Ebɨrə je 4

1Be ə, təkɨ dɔkagɨlo kun mɨndɨ kur me ɓe kɔr kə̰ə̰ tɨ lə Luwə nay ɓəy kɨn ɓa, majɨ kadɨ j-ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔje tɨ mba kadɨ dəw madɨ kare njae nay gogɨ al. 2Tadɔ je ka, təkɨ ɨləi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ adi kaje je wa kɨn tɔ ə, ɨləi mbḛ kɨn adi je tɔ. Nə ke ə, Poy Ta kɨ Majɨ kɨ kaje je ooi kɨn, to tə nḛ kɨ kare rɔde tɨ, mbata taai kɨ kadɨ-me al. 3Nɨngə je kɨ j-adɨ me je, j-a j-asɨ kadɨ j-ur me ɓe kɔr kə̰ə̰ tɨ kɨn, təkɨ makɨtɨbɨ lə Luwə əl-n ə nə: «Me wongɨ tɨ ləm, m-ɨbɨ rɔm m-ə nə: A uri me ɓe kɔr kə̰ə̰ tɨ ləm al ratata.» NGa nɨngə, təkɨ rɔjetɨ, Luwə tɔl ta kɨlə ləne mari nu lo kɨlə ngɨrə dɔnangɨ tɨ. 4Təkɨ rɔjetɨ, makɨtɨbɨ lə Luwə əl ta ɔjɨ-n dɔ ndɔ kɨ ko̰ sɨri ə nə: «Luwə ɔr kə̰ə̰ me ndɔ tɨ kɨ ko sɨri dɔ kɨlə je tɨ pətɨ kɨ ra.» 5Makɨtɨbɨ lə Luwə əl ɓəy ə nə: «A uri me ɓe kɔr kə̰ə̰ tɨ ləm kɨ m-ɨsɨ m-ra kɨ mbata ləde kɨn al ratata.» 6NJé je kɨ ɨləi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ adɨ-de kəte, adi mede dɔ ta tɨ kɨ Luwə əl-de al. Adɨ lo kadɨ a uri me ɓe kɔr kə̰ə̰ tɨ lə Luwə kɨn goto. Re to be ka, ta rəbɨ to tagɨra ɓəy kadɨ njé kɨ rangɨ a uri tɨ. 7E be ə, Luwə ɨndə dɔ ndɔ kɨ rangɨ dana, ɓar-e ə nə: «NDɔ kɨ ɓone.» Luwə əl ta je kɨn ɓal ngay kəte go ta je tɨ kɨ kaje je mbati tae tɨ. Əl ta je ka kɨn kɨ ta Dabɨdɨ, me makɨtɨbɨ pa je tɨ lie kɨ ndangɨ kəte ə nə: «Ɓone kɨn ə, oi ndu Luwə ə, Otɨ kadɨ adi mesi nga̰,» təkɨ m-əl-n səsi kəte. 8Təkɨ rɔjetɨ, re Jojuwe ɔr no̰ Isɨrayəl je aw səde me ɓe kɔr kə̰ə̰ tɨ lə Luwə ə, Luwə a əl ta lə ndɔ kɔr kə̰ə̰ kɨ rangɨ gogɨ al ngata. 9Be ə, ndɔ kɔr kə̰ə̰ kɨ rangɨ lə dɨje lə Luwə to no̰o̰ ɓəy. A e ndɔ kɔr kə̰ə̰ kɨ tɨtɨ-naa kɨ ndɔ kɨ ko̰ sɨri kɨ Luwə ɔr-n kə̰ə̰ kɨn be. 10Tadɔ dəw kɨ ur lo kɔr kə̰ə̰ tɨ lə Luwə ə, a ɔr kə̰ə̰ dɔ kɨlə tɨ ləne, təkɨ Luwə ɔr-n kə̰ə̰ dɔ kɨlə tɨ ləne kɨn be tɔ. 11Be ə, majɨ kadɨ j-ɨndəi tɔgɨ dɔ rɔje tɨ mba kadɨ j-uri me ɓe kɔr kə̰ə̰ tɨ kɨn. Adɨ j-ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔjetɨ mba kadɨ dəw madɨ kare dan je tɨ təl nje mbatɨ ta kɨ ta Luwə tɨ adɨ osɨ təkɨ kaje je osi kəte kɨn be al ngata. 12Ta lə Luwə e ta kɨ ɨsɨ kəm, aw kɨ tɔgɨ ngay tɔ. Tae atɨ ɨtə kɨyə kasɨgar kɨ ta kate e dam joo. Ta lə Luwə a ur rɔjetɨ makɨ makɨ. A aw ɔdɨ dan ɓəngɨrə je nu. Nɨngə ta rɔje je kɨ rɔtɨ-naa, kɨ wuy dɔje je ka aw ɔdɨ tɔ. Kɔjɨ ta ra je ləje kɨ majɨ, kɨ kɨ majal kɨ mər ta je kɨ dɔ ɓəngɨrə je tɨ ka, ta lə Luwə tḛḛ kɨ gɨne. 13Nḛ kare kɨ mbo̰ nḛ kɨndə je tɨ lə Luwə kɨ ɓɔyɔ rɔne ta kəme tɨ goto. Nḛ je pətɨ naji rɔde ta kəme tɨ ay njay njay. Nɨngə e no̰ Luwə tɨ tɔ ə na̰ na̰ a ɔr gɨn kɨlə rane je. 14Adɨ j-uwəi kadɨ-me ləje kɨ j-əli ta dɔ tɨ no̰ dɨje tɨ taga kɨn ba, tadɔ, təkɨ rɔjetɨ, j-awi kɨ nje kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare kɨ bo, kɨ nje tɔgɨ kɨ aw bɨtɨ tḛḛ lo kɨsɨ Luwə tɨ. Adɨ e Jəju Kɨrɨsɨ kɨ NGon lə Luwə. 15NJe kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare ləje ka kɨn, asɨ nakɨ kadɨ ɨngə ko̰ səje dɔ tɔgɨ kasɨ al je tɨ ləje. Təkɨ rɔjetɨ, e wa ka, nai-e me nḛ je tɨ pətɨ tə je be tɔ. Nə ke ə, e osɨ me majal tɨ nja kare al. 16Adɨ j-ɔti ɓasi kɨ no̰ kɨmbər ko̰ɓe tɨ lə Luwə kɨ nje me-majɨ, kɨ me kɨ tḭ katɨ. Lo kɨn tɨ ə, Luwə a ɨyə̰-n go majal je ləje kɔ nɨm, taa me-majɨ lie ka a nay səje nɨm, mba kadɨ tə ra səje dɔkagɨlo tɨ kɨ me je ge.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\