Galatɨ je 1

1Mi Pol kɨ nje kaw kɨlə lə Jəju Kɨrɨsɨ, kɨ nje kaw kɨlə lə Luwə kɨ Bawje kɨ adɨ Jəju Kɨrɨsɨ ḭ taa dan njé koy je tɨ ə m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn. Kɨ rɔjetɨ, mi nje kaw kɨlə kɨ go ndɨgɨ tɨ lə dɨje al, taa kɨ takul dəw madɨ al tɔ. 2Je kɨ ngakom je pətɨ kɨ əi səm naa tɨ ne, j-uwə jisi səi njé kaw-naa je kɨ ɨsi dɔnangɨ Galasi tɨ. 3Jɨ dəjɨ kadɨ Bawje Luwə əi kɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ adi me-majɨ kɨ kɨsɨ-maje ləde e naa tɨ səsi. 4Jəju kɨ, e wa ɨlə rɔne kɔ gangɨ-n dɔje mba kadɨ Luwə ɨyə̰-n go majal je ləje kɔ, kadɨ tə taa-n-je gɨn tɔgɨ tɨ lə majal kɨ dɔnangɨ tɨ ne. Jəju Kɨrɨsɨ ra be mbata e go ndɨgɨ tɨ lə Bawje Luwə. 5Kadɨ j-ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ kɨ dɔkagɨlo je kɨ dɔkagɨlo je. Amen! 6E Luwə ə ɓar səsi kɨ takul Kɨrɨsɨ kɨ ra səsi majɨ, nga ban be ə, ɨtəli gɨdɨsi kalangɨ ba adi-e, ə ɨtəli rɔsi go poy ta tɨ kɨ rangɨ yo ə? E nḛ kɨ ətɨ-m ɓəl ngay. 7A oi təkɨ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ rangɨ to no̰o̰ ɓəy, nə Poy Ta kɨ Majɨ kɨ rangɨ goto. E dɨje par ə ɨsɨ yəti dɔsi kɨ nḛ ndo je ləde kɨ rangɨ, mba kadɨ n-yətii gɨn Poy Ta kɨ Majɨ lə Jəju Kɨrɨsɨ. 8Kɨn ə re dəw madɨ kɨ rangɨ, ə se e-n je wa, ə se malayka kɨ dɔra̰ tɨ, re ɨlə səsi mbḛ poy ta kɨ to ta dangɨ kɨ e kɨ j-ɨlə səsi mbḛe kɨn nɨngə, kadɨ dəwe kɨn Luwə man-e. 9Ta kɨn j-əl səsi ngata, nə m-təl m-re dɔ tɨ ngɔsɨne kadɨ m-əl səsi ɓəy: re dəw madɨ ɨlə səsi mbḛ poy ta kɨ to ta dangɨ kɨ e kɨ ɨngəi kɨn nɨngə, kadɨ dəwe kɨn Luwə man-e. 10Nɨngə kɨ ngɔsɨne kɨn, m-ɨsɨ m-sangɨ kadɨ m-ɨngə majɨ rɔ Luwə tɨ ɓɨ m-ɨsɨ m-sangɨ kɨngə majɨ rɔ dɨje tɨ al. M-ɨsɨ m-sangɨ kadɨ m-nəl dɨje al. Re m-ɨsɨ m-sangɨ kadɨ m-nəl dɨje ɓəy nɨngə, m-a mi nje ra kɨlə ɓəə lə Kɨrɨsɨ al. 11M-əl səsi madɨ ɨgəri ngakom je, təkɨ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ m-ɨlə səsi mbḛe kɨn e ta lə dəw al. 12Nɨngə e Jəju Kɨrɨsɨ ə tḛḛ kɨ dɔe adɨ-m m-ɨgər, ɓɨ e dəw madɨ ɓa adɨ-m al, taa e dəw madɨ ɓa ndo-m al tɔ. 13M-gər kadɨ oi poy kɨlə ram je kɨ m-ra dɔkagɨlo tɨ kɨ kəte mi-n me kujɨ ra nḛ tɨ lə Luwə, kɨ Jɨpɨ je ɨsɨ rai kɨn ɓətɨ. M-ɨndə kəm njé kaw-naa je ndoo kɨndə kɨ al dɔ majɨ, taa m-sangɨ kadɨ m-tujɨ-de kɔ tɔ. 14Me kujɨ ra Luwə tɨ, kɨ Jɨpɨ je ɨsɨ rai, m-ra ya̰m madɨ ətɨ ɓəl, ɨtə ya̰ madɨm Jɨpɨ je kɨ ɓal kojɨ-de e naa tɨ səm. M-ra m-ɨtə-de tadɔ m-tɨngə bɨl mbata nḛ jibəl ɓe lə kam je. 15Nə Luwə kɨ ɔr-m ɨndə-m ta dangɨ lokɨ mi-n me kom tɨ ɓəy, ɓar-m kɨ go me-majɨ tɨ lie. 16Nɨngə, lokɨ Luwə oo majɨ, ə tḛḛ kɨ dɔ NGonne adɨ-m, mba kadɨ m-ɨlə mbḛe gɨn dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al, m-aw m-taa ta kɔjɨ rɔ dəw madɨ tɨ al, 17taa, m-aw Jorijaləm tɨ m-ɨngə njé je kɨ əi njé kaw kɨlə je kɨ kəte no̰m tɨ al nɨm tɔ. Kalangɨ ba, m-ḭ taa m-aw dɔnangɨ Arabi tɨ, taa m-təl m-re Damasɨ tɨ. 18Ɓal mɨtə go tɨ ɓəy taa, m-aw Jorijaləm tɨ kadɨ m-gər Pɨyər, m-ɨsɨ rɔe tɨ ndɔ dɔgɨ gɨde e mi. 19Nɨngə lo kɨn tɨ, m-o nje kaw kɨlə madɨ kɨ rangɨ al. Dəw kɨ m-o-e e Jakɨ kɨ ngoko̰ Ɓaɓe. 20Kɨ no̰ Luwə tɨ, ta kɨ m-ndangɨ m-adɨ səsi kɨn e ta kɨ rɔjetɨ ɓɨ m-əl ta ngom al. 21Go tɨ m-ɔtɨ m-aw dɔnangɨ Sɨri tɨ kɨ dɔnangɨ Sɨlɨsi tɨ. 22Nə dɔkagɨloe tɨ kɨn, njé kaw-naa je lə Kɨrɨsɨ kɨ dɔnangɨ Jude tɨ ooi darɔm kɨ kəmde al. 23Poy ta ləm par ə ooi kɨ ndu mbḛ əi nə: «Dəw kɨ kəte ɨsɨ ɨndə kəmje ndo ka, ɓasɨne kɨn e wa nga ə a ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ kadɨ dɨje adi mede Kɨrɨsɨ, kɨ ndɔ kɨ ndɨgɨ kadɨ n-tujɨ kɔ ka.» 24Lo kɨn tɨ, ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ mbata ləm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\