Epəjɨ je 6

1NGan je, kɨ mbata kesi dɨje lə Ɓaɓe, majɨ kadɨ ɨtəli rɔsi go ta tɨ lə njé kojɨ si je, tadɔ e kɨlə ra kɨ majɨ. 2Ɔsɨ ngɔn bawi əi kɨ ko̰i, tadɔ e kɨn e ndu-kun kɨ kəte kɨ Luwə adɨ kɨ kun mɨndɨ dɔ tɨ. 3«Be kadɨ ɨsɨ majɨ me dunɨya̰ tɨ nɨngə ndɔi a e ngay tɔ.» 4Nɨngə səi baw je, kadɨ adi wongɨ ngansi je kɨ takul kɨlə rasi je al tɔ, nə kadɨ ɨngəmi-de me nḛ ndo tɨ kɨ majɨ, kɨ me kɨndə kɔjɨ tɨ kɨ go ta tɨ lə Ɓaɓe. 5Səi ɓəə je, majɨ kadɨ ɨtəli rɔsi go ta tɨ lə ɓasi je kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨ sɔl dɔ, kɨ kɨlə kojɨ dɔ tɨ kɨ nga̰me kɨ ay njay təkɨ e Kɨrɨsɨ wa ə, ɨsi təli rɔsi go ta tɨ lie be. 6Otɨ kadɨ ɨrai kɨlə ləsi dɔkagɨlo tɨ kɨ dɨje ɨndəi kəmde gosi tɨ par, təkɨ ɨsɨ ɨrai kɨlə mba kadɨ ɨngəi majɨ ta kəm dɨje tɨ yo be. Nə majɨ kadɨ ɨrai kɨlə tə ɓəə je lə Kɨrɨsɨ kɨ ɨsɨ rai ndɨgɨ lə Luwə kɨ mede kɨ kare ba be. 7Majɨ kadɨ ɨrai kɨlə kɨ me ndɨgɨ, tə nḛ kɨ e kɨlə lə Ɓaɓe wa ə ɨsɨ rai be, ɓɨ e kɨlə lə dɨje al. 8Tadɔ ɨgəri ɓətɨ təkɨ na̰ na̰ a ɨngə nḛ kɨngə go ji ləne rɔ Ɓaɓe tɨ kɨ go majɨ tɨ kɨ ra, re e-n ɓəə ə se e dəw dɔrɔne. 9Səi ɓa ɓəə je, səi ka, kadɨ ɨrai be tɔ kɨ ɓəə je ləsi. Majɨ kadɨ ɨyə̰i ta kɨndə-de ɓəl tɨ kɔ, ə kadɨ ɨgəri təkɨ ɓade nɨm, ɓasi nɨm e kare ba, ə ɨsɨ me dɔra̰ tɨ taa nu, ɓa kɔr kəm dɨje dana goto rɔe tɨ. 10Kadɨ jɨ tɔl-n ta ta je, majɨ kadɨ ɨtəli dɨje kɨ njé tɔgɨ je kɨ takul kɨndə rɔ naa tɨ ləsi kɨ Ɓaɓe me tɔge tɨ kɨ ngay. 11Majɨ kadɨ ɔyi nḛ katɨ je kɨ Luwə adɨ-je ba pətɨ jisi tɨ, mba kadɨ ai dɨngəm no̰ kədɨ-naa je tɨ lə su. 12Tadɔ e dɨje kɨ awi kɨ darɔ kɨ məsɨ ə j-a jɨ rɔi səde al, nə j-ɨsɨ rɔi kɨ ndɨl je kɨ majal kɨ njé tɔgɨ me lo je tɨ kɨ taa dɔra̰ tɨ, kɨ njé ko̰ɓe je, kɨ tɔgɨ ko̰ɓe je, ə se j-ɨsɨ rɔi kɨ nje ko̰ɓe dɔnangɨ tɨ kɨ e me lo kɨ ndul tɨ. 13MBata kɨn ə, majɨ kadɨ ɔyi nḛ katɨ je kɨ Luwə adɨ-je ba pətɨ jisi tɨ, mba kadɨ lo kɨ ndɔ je majal rəi nɨngə, ai gərərə ba. Nɨngə kadɨ go rɔ tɨ ɓa, ai taa ba. 14Majɨ kadɨ ai taa ba! Nɨngə kadɨ ta kɨ rɔjetɨ ə ɨdɔɔi ɓədɨsi tɨ tə nda be, ə kadɨ nḛ ra kɨ dana to tə gɨndɨ kɨ kadɨ ɨdɔɔi gusi tɨ be. 15Majɨ kadɨ kḭ langɨsi kaw kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ nje kadɨ lapɨya, to tə sa kɨlə nja tɨ ləsi be. 16Me nḛ je tɨ pətɨ, majɨ kadɨ uni kadɨ-me adi to tə də ləsi be, e kɨ takule ə a ɨndəi nɨngə je lə nje ba̰ kɨ tae ɨsɨ tḛḛ por ɨləi kɔ. 17Majɨ kadɨ ɨtaai kajɨ kɨ Luwə adɨ-je ɨləi dɔsi tɨ tə jɔgɨ rɔ be, ɓa kadɨ uni ta lə Luwə kɨ NDɨl adɨ-je tə kɨyə kasɨgar be. 18Nḛ je kɨn pətɨ, ɨdəji Luwə me kəl si-e ta tɨ. Əli si-e ta kɨ dɔkagɨlo je pətɨ kɨ takul NDɨl kɨ ay njay. Ɨrai kɨ kɨsɨ dɔ nja tɨ, ə kadɨ ɨnayḭ kɨ lo ra-e tɨ par par. Əli ta kɨ Luwə kɨ mbata lə dɨje lə dɨje lie pətɨ. 19Əli ta kɨ Luwə kɨ mbata ləm tɔ, mba kadɨ Luwə wa ɨndə ta tam tɨ, mbata kadɨ m-ɨlə-n mbḛ dɔ nḛ je tɨ kɨ kəte toi lo ɓɔyɔ tɨ ə Poy Ta kɨ Majɨ tḛḛ kɨ dɔe kɨn, kɨ me kɨ tḭ katɨ. 20E kɨ mbata Poy Ta kɨ Majɨ kɨn ə, m-taa-n to Kɨrɨsɨ m-to-n kɨ kulə gɨndɨ jim tɨ kəy dangay tɨ. Be ə, əli ta kɨ Luwə mba kadɨ m-əl ta kɨ me kɨ tḭ katɨ, təkɨ sɔbɨ kadɨ m-əlɨ-n. 21M-ndɨgɨ kadɨ ɨgəri nḛ kɨ sɔbɨ dɔm, kɨ nḛ m-ɨsɨ m-ra. E be ə, Tɨsɨkɨ kɨ e ngokom kɨ nje ndɨgɨ ləm, kɨ nje ra kɨlə kɨ rɔjetɨ me Ɓaɓe tɨ, a əl səsi nḛ je pətɨ kɨ ɔjɨ dɔm. 22E mbata kɨn ə, m-ɨle rɔsi tɨ mba kadɨ ɨgəri ji kɨsɨ je, nɨngə kadɨ ɨlə dɨngəm mesi tɨ tɔ. 23Kadɨ Luwə kɨ Bawje kɨ Ɓaɓe ləje Jəju kɨrɨsɨ adɨ ngako̰je je pətɨ, lapɨya, kɨ ndɨgɨ-naa, naa tɨ kɨ kadɨ-me. 24Kadɨ me-majɨ lə Luwə e naa tɨ kɨ dɨje pətɨ kɨ njé ndɨgɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ kɨ ndɨgɨ kɨ a yətɨ al. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\