Galatɨ je 4

1Nḛ kɨ kadɨ m-adɨ ɨgəri ə to kɨn: NGon kɨ bawe ɨyə̰ nḛ nduwə ade, e ə e ɓa nḛ kɨngə je pətɨ kɨ bawe ɨyə̰, nə lokɨ nay ngon ɓəy, to ta dangɨ kɨ ɓəə al. 2To ta dangɨ al, tadɔ e gɨn tɔgɨ tɨ lə njé kote je kɨ njé ngəm nḛ majɨ lie, bɨtɨ kadɨ dɔkagɨlo kɨ bawe ɔjɨ asɨ ɓəy taa, a adi-e nḛ nduwə lie. 3J-əi ka to be tɔ. Lokɨ jɨ gəri Jəju Kɨrɨsɨ al, j-əi ɓəə je gɨn tɔgɨ tɨ lə majal je kɨ dangɨ dangɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne. 4Nə lokɨ dɔkagɨlo kɨ Luwə ɔjɨ asɨ, Luwə ɨlə NGone adɨ re. NGon kɨ dəne oje gɨn ndu-kun tɨ lə Jɨpɨ je. 5Re mba kadɨ taa dɔ dɨje kɨ ɨsi gɨn tɔgɨ tɨ lə ndu-kun, taa kadɨ tə təl-je ngan lə Luwə tɨ tɔ. 6Səi ngan lə Luwə kɨ rɔjetɨ, be ə Luwə ɨlə-n NDɨl ngonne me je tɨ. NDɨl kɨ adɨ j-ɨsɨ ɓari Luwə Aba! kɨ kɔr me nə Bai. 7E be ə, ḭ ɓəə al ngata, nə ḭ ngon lə Luwə. Ə re ḭ ngon lə Luwə nɨngə, Luwə a adi nḛ nduwə je pətɨ kɨ ngəm mbata lə nganne je kɨ go me-majɨ tɨ lie. 8Kəte, lokɨ ɨgəri Luwə al ɓəy, ɨsɨ ɨrai ɓəə lə luwə je kɨ dangɨ dangɨ, nə kɨ rɔjetɨ ɓa, əi luwə je al. 9NGa kɨ ɓasɨne ɨgəri Luwə, taa Luwə gər səsi tə ya̰ne je tɔ, ə ɨgei təl kaw gɨn nḛ je tɨ kɨ tɔgɨde goto, taa ndade ka goto ka kɨn ɓəy. Ɨgei təl kaw ra ɓəə ləde ɓəy. 10Ɨsɨ ɨndəi kəmsi go ndɔ je madɨ tɨ, go nay je tɨ, go dɔkagɨlo je tɨ, kɨ go ɓal je tɨ madɨ ɓəy! 11M-ɓəl kadɨ kɨlə kɨ m-ra dansi tɨ be kɨn to kare rɔm tɨ kɨ ndangɨ. 12NGakom je, m-uwə njasi kɨ ngangɨ tɨ ba, ɨtoi tə mi be, tadɔ mi ka m-to tə səi be tɔ. Ɨgəri majɨ, nḛ madɨ kɨ majal kare kɨ ɨrai səm goto. 13Kadɨ mesi ole dɔ tɨ, təkɨ e kɨ go rəbɨ lə mo̰y ə m-ɨlə-n səsi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ m-ɨlə səsi dɔsa̰y. 14Me rɔ to tɨ ləm, rɔm majɨ kadɨ dəw oo kɨ kəmne al, adɨ re a kɨdi-mi je, ɨnjḛi-mi je, nə ɨrai nḛ kɨn səm al. Uwəi-mi rɔsi tɨ tə kuwə yo. Nɨngə Oi-mi tə malayka lə Luwə ə se Jəju Kɨrɨsɨ wa kɨ dɔne be yo. 15Dɔkagɨloe tɨ kɨn rɔsi nəl səsi ngay, nga ɓasɨne rɔnəl ka kɨn goto ngata. M-gər majɨ kadɨ dɔkagɨloe tɨ kɨn re ɨngəi rəbɨ kadɨ ɔri ka̰ kəmsi adi-mi ka re a ɔri adi-mi. 16Nɨngə ɓone m-təl nje ba̰ ləsi mbata kəl kɨ m-əl səsi ta kɨ rɔjetɨ. 17Dɨje kɨ ɨsɨ ədi səsi kɨn, rai nḛ tə nḛ kɨ ta ləsi to rɔde ngay be, nə kɨ rɔjetɨ, gɨr ta ləde e gɨr ta kɨ majal. Ɨsɨ ndɨgi kadɨ n-gangi səsi naa tɨ səm, kadɨ n-awi səsi gode tɨ yo. 18Nḛ kɨ m-o majɨ ngay, e ta kadɨ ɨtɨngəi bɨl me nḛ ra je tɨ kɨ majɨ kɨ dɔkagɨlo je pətɨ. Dɔkagɨlo kɨ m-goto səsi ka majɨ kadɨ uwəi nḛ ra kɨ majɨ ba ɓɨ ɨyə̰i tae al. 19NGanm je, m-ɨngə ko̰ kɨ rangɨ ɓəy kɨ mbata ləsi tə dəne kɨ nje ndoo be, bɨtɨ kadɨ ɨtəli dɨje kɨ tɔgɨ gangɨ me ta tɨ lə Kɨrɨsɨ. 20M-ndɨgɨ ngay kadɨ mi səsi naa tɨ kɨ ɓasɨne wa kɨn, kadɨ m-əl səsi ta kɨ ndu kɨ sɔbɨ kəl-n səsi ta. Tadɔ m-gər nḛ wa kɨ kadɨ m-ra dana kɨ mbata ləsi, al. 21Səi kɨ ɨndɨgi kadɨ ɨsi gɨn tɔgɨ tɨ lə ndu-kun, təkɨ rɔjetɨ, ɨgəri me ta kɨ ndu-kun əl kɨn al. 22Makɨtɨbɨ lə Luwə əl ə nə: «Abɨrakam ojɨ ngan je kɨ dɨngəm joo: kɨ kare, ko̰e e ɓəə ə kɨ nungɨ ko̰e e ɓəə al. Dəne kɨ ɓəə tɔe nə Agar, ə e kɨ e dəw dɔrɔne tɔe nə Sara tɔ.» 23NGon lə dəne kɨ ɓəə, oje təkɨ ojii ndəgɨ ngan je pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ, nə ngon lə dəne kɨ e dəw dɔrɔne, koje to ta dangɨ. Luwə un mɨndɨne adɨ kəte dɔ koje tɨ. 24Me ta je tɨ kɨn Luwə ɔjɨ-je nḛ kare kadɨ jɨ gər. Dəne je kɨ joo kɨn ɔji dɔ kun mɨndɨ je joo kɨ Luwə un: Kun mɨndɨ kɨ dɔ mbal Sɨnay tɨ e Agar kɨ a ojɨ ɓəə je. 25Agar e mbal Sɨnay kɨ Arabi tɨ, to tə ɓe bo kɨ Jorijaləm kɨ dɔkagɨlo tɨ kɨ ɓone kɨn be. To be, mbata Jorijaləm kɨ dɨje kɨ me tɨ pətɨ əi ɓəə je gɨn tɔgɨ tɨ lə ndu-kun. 26Nə Jorijaləm kɨ dɔra̰ tɨ, e ɓəə al. E ə e ko̰je tɔ. 27Makɨtɨbɨ lə Luwə ə nə: «Ḭ kujɨ dəne, ɨra rɔnəl, ḭ kɨ ɨgər to ndoo ngon al, ur kɔl rɔnəl. MBata dəne kɨ ngawe mbate a aw kɨ ngan je ngay ɨtə e kɨ ɨsɨ kɨ ngawne.» 28NGakom je, səi, ɨtoi tə Isakɨ kɨ Abɨrakam oje kɨ go kun mɨndɨ tɨ kɨ Luwə un ade kɨn be. 29Dɔkagɨloe tɨ kɨn, ngon kɨ oji-e tə ndəgɨ ngan je pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ adɨ ko̰ e kɨ oji-e kɨ tɔgɨ lə NDɨl Luwə. Ko nḛ wa kɨ ra nḛ kɨn ə ɨsɨ ra nḛ ɓone ɓəy. 30Ə se ta ri ə makɨtɨbɨ lə Luwə əl wa? Makɨtɨbɨ lə Luwə əl ə nə: «Ɨtuwəi dəne kɨ ɓəə kɨ ngone kɔ, tadɔ ngon lə dəne kɨ ɓəə a ḭ tə kɨngə nḛ nduwə naa tɨ kɨ ngon lə dəne kɨ e dəw dɔrɔne.» 31NGakom je, kɨ ɔjɨ dɔje, j-əi ngan lə dəne kɨ ɓəə al, nə j-əi ngan lə dəne kɨ e dəw dɔrɔne yo taa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\