Ebɨrə je 5

1Təkɨ rɔjetɨ, njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kɨ bo, kare kare pətɨ, Luwə ə mbətɨ-de dan dɨje tɨ. Nɨngə Luwə ɨndə-de mba kadɨ rai kɨlə ləne mbata majɨ lə dɨje ka kɨn. Kɨlə ləde e mba kadɨ adi kadɨ-kare nɨm, taa ɨjəi nḛ məsɨ kadɨ-kare adi Luwə mbata majal je lə dɨje kɨ rai nɨm tɔ. 2NJe kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare kɨ bo wa kɨ dɔne ka, aw kɨ kasɨ al je ləne ngay tɔ. Be tɔ ə, a asɨ kadɨ gər ə ra kɨ dɨje kɨ njé ra nḛ kɨ majal kɨ go me ndɨgɨ tɨ ləde al, adɨ ndəmi ta rəbɨ. 3E mba kasɨ al je lie ka kɨn ə, a ɨlə məsɨ kadɨ-kare adɨ Luwə mbata majal je ləne wa nɨm, taa kɨ mbata majal je lə dɨje nɨm tɔ. 4Ra kɨlə kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare e kɔsɨ-gon, nə ke ə dəw a ɨndə rɔne kɨ dɔ rɔne mba kɨngə-n kɔsɨ-gon kɨn al. Dəw a ɨngə kɔsɨ-gon kɨn kɨ takul ɓar kɨ Luwə ɓar-e taa. Nḛ kɨn ə ra, dɔkagɨlo tɨ kɨ ɓarɨ-n Aro̰. 5E be ə, ya̰ Kɨrɨsɨ ka to be tɔ. E e wa ə adɨ rɔne tɔɓa mba kadɨ n-təlɨ-n nje kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare kɨ bo kɨ ɨtə ndəge je al. Nə ɨngə ji Luwə tɨ kɨ əl-e ə nə: «Ḭ ə, ḭ ngonm, Ɨlə ngɨre ɓone, mi m-təl Bawi.» 6Me Makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə, lokɨ rangɨ tɨ, Luwə əl ɓəy ə nə: «Ḭ nje kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare kɨ a ɨsɨ ratata, Tə Məlsɨsədəkɨ be.» 7Dɔkagɨlo tɨ kɨ Jəju e dɔnangɨ tɨ ne ɓəy, əl ta kɨ Luwə kɨ rəbɨ je kɨ dangɨ dangɨ, taa əl sie ta kɨ go kare kɨ sɔl dɔ, kɨ ndune kɨ bo taa kɨ man no̰ kəmne tɨ, Luwə kɨ asɨ kadɨ taa-e ta koy tɨ. Nɨngə Luwə oo dɔ ndue mbata kɨlə kɨ ɨlə dɔne gɨn tɔge tɨ. 8Təkɨ rɔjetɨ, E NGon Luwə wa, nə kɨ go rəbɨ ko̰ je tɨ kɨn pətɨ, ndo kadɨ təl rɔne go Luwə tɨ. 9Lokɨ Jəju tɔl ta kɨlə je pətɨ kɨ ra mba kadɨ ra ngata nɨngə, Jəju təl rəbɨ kajɨ kɨ a to ratata mbata dɨje pətɨ kɨ njé təl rɔde goe tɨ. 10Təkɨ rɔjetɨ, Luwə ɨnde nje kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare kɨ bo tə Məlsɨsədəkɨ be. 11Nḛ je toi ngay kadɨ j-əl dɔ ta tɨ kɨn, nə ke ə, lo kadɨ j-ɔr mee kadɨ ay njay dɔsi tɨ goto, tadɔ nga̰ səsi ngay kadɨ ɨgəri me nḛ je kalangɨ. 12Təkɨ rɔjetɨ, dɔkagɨlo kɨ rai me ta tɨ lə Luwə kɨn e ngay nga, adɨ majɨ kadɨ ɨtəli nje ndo dɨje ndu Luwə ngata. Nə bɨtɨ ɓone ka, ɨgei kadɨ dɨje kɨ rangɨ ə ndoi səsi nḛ ɔjɨ dɔ ta lə Luwə kɨ ɨndoi lo kɨlə ngɨre tɨ nu wa kɨn ɓəy. Ɨgei mba tə ngan je kɨ kasɨ be ɓəy ɓɨ nḛ kuso lə ngatɔgɨ je kɨ tɔge to tɨ al. 13Dəw kɨ nay kɨ lo ka̰y mba kone tɨ e ngon kɨ kasɨ. Gər kəl ta dɔ nḛ tɨ kɨ rɔjetɨ al. 14NGata nɨngə, nḛ kuso kɨ tɔge to tɨ e kɨ mbata ngatɔgɨ je. Tadɔ kɨ go kɨlə je tɨ kɨ ɨsɨ rai kɨ ndɔ je kare kare pətɨ me kɨsɨ kɨ dɔ ta tɨ ləde, asi kadɨ ɔri mbo̰ nḛ kɨ majɨ kɨ nḛ majal naa tɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\