Galatɨ je 3

1Səi dɨje kɨ Galatɨ, tɨ dɔsi a dana al! Dɔsi a dana al, tadɔ j-ɔr səsi gɨn koy lə Kɨrɨsɨ dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ ay njay ta kəmsi tɨ adɨ oi, ə ɨtəli adi dəw madɨ kɨ rangɨ re yəl səsi. 2M-əl səsi nḛ kare madɨ ɨgəri: E mbata Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ɨtaai, ə adi mesi kɨn, ə Luwə adɨ-n səsi NDɨl Luwə ɓɨ e mbata ra go ndu-kun tɨ lə Mojɨ al. 3Dɔsi a dana al! Lo kɨlə ngɨre tɨ, uwəi kul NDɨl Luwə, nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn ɨgəi kadɨ uwəi kul rɔsi ngata. 4NGa ko̰ kɨ ɨngəi bore be kɨn kadɨ e kare kɨ dangɨ a? A e go tɨ al kadɨ e kare kɨ ndangɨ. 5Luwə adɨ səsi NDɨl nḛ kɨ ay njay taa ra nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl dansi tɨ tɔ. Ə se ra be mbata təl kɨ ɨtəli rɔsi go ndu-kun tɨ lə Mojɨ wa? Jagɨ e be al, ra mbata taa kɨ ɨtaai Poy Ta kɨ Majɨ kɨ kadɨ-me. 6E be ə, Luwə tɨdə-n Abɨrakam dəw tɨ ləne, ɓar-e-n dəw kɨ dana, mbata adɨ mene Luwə. 7Sɔbɨ kadɨ ɨgəri majɨ təkɨ dɨje kɨ uni mede adi Kɨrɨsɨ ə əi ngan lə Abɨrakam kɨ rɔjetɨ. 8Makɨtɨbɨ lə Luwə əl ta ɓal ngay kəte təkɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al, Luwə a tɨdə-de dɨje tɨ ləne kɨ takul kadɨ-me ləde. Poy Ta kɨ Majɨ kɨn e kɨ kəl Abɨrakam təkɨ Luwə a njangɨ dɔ dɨje pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨ takule. 9E be ə, njé kɨ adi mede, Luwə a njangɨ dɔde təkɨ njangɨ-n dɔ Abɨrakam kɨ adɨ mene be. 10Dɨje pətɨ kɨ gai kadɨ Luwə a ɔr ta dɔde tɨ kɨ takul təl rɔ go ndu-kun tɨ lə Mojɨ, ndɔl e dɔde tɨ. NDɔl e dɔde tɨ, tadɔ makɨtɨbɨ lə Luwə ə nə: «Dəw kɨ ra kɨ ɨndə kəmne go ndu-kun je tɨ pətɨ, kɨ e kɨ ndangɨ me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə kɨn kɨ dɔkagɨlo je pətɨ al nɨngə, ndɔl e dɔe tɨ.» 11Jɨ gər majɨ kadɨ dəw kɨ Luwə a təl-e dəw tɨ ləne kɨ takul təl rɔ go ndu-kun tɨ goto. Tadɔ makɨtɨbɨ lə Luwə ə nə: «Dəw kɨ adɨ mene Luwə ə e dəw kɨ dana, nɨngə kɨ takul kadɨ-me lie ə a ɨsɨ-n kɨ dɔne taa.» 12Kɨ rɔjetɨ, ngɨrə ndu-kun e dɔ kadɨ-me tɨ al, əi nḛ je kɨ dangɨ dangɨ. Makɨtɨbɨ lə Luwə ə nə: «Dəw kɨ ra go ndu-kun je tɨ ɓa a ɨngə kajɨ kɨ go rəbɨ təl rɔ go tɨ.» 13Kɨrɨsɨ taa-je ɨlə-je taa ta ndɔl tɨ lə ndu-kun. Kɨrɨsɨ ɔr to je, un ndɔl kɨ dɔje tɨ kɨ dɔne tɨ. MBata makɨtɨbɨ lə Luwə ə nə: «Dəw kɨ ɓəi-e dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ e dəw kɨ Luwə ndɔle.» 14E be mba kadɨ njangɨ dɔ kɨ Luwə un mɨndɨne kadɨ n-adɨ Abɨrakam kɨn, dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al ka ɨngəi kɨ takul Jəju Kɨrɨsɨ, ə kadɨ kɨ go rəbɨ lə kadɨ-me, j-ɨngə NDɨl Luwə kɨ Luwə un ndune kadɨ n-adɨ-je. 15NGakom je, m-a m-un nḛ kare kɨ j-ɨsɨ j-oi kɨ ndɔ je pətɨ dɔnangɨ tɨ ne mba kadɨ m-ɔjɨ-n səsi nḛ kɨn: lokɨ dəw un mɨndɨne, ndangɨ me makɨtɨbɨ tɨ, dəw made kɨ rangɨ kɨ asɨ kadɨ tujɨ kɨlə mɨndɨ lie kɨn, ə se kadɨ ɨlə nḛ kɨ rangɨ dɔ tɨ goto. 16Nɨngə kun mɨndɨ kɨ Luwə un adɨ Abɨrakam, kɨ dəw kɨ gɨn kojɨ tɨ lie ka e be tɔ. Makɨtɨbɨ lə Luwə ə nə: «Luwə un mɨndɨne adɨ dəw kɨ gɨn kojɨ tɨ lə Abɨrakam,» adɨ e dəw kare ba, kɨ e Jəju Kɨrɨsɨ, ɓɨ makɨtɨbɨ ə nə: «Luwə un mɨndɨne adɨ dɨje kɨ gɨn kojɨ tɨ lə Abɨrakam,» tə dɨje kɨ ba̰yḭ-naa, al. 17Nḛ kɨ m-ge kadɨ m-əl ə to kɨn: Luwə un mɨndɨne adɨ Abɨrakam majɨ. Nɨngə asɨ ɓal ɓu sɔ kɨ kutɨ mɨtə go tɨ ɓəy taa, ndu-kun re. NDu-kun kɨ re go gogɨ kɨn ra tɔgɨ kadɨ tujɨ kun mɨndɨ kɨ Luwə un adɨ Abɨrakam kəte kɨn al. Re ndu-kun tujɨ kun mɨndɨ kɨn nɨngə, kun mɨndɨ lə Luwə a təl nḛ kɨ kɔ kare. 18Re Luwə adɨ nḛ dɨje kɨ go rəbɨ təl rɔ go ndu-kun tɨ nɨngə, tɔjɨ kadɨ e kɨ go kun mɨndɨ tɨ ə Luwə adɨ-n nḛ dɨje al. NGa je j-o kadɨ e kɨ go rəbɨ kun mɨndɨ ə Luwə adɨ majɨ-kur re-n dɔ Abɨrakam tɨ tɔ. 19Re e be nɨngə, se kɨlə ra ndu-kun kɨ Luwə adɨ Jɨpɨ je e ri wa? Luwə adɨ ndu-kun mba kadɨ gəri majal rade je kɨ ɨsɨ rai ta kəm Luwə tɨ. NDu-kun to be kɨ naa tɨ, bɨtɨ kadɨ ngɨnə-n dəw kɨ gɨn kojɨ tɨ lə Abɨrakam kɨ a re. Adɨ e dəw kɨ Luwə un ndune ade. Lokɨ Luwə ndɨgɨ kadɨ ndu-kun, e malayka je ə Luwə ɨlə-n-de kɨ go rəbɨ lə dəw kɨ kare kɨ a mbo̰ Luwə tɨ kɨ dɨje kadɨ ɨlə-de nojɨ naa tɨ. 20Nɨngə nje ka mbo̰ dɨje tɨ kadɨ ɨlə-de nojɨ naa tɨ, a a mbo̰ dɨje tɨ kɨ ba̰yḭ-naa, nə Luwə e kare ba ɓɨ ba̰y al. 21Ə se e kɨn ɔjɨ kadɨ ndu-kun ɔsɨ ta kun mɨndɨ lə Luwə wa? Jagɨ ɔse ta al. Re ndu-kun madɨ to no̰o̰, asɨ kadɨ adɨ dɨje kajɨ nɨngə, m-gər kadɨ re ndu-kun a ɔr ta dɔ dɨje tɨ no̰ Luwə tɨ. Ke ə ndu-kun kɨ be kɨn goto. 22Makɨtɨbɨ lə Luwə əl təkɨ dɨje pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ əi gɨn tɔgɨ tɨ lə majal. To be mba kadɨ kun mɨndɨ kɨ Luwə un adɨ dɨje kɨ adi-e mede, tɔl tane me kadɨ-me Kɨrɨsɨ tɨ. 23Kəte taa kadɨ dɔkagɨlo kadɨ-me Jəju Kɨrɨsɨ re, j-ɨsɨ tə dangay je gɨn tɔgɨ tɨ lə ndu-kun. J-ɨsɨ gɨn tɨ bɨtɨ kadɨ Luwə tḛḛ kɨ dɔ kadɨ-me Jəju Kɨrɨsɨ adɨ-je. 24Dɔkagɨloe tɨ kɨn ndu-kun to tə nje kɨndə kəmne goje tɨ bɨtɨ kadɨ Kɨrɨsɨ re-n. Lo kɨn tɨ nga ə Luwə ɔr-n ta dɔje tɨ kɨ takul kadɨ-me Kɨrɨsɨ. 25Nɨngə lokɨ dɔkagɨlo kadɨ-me Kɨrɨsɨ re kɨn, je gɨn tɔgɨ tɨ lə ndu-kun kɨ kəte ɨsɨ ɨndə kəmne goje tɨ ka kɨn al ngata. 26MBata səi pətɨ, səi ngan lə Luwə kɨ takul kadɨ-me Jəju Kɨrɨsɨ. 27Səi pətɨ, rai səsi batəm lə Kɨrɨsɨ, adɨ ɨtoi tə Kɨrɨsɨ wa be. 28NGɔsɨne, dangɨ dangɨ goto mbo̰ dɨje tɨ. Jɨpɨ ə se Gɨrəkɨ goto; ɓəə ə se dəw kɨ e ɓa rɔne goto; dəne ə se dɨngəm goto. Pətɨ, səi kare ba me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ. 29Re səi dɨje lə Jəju Kɨrɨsɨ nɨngə, səi gɨn kojɨ lə Abɨrakam tɔ. A ɨngəi nḛ je pətɨ kɨ Luwə un ndune kadɨ n-adɨ Abɨrakam kɨ dɨje kɨ gɨn kojɨ tɨ lie tɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\