Galatɨ je 5

1Kɨrɨsɨ taa-je ɨyə̰-je taa mba kadɨ j-əi kɨ taa kɨyə̰ taa kɨ dɔ gangɨ. Ai dɔ njasi tɨ, ɨyə̰i rɔsi kadɨ dəw madɨ təl səsi ɓəə tɨ ɓəy al ngata. 2Oi majɨ, mi Pol m-əl səsi ta taga wangɨ. Re adɨ ɨjəi mɔtɨsi ɓəy nɨngə, Kɨrɨsɨ a təl nḛ kɨ kare kɨ rɔsi tɨ. 3M-ndɔr mbisi kɨ ko̰ joo ɓəy, dəw kɨ ra kɨ adɨ ɨjəi mɔte nɨngə, sɔbɨ kadɨ ɨndə tane dəm go ndu-kun je tɨ. 4Səi dɨje pətɨ kɨ ɨsɨ sangi kadɨ Luwə ɔr ta dɔsi tɨ kɨ go rəbɨ lə ndu-kun, səi kɨ gangɨ naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ. A asi kɨngə ra majɨ lə Luwə al ratata. 5Kɨ sɔbɨ dɔje, j-ɨndə meje tɨ kadɨ Luwə a ɔr ta dɔje tɨ tadɔ j-adɨ meje Jəju Kɨrɨsɨ. E kɨn ə j-ɨsɨ jɨ ngɨnə kadɨ NDɨl Luwə a adɨ-je me tɔge tɨ. 6Re dəw madɨ ɨndə rɔne naa tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ, ə ɨjə mɔtɨne, ə se ɨjə mɔtɨne al ka, e nḛ kɨ ndae goto. Nḛ kɨ bo ngay e ta kadɨ dəwe kɨn adɨ mene, nɨngə kadɨ kadɨ-me kɨn aw sie adɨ ndɨgɨ dɨje. 7Lo kɨlə ngɨre tɨ, ɨrai kɨlə majɨ kɨ dum, nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, dəw madɨ ɨlə kagɨ no̰si tɨ, ɔgɨ səsi kadɨ ɨtəli rɔsi go ta kɨ rɔjetɨ ka kɨn ngata. 8Dəw kɨ ɔgɨ səsi rəbɨ kɨn e dəw kɨ Luwə kɨ ɓar səsi ɨle al. 9Dɨje əli əi nə: «NGon əm kɨ ndə̰y be ra ndujɨ kɨ lɔy ba pətɨ adɨ ḭ.» 10Kɨ rɔm tɨ, m-taa mesi me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Ɓaɓe. Nɨngə m-gər majɨ kadɨ səi ka ɨməri ta tə mi be tɔ. Nə dəw kɨ yətɨ dɔsi kɨn, re dəwe e-n na̰ na̰ ka Luwə a gangɨ ta dɔe tɨ. 11NGakom je, kɨ sɔbɨ dɔm, re m-ɨsɨ m-ɨlə mbḛ kadɨ, gar, dəw ɨjə mɔtɨne ɓəy taa Luwə ɔr ta dɔe tɨ nɨngə, Jɨpɨ je a ɨndəi kəmm ndoo al ngata. A ɨndəi kəmm ndoo al, taa re koy lə Kɨrɨsɨ dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ a e nḛ kɔbɨ mbata tɨ lə dəw al tɔ. 12Kɨ rɔ njé yətɨ dɔsi tɨ, sɔbɨ kadɨ re a ɔri gəmde wa par. 13Səi ngakom je, Luwə ɓar səsi mba kadɨ səi kɨ taa kɨyə̰ taa. Ke ə, kadɨ taa kɨ Luwə taa səsi ɨyə̰ səsi taa kɨn, uni gɨrə dɔ tɨ ɨrai nḛ lə darɔ təkɨ mesi ndɨgɨ al. Nə kadɨ ɨrai kɨlə ɓəə adi-naa kɨ yo kɨ nḛ kɨ ndɨgɨ-naa. 14MBata ndu-kun je pətɨ ɔsi dɔde naa tɨ me ndu-kun tɨ kɨ kare kɨ ə nə: «A ɨndɨgɨ dəw madi tə darɔi ḭ wa be» kɨn. 15Re ɨdo̰i-naa je, ɨrɨbəi-naa je tə da je kɨ wale be ə, ɨgo̰i rɔsi majɨ, ta tɔl tae ə a tuji-naa. 16E be ə, m-əl səsi m-ə nə: Ɨyə̰i NDɨl Luwə adɨ ɔr no̰si nɨngə a rai ndɨgɨ lə darɔ al. 17NDɨgɨ ra je lə darɔ ka kɨn ɨsɨ rɔi kɨ NDɨl Luwə, nɨngə NDɨl Luwə ɨsɨ rɔ kɨ ndɨgɨ ra je lə darɔ tɔ. Tɔgɨ je kɨ joo kɨn ɨsɨ rɔi-naa dande tɨ, adɨ lo kadɨ ɨrai nḛ kɨ mesi ndɨgɨ goto. 18Nə re NDɨl Luwə ɔr səsi ta rəbɨ ɓa, ndu-kun aw kɨ tɔgɨ dɔsi tɨ al. 19Kɨlə ra je kɨ majal lə darɔ toi taga wangɨ: Adɨ e sangɨ-naa kɨ go rəbe tɨ al, kɨ nḛ kɨ to njḛ, kɨ sangɨ-naa kɨ lo kaya tɨ, 20kɨ kɔsɨ məkəsɨ nangɨ no̰ yo je tɨ, kɨ ra mbəli, kɨ kuwə-naa me tɨ, kɨ koo ta-naa al, kɨ jangɨ, kɨ wongɨ, kɨ ni, kɨ gangɨ-naa, kɨ kɔr kəm-naa, 21kɨ kəm-nda, kɨ go̰ kasɨ, kɨ kuso nḛ kədɨ, kɨ ndəgɨ koo kɨlə ra je kɨ be kɨn. M-ndəjɨ səsi təkɨ m-əl-n kəte: njé ra nḛ je kɨ be kɨn a ooi ko̰ɓe lə Luwə al. 22Nɨngə, kɨlə ra lə NDɨl Luwə e: ndɨgɨ-naa, kɨ rɔnəl, kɨ kɨsɨ-maje, kɨ kɨsɨ dɔ tɨ kɨ naa, kɨ me-majɨ, kɨ ra majɨ, kɨ ka dana, 23kɨ sɔl lɔm lɔm, kɨ kulə darɔ gɨn tɔgɨ tɨ. NDu-kun ɔsɨ ta kɨlə ra je kɨn al. 24Dɨje pətɨ kɨ əi ya̰ Kɨrɨsɨ, təti rɔ darɔ kɨ ndɨgɨ ra je lie pətɨ dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ. 25E NDɨl Luwə ə adɨ-je kɨsɨ kɨ dɔ taa, ə majɨ kadɨ j-adi NDɨl ɔr-je ta rəbɨ. 26Majɨ kadɨ j-əi njé kun dɔ taa al. Sɔbɨ kadɨ j-adi-naa wongɨ al, taa kadɨ jangɨ ra-je dɔ-naa tɨ al tɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\