Ebɨrə je 3

1NGakom je kɨ njé kadɨ-me je, səi kɨ Luwə ɓar səsi, majɨ kadɨ uri kəmsi kɨ dɔ Jəju tɨ. E ə, Luwə ɨlə sie adɨ-je, mba kadɨ e nje kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare kɨ bo. E kɨ takule ə, j-adɨ-n me je, ə j-ɨsɨ j-əl ta dɔ tɨ taga ta kəm dɨje tɨ. 2Təkɨ rɔjetɨ, Luwə kɔtɨ Jəju mba kadɨ e nje kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare kɨ bo. A dɔ njane tɨ kɨ rɔ Luwə tɨ kɨ nje mbəte, kadɨ ra kɨlə kɨn, təkɨ ndɔ kɨ Mojɨ a-n dɔ njane tɨ me kɨlə je tɨ pətɨ kɨ ra me kəy tɨ lə Luwə kɨn be tɔ. 3Təkɨ rɔjetɨ, Jəju asɨ ta pɨtɨ kɨ ɨtə ya̰ Mojɨ sa̰y təkɨ jɨ gəri kadɨ nje kɨndə kəy aw kɨ kɔsɨ-gon ɨtə kəy kɨn be. 4Kəy kɨ aw kɨ nje kɨndə nḛ al goto. NGa nɨngə nje ra nḛ je pətɨ e Luwə. 5Mojɨ a dɔ njane tɨ me kɨlə je tɨ pətɨ kɨ ndɔ kɨ ra me kəy tɨ lə Luwə. Nə ke ə e ngon nje kɨlə kare. Kɨlə lie e kɨ mba kadɨ əl dɨje ta ɔjɨ dɔ nḛ je kɨ Luwə a əl me ndɔ tɨ kɨ lo ti tɨ. 6Nə Kɨrɨsɨ a dɔ njane tɨ tə NGon lə Luwə, kɨ Luwə un-e ɨnde dɔ kəy tɨ ləne. J-əi ə, j-əi kəy je lie, re j-uwəi tɔgɨ je ba, taa jɨ rai rɔnəl dɔ nḛ kɨndə me dɔ tɨ ləje tɔ. 7Majɨ kadɨ uri mbisi oi dɔ ta kɨ NDɨl Luwə əl kɨn: «Dɔkagɨlo kɨ ɓone kɨn, re oi ndu Luwə nɨngə, 8Oti kadɨ adi mesi nga̰ təkɨ ndɔ kɨ kasi je ta̰i-mi rɔ kɨn be, Dɔkagɨlo tɨ kɨ nai mi me dɨlə lo tɨ. 9Oyo e dɔkagɨlo tɨ kɨ kasi je ɨndəi kadɨde səm ə nai mi, Go ɓal tɨ kɨ kutɨ sɔ tɨ kɨ m-ra nḛ je m-adɨ oi kɨ kəmde kɨn. 10E be ə, wongɨ ra-m ngay kɨ gɨn kojɨ kɨn, Adɨ m-əl m-ə nə, mede nay kɨ lo ndəm ta rəbɨ tɨ. Lo kadɨ gəri nḛ kɨ m-ɨsɨ m-ngəm rɔde tɨ goto. 11Be ə, me wongɨ tɨ ləm, m-un-n mɨndɨm m-ə nə: A uri me ɓe kɔr kə̰ə̰ tɨ kɨ m-ɨsɨ m-ra kɨ mbata ləde kam al ratata.» 12Be ə, ngakom je, majɨ kadɨ ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔsi tɨ, mba kadɨ dəw madɨ kare dansi tɨ aw kɨ me kɨ majal ə se me nga̰ kɨ kadɨ aw sie adɨ təl gɨdɨne adɨ Luwə kɨ nje kɨsɨ kəm ba al. 13Təkɨ ɓone Luwə nay kɨ lo kəl səsi ta tɨ ɓəy kɨn, majɨ kadɨ ɨləi dɨngəm me na tɨ kɨ ndɔ je kare kare pətɨ, dɔkagɨlo tɨ kɨ ɨsɨ oi dɔ ɓar lie ɓəy kɨn. Ɨrai be mba kadɨ majal ədɨ dəw kare dansi tɨ adɨ təl nje me nga̰ al. 14Təkɨ rɔjetɨ, je kɨ kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ. Nə ke ə, kadɨ-me kɨ ndɔ kɨ j-adi-e, ə jɨ təli njé kadɨ-me je kɨn, kadɨ j-uwəi ba bɨtɨ ta tɔl ta nḛ je tɨ. 15Makɨtɨbɨ lə Luwə ə nə: «Dɔkagɨlo tɨ kɨ ɓone kɨn, re oi ndu Luwə ə, Oti kadɨ adi mesi nga̰ təkɨ ndɔ kɨ kasi je ta̰i-n rɔ dɨlə lo tɨ kɨn be.» 16Se na̰ je ə, ooi ndu Luwə ə təli ta̰i rɔ dɨlə lo tɨ wa? Əi njé je kɨ Mojɨ ɔr no̰de ə tḛḛ səde me ɓe tɨ kɨ Ejɨpɨ tɨ wa kɨn. 17Ə se njé je kɨ ra tɔ ə, wongɨ ra Luwə səde ɓal kutɨ sɔ wa? Wongɨ ra Luwə kɨ njé je kɨ rai majal ə nɨnde a dɔ-naa tɨ ɓɨsɨri dɨlə lo kɨn. 18Ə se njé kɨ ra tɔ ə, Luwə ɨbɨ rɔne kadɨ a uri ɓe kɔr kə̰ə̰ tɨ al ratata wa? E njé kɨ mbati kadɨ təli rɔde goe tɨ kɨn. 19J-o kadɨ asi kur me ɓe kɔr kə̰ə̰ tɨ lə Luwə al, tadɔ mbati kadɨ adi-e mede.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\