Ebɨrə je 10

1NDu-kun je lə Mojɨ əi ndɨl nḛ je kɨ rɔjetɨ kɨ a rəi, ɓɨ əi darɔ nḛ je wa al. Be ə, lo kadɨ ayi dɨje kɨ ɨsɨ rəi rɔ Luwə tɨ njay goto. Re ɨjəi nḛ məsɨ kadɨ-kare kɨ ɓal je kare kare pətɨ ka loe goto. 2Re e be al ə, njé je kɨ ɨsɨ ɨjəi nḛ məsɨ kadɨ-kare adi Luwə kɨn, Luwə a ɨyə̰ go majal je ləde kɔ pətɨ nja kare ba par. Lo kadɨ mede a ole dɔ majal je tɨ ləde gogɨ ɓəy a goto. Nɨngə gɨn kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare ka, a gangɨ tɔ. 3Nə təkɨ rɔjetɨ, kɨ rəbɨ kɨjə nḛ məsɨ wa kɨn ə, me dɨje ole-n dɔ majal je tɨ ləde ɓal je kare kare pətɨ. 4Tadɔ məsɨ ngan mangɨ je kɨ məsɨ bal bɨyə̰ je asɨ kadɨ bɔr majal je kɔ al. 5E be ə, lokɨ Kɨrɨsɨ ɨsɨ re me dɔnangɨ tɨ, əl Luwə ə nə: «Ɨge nḛ məsɨ al nɨm, kadɨ-kare al nɨm tɔ, Nə ɨbə darɔm. 6Ɨra rɔnəl dɔ da je tɨ kɨ kɨlə por dɔ tɨ dɔ dɨngɨri tɨ al nɨm, Taa nḛ məsɨ mbata bɔr majal je ka nəl-i al nɨm tɔ. 7Nɨngə m-əli m-ə nə: Mi ne, m-re dɔnangɨ tɨ kadɨ m-ra ndɨgɨ ləi, Təkɨ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ kɨ kay njay ɔjɨ-n dɔm.» 8Ta kɨ dɔsa̰y kɨ Kɨrɨsɨ əl ə to kɨn: «Ɨge nḛ məsɨ al nɨm, kadɨ-kare al nɨm, da je kɨ kɨlə por dɔ tɨ dɔ dɨngɨri lo tɨ al nɨm, taa nḛ məsɨ mbata bɔr majal je al nɨm tɔ». NGa ke ə, nḛ məsɨ je kɨn pətɨ, e kɨ rade kɨ go ta je tɨ kɨ e kɨ ndangɨ kɨ go ndu-kun tɨ. 9Kɨrɨsɨ təl əl ɓəy ə nə: «O, m-re dɔnangɨ tɨ mba kadɨ m-ra go ndɨgɨ ləi». Kɨrɨsɨ bujɨ nḛ məsɨ je kɨ kəte, ə un rɔne tə nḛ məsɨ kɨ sɨgɨ ɨndə to tɨ. 10Jəju Kɨrɨsɨ ra nḛ kɨ Luwə ndɨgɨ. Be ə, adɨ rɔne kadɨ-kare tɨ, nja kare ba par, mba kadɨ taa-je ɨlə-je taa dɔ majal tɨ. 11Nɨngə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kare kare pətɨ, awi kɨ njade taa, ndɔ je kare kare pətɨ mba ra kɨlə ləde no̰ Luwə tɨ. Adi kadɨ-kare nḛ məsɨ kɨ kare wa kɨn kɨ dɔkagɨlo je pətɨ. Nə nḛ məsɨ kɨn asɨ bɔr majal je lə dɨje al ratata. 12Nə Kɨrɨsɨ, adɨ rɔne kadɨ-kare tɨ nja kare ba par mbata bɔr majal je, ə aw ɨsɨ dɔ ji ko̰ Luwə tɨ kɨ no̰ne tɨ. 13NGɔsɨne kɨ ɨsɨ dɔ ji ko̰ Luwə tɨ, ɨsɨ ngəm kadɨ Luwə ɨlə njé ba̰ je lie gɨn njae tɨ tə kɨmbər kɨndə nja be. 14Be ə, kɨ kul nḛ məsɨ kɨ kare wa kɨn, təlɨ-n dɨje kɨ ay-de dɔ majal tɨ kɨ kasɨ-naa bərəre tɨ ratata. 15NDɨl kɨ ay njay ka ma naje ay njay tɔ, nɨngə ta kɨ dɔsa̰y kɨ əl ə to kɨn: 16«Ɓaɓe ə nə: Kɨlə-mɨndɨ kɨ ma m-ɨlə səde, Go ndɔ je tɨ kɨn ə to kɨn: M-a m-ɨndə ndu-kun je ləm dɔ ɓəngɨrəde tɨ, M-a m-ndangɨ-de mede tɨ, me mər ta je tɨ ləde.» 17Nɨngə təl əl ɓəy ə nə: «M-a m-adɨ mem ole dɔ majal je tɨ ləde al nɨm, taa dɔ kɨlə rade je tɨ kɨ go rəbe tɨ al al nɨm tɔ.» 18NGa nɨngə lokɨ majal je e kɨ kɨyə̰ go kɔ, nda nḛ məsɨ kɨ kadɨ dəw a ra ɓəy taa a bɔr-n majal goto. 19Be ə, ngakom je, jɨ gər kadɨ ta rəbɨ e kɨ tḛḛ no̰je tɨ kadɨ j-ur lo kɨ ay njay njay ɨtə made je kɨ takul məsɨ Jəju Kɨrɨsɨ kɨ a̰y. 20Tḛḛ ta rəbɨ kɨ sɨgɨ kɨ a to ratata kɨ takul kɨbɨ gangɨ lo kɨ ɨndə gangɨ, adɨ e darɔe wa kɨ adɨ nḛ məsɨ tɨ dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ. 21J-aw kɨ nje kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare kɨ bo kɨ e kɨ kɨnde dɔ kəy tɨ lə Luwə. 22Adɨ jɨ rəi ɓasi kɨ rɔ Luwə tɨ kɨ me kɨ rɔjetɨ, kɨ kadɨ-me, kɨ ɓadɨ al, kɨ me kɨ ay kɨ uwə-je kɨ ta al, kɨ rɔ kɨ togɨ kɨ man kɨ ay njay. 23Adɨ j-ai dɔ nḛ kɨndə me dɔ tɨ kɨ j-ɨsɨ j-ɨləi mbḛ kɨn nga̰, tadɔ nḛ je kɨ Luwə un mɨndɨne kadɨ n-a ra n-adɨ-je, a ra təkɨ rɔjetɨ. 24Adɨ j-ɨndəi kəm je go-naa tɨ yo je kɨ ne je, kɨ go rəbɨ kɨlə dɨngəm me naa tɨ mba kadɨ jɨ ndɨgi-naa nɨm, jɨ rai nḛ je kɨ majɨ nɨm tɔ. 25Adɨ j-ɨyə̰i ta re lo kaw-naa je tɨ ləje təkɨ njé kɨ na̰ je ɨsɨ rai be kɨn al. Nə adɨ j-ɨləi dɨngəm me naa tɨ yo je kɨ ne je, tadɔ təkɨ oy, ndɔ re lə Ɓaɓe e ɓasi. 26Jɨ gər ta kɨ rɔjetɨ ə bəlme. Nɨngə, go gər ta kɨ rɔjetɨ kɨn ə, jɨ ra majal kɨ go me ndɨgɨ tɨ ləje ə, kadɨ-kare məsɨ kɨ rangɨ kɨ a bɔr majal je ləje goto ngata. 27Nḛ kare ba kɨ nay kɨ mbata ləje, e ngəm kɨ rɔ dadɨ par par ta kɨ gangɨ lə Luwə kɨ por kɨ ətɨ ɓəl kɨ a o̰ njé mbate je. 28Re dəw madɨ mbatɨ kadɨ təl rɔne go ndu-kun je tɨ kɨ Mojɨ ndangɨ ə, a ɨngə yo kɨ kanjɨ koo kəm-to-ndoo, re dɨje joo ə se mɨtə mai najɨ dɔ mbatɨ təl rɔ go ndu-kun je tɨ lie kɨn. 29Təkɨ rɔjetɨ, dəw kɨ kɨdɨ NGon lə Luwə ə, a ɨngə kɨndə kɔjɨ kɨ nga̰ ngay ɓəy. Nḛ kɨ ra kɨn ɔjɨ kadɨ ɨlə kojɨ dɔ məsɨ kɨlə mɨndɨ kɨ taa-e ɨle taa dɔ majal tɨ kɨn al. Tajɨ NDɨl kɨ ay njay kɨ ra-je adɨ jɨ gər me-majɨ lə Luwə. 30Təkɨ rɔjetɨ, jɨ gər Luwə kɨ ə nə: «Mi ə, mi nje dal ba̰ nɨm, taa nje kadɨ nḛ dəw kɨ ra ra kɨ go kɨlə rae tɨ nɨm tɔ! «Taa ɨlə dɔ tɨ ɓəy ə nə: Ɓaɓe a gangɨ ta dɔ dɨje tɨ ləne.» 31E nḛ kɨ ətɨ ɓəl ngay kadɨ dəw osɨ me ta kɨ gangɨ tɨ kɨ nga̰ lə Luwə kɨ nje koy al. 32Adi mesi ole dɔ nḛ tɨ kɨ ra nḛ kəte, dɔkagɨlo tɨ kɨ ɨngəi lo kunjɨ lə Luwə. Kalangɨ ba go tɨ par ə, ɨngəi ko̰ ngay, nə ke ə uwəi tɔgɨsi ba ta rɔ tɨ kɨ bo kɨn. 33NJé kɨ na̰ je dansi tɨ, dɨje taji-de je adi-de ko̰ je ta kəm kosɨ dɨje tɨ. Nɨngə njé kɨ nungɨ əi ɓasi mba kadɨ ɔsi gɨn njé je kɨ ɨsɨ ɨngəi ko ko̰ je kɨn. 34Təkɨ rɔjetɨ, ɨngəi ko̰ kɨ njé je kɨ əi kəy dangay tɨ. Taa ndɨgi kɨ rɔnəl mba kadɨ dɨje taai nḛ majɨ je ləsi dɔ gu tɨ, tadɔ ɨgəri kadɨ awi kɨ nḛ je kɨ Luwə un mɨndɨne kadɨ n-a n-adɨ səsi, kɨ nḛ je kɨ ndade ɨtə nḛ majɨ je ləsi, taa a toi ratata tɔ. 35Otɨ kadɨ ɨyə̰i ta kadɨ-me ləsi, tadɔ kɨ go rəbɨ kadɨ-me kɨn, a ɨngəi nḛ kɨgə go ji kɨ bo ngay. 36Majɨ kadɨ ɨnayḭ kɨ lo kuwə tɔgɨ ba tɨ, mba kadɨ ɨrai nḛ kɨ Luwə ndɨgɨ ə ɨngəi nḛ kɨ un-n mɨndɨne mba kadɨ n-a ra. 37Təkɨ rɔjetɨ, makɨtɨbɨ lə Luwə əl ə nə: «Me dɔkagɨlo kɨ gɔjɨ ngay tɨ, nay ngay al nga, NJe re a re təkɨ rɔjetɨ, a ɔr ndɔ aw-n kəte al. 38Nɨngə, Luwə ə nə, dəw kɨ nje ra nḛ kɨ dana ta kəmne tɨ, A ɨsɨ kɨ dɔne taa kɨ takul kadɨ-me. Nə re təl gogɨ me majal tɨ ə, rɔm a nəl-m sie al.» 39Nə je, je dan dɨje tɨ kɨ njé təl gogɨ kɨ mba tḭ ta rɔde al. Nə je mbo̰ njé je tɨ kɨ adi mede, ə əi dɔ rəbɨ kajɨ tɨ kɨn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\