Ebɨrə je 13

1Majɨ kadɨ ɨnayḭ kɨ lo ndɨgɨ-naa tɨ kɨ yo je kɨ ne je tə ngakonaa je be. 2Adi mesi oy dɔ kuwə mba je kɨ rɔsi tɨ al. Tadɔ njé kɨ madɨ je, lo kuwə mba je tɨ kɨn ə, uwəi malayka je kɨ rɔde tɨ kanjɨ kadɨ gəri go. 3Adi mesi ole dɔ dɨje tɨ kɨ toi kəy dangay tɨ, tə nḛ kɨ səi je wa ka, səi dangay je naa tɨ səde be tɔ. Adi mesi ole dɔ njé je tɨ kɨ dɨje adi-de ko̰, tə nḛ kɨ səi je wa ə dɨje ɨsɨ rai səsi majal be. 4Majɨ kadɨ taa-naa ɨngə kojɨ kɨ kɨlə dɔ tɨ rɔ dɨje pətɨ. Nɨngə kadɨ njé taa-naa je, dɨngəm kɨ dəne ngəmi rɔde mbata lə naa. Tadɔ Luwə a gangɨ ta dɔ njé ra kaya je tɨ kɨ njé kuwə marɨm tɨ. 5Me kɨsɨ kɨ dɔ ta tɨ ləsi, otɨ kadɨ ɨrai ta la kɨ al dɔ majɨ. Ɨrai rɔnəl dɔ nḛ tɨ kɨ awi jisi tɨ. Tadɔ Luwə wa, ə nə: «Jagɨ, m-a m-ɨyə̰-i kɔ al ratata.» 6E be ə, j-a j-asi kadɨ j-əli ta kɨ me kɨ tḭ katɨ j-əi nə: «Ɓaɓe e nje ra səm, Nḛ kɨ a ra-m ɓəl goto, Nḛ kɨ dəw a ra səm goto!» 7Adi mesi ole dɔ njé kɔr no̰si tɨ je kɨ əli səsi ta lə Luwə kəte. Ɨnayḭ kɨ lo mər ta dɔ ji kɨsɨde kɨ dɔde taa tɨ bɨtɨ koyde tɨ, ə ɨndaji kadɨ-me ləde. 8Jəju Kɨrɨsɨ a yətɨ al ratata, ɨsɨ lo kɨsɨne tɨ, dɔkagɨlo tɨ kɨ kəte tɨ nu nɨm, dɔkagɨlo tɨ kɨ ɓone tɨ nɨm, taa dɔkagɨlo je tɨ kɨ a re nɨm tɔ. 9Otɨ kadɨ nḛ ndo je kɨ mba kɨ dangɨ dangɨ ədi səsi adɨ ɨtɔi dɔ rəbɨ tɨ kɨ majɨ. Nḛ kɨ a majɨ, e kadɨ me-majɨ lə Luwə ə ɨlə dɨngəm mesi tɨ ɓɨ e ndu-kun je kɨ ɔjɨ dɔ nḛ kuso, kɨ a ɨlə dɨngəm mesi tɨ al kɨn al. Tadɔ ndu-kun je kɨn, njé je kɨ ɨsɨ njɨyəi go tɨ, nḛ kɨ ra səde majɨ me tɨ no̰o̰ goto. 10NJé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kɨ rai kɨlə me kəy tɨ lə Luwə kɨ rai kɨ kɨbɨ, awi kɨ tɔgɨ kadɨ usoi nḛ kɨ e kɨ kɨlə dɔ dɨngɨri lo kadɨ-kare tɨ ləje kɨn al. 11Təkɨ rɔjetɨ, kɨ bo lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, re kɨ məsɨ da je lo tɨ kɨ ay njay ɨtə ndəge je, mba kadɨ adɨ kadɨ-kare kɨyə̰ go majal lə dɨje kɔ. Nə darɔ nɨn da je e kɨ kɨlə por dɔ tɨ gɨdɨ ɓe tɨ. 12Be ə, Jəju ka, oy gɨdɨ ɓe bo Jorijaləm tɨ, mba kadɨ bɔr-n majal lə dɨje kɔ kɨ məsɨne. 13Adɨ j-awi j-ɨngəi-e gɨdɨ ɓe tɨ, ə adɨ jɨ ndɨgi kadɨ dɨje kɨdi-je tə e be. 14Tadɔ dɔnangɨ tɨ ne j-awi kɨ ɓe ləje kɨ kadɨ j-ɨsi tɨ ratata al. Be ə, j-ɨsɨ sangɨ kadɨ j-ɨngə e kɨ a re lo ti tɨ. 15Kɨ rəbɨ lə Jəju Kɨrɨsɨ, adɨ j-ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ kɨ dɔkagɨlo je pətɨ, tə nḛ məsɨ be, adɨ e kadɨ-kare pa je kɨ tḛḛi taje tɨ, ə gəri-e kadɨ e Ɓaɓe. 16Adi mesi ole dɔ ra nḛ je kɨ majɨ tɨ taa taa, ə majɨ kadɨ ɨka̰yḭ nḛ majɨ je ləsi kɨ madɨsi je tɔ. Tadɔ kadɨ-kare je kɨ be kɨn ə, maji ta kəm Luwə tɨ. 17Majɨ kadɨ ɨtəli rɔsi go njé kɔr no̰si je tɨ, ə ɨləi dɔsi gɨn tɔgɨ tɨ ləde. Ɨsɨ ɨndəi kəmde gosi tɨ kɨ dɔkagɨlo je pətɨ, tadɔ Luwə a dəjɨ-de kadɨ ɔji-e go kɨndə kɨ ɨsɨ ɨndəi kəmde gosi tɨ kɨn kade oo. Be ə, re ɨtəli rɔsi gode tɨ nɨngə, a rai kɨlə ləde kɨ rɔnəl. Re e be al ə, a rai kɨlə ləde kɨ ɓa ta, adɨ nḛ kɨ a ra səsi majɨ me tɨ no̰o̰ goto. 18Əli ta kɨ Luwə kɨ mbata ləje. Jɨ gər ay njay kadɨ meje uwə-je kɨ ta dɔ nḛ madɨ tɨ al. Təkɨ rɔjetɨ, ndɨgɨ ləje e kadɨ pa njɨyəje majɨ kɨ dɔkagɨlo je pətɨ. 19M-dəjɨ səsi kɨ nga̰mem ba pətɨ kadɨ əli ta kɨ Luwə kɨ mba kadɨ m-təl m-re dansi tɨ gogɨ kalangɨ ba. 20Luwə kɨ nje kadɨ lapɨya, adɨ Jəju Kɨrɨsɨ ḭ taa dan njé koy je tɨ kɨ go rəbɨ məsɨ kɨlə mɨndɨ kɨ a to ratata. Kɨrɨsɨ kɨ e Ɓaɓe ləje, e kɨ e nje kul ba tɨ je kɨ bo. 21Kadɨ Luwə ka kɨn ra adɨ asi rai kɨlə kɨ majɨ par par, mba kadɨ ɨrai ndɨgɨ lie. Kadɨ ɨndə kɨlə ra kɨ nəl-e meje tɨ kɨ takul Jəju Kɨrɨsɨ. Nɨngə kadɨ dɨje pɨti-e kɨ dɔkagɨlo je, kɨ dɔkagɨlo je! Amen! 22NGakom je, m-dəjɨ səsi kadɨ ɨtaai ta kɨlə dɨngəm me naa tɨ kɨn kɨ kɨsɨ dɔ tɨ. Təkɨ rɔjetɨ, makɨtɨbɨ ləm kɨ m-ndangɨ m-ɨlə-n m-adɨ səsi wa ka, ngal ngay al tɔ. 23M-ge kadɨ m-əl səsi madɨ ɨgəri təkɨ ngoko̰ je kɨ me kadɨ-me tɨ Tɨmote tḛḛ kəy dangay tɨ. Re re kalangɨ ɨngə-m ə, m-a m-aw sie naa tɨ kadɨ m-o səsi. 24Ɨrai lapɨya njé kɔr no̰si je, kɨ njé kaw-naa je pətɨ. NJé kaw-naa je kɨ dɔnangɨ Itali tɨ ka uwəi jisi tɔ. 25Kadɨ me-majɨ lə Luwə e səsi naa tɨ pətɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\