Galatɨ je 6

1NGakom je, re uwəi dəw madɨ dɔ nḛ ra tɨ kɨ go tɨ al, majɨ kadɨ səi kɨ awi kɨ NDɨl Luwə mesi tɨ, ɨrai sie kadɨ təl re dɔ rəbɨ tɨ kɨ majɨ. Nə ke ə kadɨ ɔji-e kɨ mɨndɨ kɨ sɔl lɔm taa. Nɨngə kadɨ dəw kɨ ra dansi tɨ oo rɔne majɨ, kadɨ osɨ me ko nḛ na tɨ kɨn al. 2Ɨrai kadɨ ɨtaai nḛ kɨ kɔy dɔ-naa tɨ. Re ɨrai be nɨngə, a səi njé təl rɔ go ta tɨ lə Kɨrɨsɨ. 3Re dəw madɨ kɨ ndae goto, oo rɔne kadɨ nḛ dəw kɨ nga nɨngə, dəwe kɨn ɨsɨ ədɨ rɔne. 4Kadɨ na̰ na̰ ka ɨndə majɨ kɨlə rane oo. Re ɨngə nḛ madɨ kɨ majɨ me tɨ nɨngə, kadɨ ra rɔnəl dɔ kɨlə tɨ kɨ e wa ra kɨ kanjɨ kadɨ un rɔne ɨndə kadɨ ndəgɨ dɨje tɨ. 5Tadɔ na̰ na̰ ka a a ta kɨlə je ləne kɨ ra. 6Sɔbɨ kadɨ dəw kɨ nje taa nḛ ndo kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ, ka̰y nḛ kɨngə je ləne pətɨ kɨ dəw kɨ nje ndo-e nḛ. 7Dəw a mbə kɨ Luwə al, ə ədi rɔsi al. Nḛ kɨ dəw dɨbɨ a tətɨ kande. 8Kɨn ə re dəw dɨbɨ nḛ kɨ go darɔ tɨ nɨngə, kande kɨ a tətɨ e koy. A kɨn ə re dəw dɨbɨ nḛ kɨ go NDɨl Luwə tɨ tɔ nɨngə, kande kɨ a tətɨ e kajɨ kɨ to ratata kɨ no̰ tɨ. 9Lo kɨn tɨ, majɨ kadɨ nḛ madɨ ɔr tɔgɨje ta ra majɨ tɨ al. Lokɨ j-uwəi rɔje ba ta ra-e tɨ nɨngə, j-a jɨ tətɨ kandɨ kɨ majɨ dɔkagɨloe tɨ. 10E be ə, lokɨ j-ɨngəi dɔkagɨlo ra majɨ nɨngə, majɨ kadɨ jɨ rai majɨ kɨ dɨje pətɨ. Kɨ bo ngay e njé kɨ adi mede Jəju Kɨrɨsɨ. 11Oi nḛ kɨ m-ndangɨ m-adɨ səsi kɨn. E mi wa ə m-ndangɨ boy guri guri kɨ jim. 12Əi Jɨpɨ je kɨ ndɨgi kadɨ n-nəli ndəge je ə yə ɨsɨ ɨndəi gu dɔsi tɨ kadɨ ɨjəi mɔtɨsi. Rai be mba kadɨ dɨje adi-de ko̰ mbata ta koy lə Kɨrɨsɨ dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ al. 13Əi je wa kɨ njé kɨjə mɔtɨde kɨn, uni go ndu-kun je lə Jɨpɨ je ba pətɨ al. NDɨgi kadɨ səi je ə ɨjəi mɔtɨsi kadɨ kɨjə mɔtɨ ləsi e nḛ kɨndə gu ləde. 14Nɨngə mi, m-ɨndə gum kɨ kagɨ-dəsɨ lə Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ, ɓɨ m-ɨndə gum kɨ nḛ kɨ rangɨ al. MBata kɨ takul koy lə Jəju Kɨrɨsɨ dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ, nḛ je kɨ dɔnangɨ tɨ ne təli nḛ kɨ koy kɨ rɔm tɨ, ə mi m-təl nḛ kɨ koy kɨ rɔ nḛ je tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne tɔ. 15Nɨngə re dəw ɨjə mɔtɨne, ə se ɨjə mɔtɨne al ka, e nḛ kɨ ndae goto. Nḛ kɨ bo ngay e ta kadɨ dəw təl nḛ kɨndə kɨ sɨgɨ. 16Kadɨ kɨsɨ-maje kɨ me-majɨ lə Luwə e dɔ dɨje tɨ pətɨ kɨ uni go rəbɨ kɨ sɨgɨ, kɨ dɨje pətɨ kɨ əi dɨje lə Luwə. 17Kaw kɨ kəte no̰o̰ kɨn, kadɨ dəw ra səm nḛ kɨ ko̰ al ngata. Tadɔ m-aw kɨ ndunə do je kɨ ɔjɨ go ko̰ lə Jəju rɔm tɨ. 18NGakom je, kadɨ me-majɨ lə Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ e naa tɨ səsi. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\