Ebɨrə je 1

1Dɔkagɨlo tɨ kɨ kəte, Luwə əl ta kɨ kaje je nja ba̰y ba̰y, taa kɨ rəbɨ je kɨ dangɨ dangɨ tɔ kɨ takul njé kəl ta je kɨ tae tɨ. 2Nɨngə kɨ ngɔsɨne kɨn, dɔkagɨlo kɨ dɔbəy tɨ, Luwə əl-je ta kɨ takul NGonne. E kɨ takule ə Luwə ra-n dɔra̰ kɨ dɔnangɨ kɨ nḛ je pətɨ kɨ me tɨ, taa ade e ɓa nḛ je pətɨ tɔ. 3Kunjɨ kɨ ətɨ ɓəl lə Luwə ɔjɨ rɔne kɨ taga rɔ NGone tɨ. Nɨngə tɨtɨ-naa kɨ darɔ Bawne wa ay njay njay. Kɨ takul ta lie kɨ aw kɨ tɔgɨ, ra adɨ nḛ je toi lo tode tɨ me dɔnangɨ tɨ ne. Lokɨ ay dɨje njay dɔ majal je tɨ ləde ngata nɨngə, aw ɨsɨ dɔ ji ko̰ Luwə tɨ kɨ nje tɔgɨ kɨ ətɨ ɓəl, me dɔra̰ tɨ. 4Be ə, NGon Luwə e kɨ bo ɨtə malayka je sa̰y. Taa Luwə ade tɔ kɨ e dɔde tɨ pətɨ tɔ. 5Malayka madɨ kare kɨ Luwə əl-e ta dan made je tɨ ə nə: «Ḭ ə ḭ ngonm, M-təl bawi me ndɔ tɨ kɨ ɓone» goto. Taa, ta kɨ ə nə: «M-a mi bawe, Ə e, a e ngonm» kɨn ka, tḛḛ ta-e tɨ kɨ rɔ malayka tɨ madɨ al ratata tɔ. 6Nə dɔkagɨlo tɨ kɨ Luwə aw kadɨ ɨlə ngonne kɨ kare ba me dɔnangɨ tɨ nɨngə, əl ə nə: «Kadɨ malayka je ləm pətɨ ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰e tɨ.» 7Luwə əl ta kɨ ɔjɨ dɔ malayka je ə nə: «Malayka je rai kɨlə adi-mi tə nəl je be, Taa tə ndon por je be tɔ.» 8Nɨngə kɨ ɔjɨ dɔ ngonne, Luwə ə nə: «Ḭ Luwə, a o̰ ɓe ratata. Nḛ ra kɨ dana e gɔl ko̰ɓe kɨ a o̰-n ɓe dɔ dɨje tɨ ləi. 9Ḭ nje ndɨgɨ nḛ ra kɨ dana, ə nje mbatɨ nḛ ra kɨ go tɨ al tɔ. Be ə, ḭ kɨ ḭ Luwə, Luwə ləi, kɔti dan ngar madi je tɨ, Ur yɨbɨ rɔnəl dɔi tɨ.» 10Nɨngə təl əl ɓəy tɔ ə nə: «E ḭ Ɓaɓe ə, lo kɨlə ngɨrə nḛ je tɨ, ɨra dɔnangɨ, Nɨngə dɔra̰ e nḛ ra ji tɔ. 11Nḛ je kɨn pətɨ a gotoi, nə ḭ, a ɨsɨ lo kɨsi tɨ ratata. Dɔra̰ kɨ dɔnangɨ a ngɨsi tə kɨbɨ be. 12A dole-de təkɨ dəw a dolə-n tuwə kam be, Oyo, a mbəli-de təkɨ dəw a mbəl-n kɨbɨ kam be. Nə ḭ, a mbəl al ratata. Nɨngə a ɨsɨ kɨ dɔi taa, kɨ dɔ ɓal je, kɨ dɔ ɓal je.» 13Malayka madɨ kare dan malayka je tɨ lie kɨ Luwə əl-e ə nə: «Ɨre ɨsɨ dɔ ji ko̰m tɨ, Bɨtɨ kadɨ m-ɨlə njé ba̰ je ləi gɨn tɔgi tɨ, goto.» 14Kɨ ɔjɨ dɔ malayka je, əi ndɨl je kɨ njé ra kɨlə kadɨ Luwə par. Luwə ɨlə-de mba kadɨ rai kɨ dɨje kɨ a ajɨ-de.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\