkagɨlo je pətɨ kɨ Luwə adɨ səsi ɓa, ɨrai nḛ je kɨ majɨ taa taa ɓɨ adi dɔkagɨlo kɨn man kare al. 17MBata kɨn ə, kadɨ ɨtoi tə dɨje kɨ ku dɔde goto be al, nə kadɨ ɨgəri nḛ kɨ Ɓaɓe ɨsɨ ngəm rɔsi tɨ. 18Adi kasɨ ra səsi al, ka̰y kasɨ nju kɨ al dɔ majɨ a aw kɨ dəw kaya kɨ ra tɨ. Nə kadɨ ɨrosi kɨ NDɨl kɨ ay njay yo ta. 19Majɨ kadɨ əli naa ta me pa je tɨ, osi pa je lə Luwə kɨ ndəgɨ pa je kɨ NDɨl adɨ səsi. Osi pa je kɨn ɨləi tɔjɨ dɔ Ɓaɓe tɨ kɨ nga̰mesi ba pətɨ. 20Majɨ kadɨ rai oyo Luwə kɨ Bawje kɨ dɔkagɨlo je pətɨ, me nḛ je pətɨ me tɔ Ɓaɓe tɨ ləje Jəju Kɨrɨsɨ. 21Ɨləi dɔsi gɨn tɔgɨ tɨ lə na̰ kɨ yo kɨ ne, mbata kojɨ kɨ kɨlə dɔ Kɨrɨsɨ tɨ kɨ awi. 22Səi dəne je, kadɨ na̰ na̰ ɨlə dɔne gɨn tɔgɨ tɨ lə ngawne təkɨ ɨsɨ ɨləi dɔsi gɨn tɔgɨ tɨ lə Ɓaɓe be. 23Tadɔ ngaw e kɨ boy dɔ dəne tɨ, təkɨ Kɨrɨsɨ e kɨ boy dɔ njé kaw-naa je tɨ kɨn be tɔ. Kɨrɨsɨ e nje kajɨ njé kaw-naa je kɨ əi darɔe je. 24Be ə, təkɨ njé kaw-naa je ɨləi dɔde gɨn tɔgɨ tɨ lə Kɨrɨsɨ ka kɨn ə, dəne je ka, kadɨ ɨləi dɔde gɨn tɔgɨ tɨ lə ngawde je me nḛ je tɨ pətɨ tɔ. 25Nɨngə səi ngaw dəne je, majɨ kadɨ na̰ na̰ ndɨgɨ nene təkɨ Kɨrɨsɨ ndɨgɨ-n njé kaw-naa je ə adɨ rɔne koy tɨ kɨ mbata ləde kɨn be. 26Adɨ rɔne koy tɨ mba kadɨ təl njé kaw-naa je dɨje kɨ asi ta kede dɨje tɨ lə Luwə, go togɨ tɨ kɨ togɨ-de kɨ man nɨm kɨ ta ləne nɨm tɔ. 27Jəju ge kadɨ n-tḛḛ kɨ njé kaw-naa je ta kəmne tɨ kɨ kɔsɨ-gon kɨ ətɨ ɓəl, kɨ kanjɨ yoro nɨm, kadɨ ngɨrə rɔde je tur ju ju al nɨm, kadɨ nḛ madɨ kɨ asɨ-naa al goto rɔde tɨ nɨm tɔ. Ge kadɨ njé kaw-naa je ayi njay kɨ kanjɨ ta madɨ dɔde tɨ. 28Be tɔ ə, majɨ kadɨ ngaw dəne je ndɨgi nede je təkɨ ɨsɨ ndɨgi darɔde əi je wa be. Dəw kɨ nje ndɨgɨ nene, ndɨgɨ darɔne wa. 29Təkɨ rɔjetɨ, dəw kɨ ɔsɨ rɔne ta nja kare goto. Nə j-əi pətɨ j-uli-de kɨ nḛ kuso, ə j-ɨndəi kəm je gode tɨ tə kɨndə yo taa. E be ə, Kɨrɨsɨ ɨsɨ ra-n kɨ njé kaw-naa je, 30tadɔ j-əi ngan darɔe je. 31MBata kɨn ə, dɨngəm a ɨyə̰-n me kəy lə bawne əi kɨ ko̰ne, nɨngə tɨyə̰i-naa kɨ nene, ɓa əi joo pu təli darɔ kɨ kare. 32Ta kɨ rɔjetɨ kɨ bo e kɨ ɓɔyɔ me ta tɨ kɨn, nə m-əl səsi kadɨ e ta kɨ ɔjɨ dɔ Kɨrɨsɨ kɨ njé kaw-naa je. 33Nə ta kɨn ɔjɨ dɔsi tɔ, kadɨ ngaw dəne kɨ ra ndɨgɨ nene tə darɔne wa be, ɓa kadɨ dəne ɨlə kojɨ dɔ ngawne tɨ tɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\