Ebɨrə je 8

1Ta kɨ bo kɨ kadɨ j-əl dɔ ta tɨ kɨn ə to kɨn: J-aw kɨ nje kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare kɨ bo, kɨ ɨsɨ me dɔra̰ tɨ, dɔ ji ko̰ lo kɨsɨ ko̰ɓe tɨ lə Luwə, kɨ tɔge e dɔ tɔgɨ je tɨ pətɨ. 2Ɨsɨ ra kɨlə kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare kɨ bo ləne me kəy kɨ ay njay tɨ, adɨ e me kəy kaw-naa tɨ kɨ rɔjetɨ kɨ e dɔra̰ tɨ nu. E kəy kɨ Luwə wa ə ra ɓɨ e dɨje ə rai kɨ jide al. 3NJé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kɨ bo, kare kare pətɨ, kɨlə ləde e mba kadɨ adi nḛ je Luwə nɨm, rəi kɨ kadɨ-kare məsɨ je nɨm tɔ. Be tɔ ə, e go rəbe tɨ kadɨ Jəju ka, aw kɨ nḛ kadɨ adɨ kadɨ-kare tɨ tɔ. 4Təkɨ rɔjetɨ, re Jəju e dɔnangɨ tɨ ne nɨngə, a e nje kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare al, tadɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kɨ ɨsɨ rai kɨlə kɨn kɨ go ndu-kun tɨ lə Mojɨ, ɨsi dɔnangɨ tɨ ne ə bəlme ngata. 5NJé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je ka kɨn, ɨsɨ rai kɨlə me kəy kaw-naa tɨ. Nə kəy kɨn e ndɨl kəy kɨ rɔjetɨ kɨ to dɔra̰ tɨ. Təkɨ rɔjetɨ, lokɨ Mojɨ ɨlə ngɨrə kadɨ ra kəy kɨbɨ, Luwə əl-e ə nə: «Ur mbi majɨ o-n dɔ ta kɨ m-a m-əli kam: majɨ kadɨ ɨra kəy kɨbɨ kɨn təkɨ ndɔ kɨ m-ɔjii dɔ mbal tɨ.» 6Nə ngɔsɨne, Jəju aw kɨ kɨlə kɨ ndae e ngay ɨtə kɨlə lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je. Adɨ e ə, e nje ka mbo̰ lo tɨ kɨ mbata kɨlə mɨndɨ kɨ majɨ, kɨ ngɨre e kɨ kɨndə dɔ kun mɨndɨ tɨ kɨ majɨ tɔ. 7Təkɨ rɔjetɨ, re nḛ kɨ majal goto me kɨlə mɨndɨ tɨ kɨ kəte ə, Luwə a re kɨ e kɨ rangɨ kɨ ko̰ joo al. 8Nə, Luwə kɔl kɨ dɨje ləne mbata majal je kɨ rai, ə nə: «Oi ndɔ je a rəi no̰o̰, Kɨ m-a m-ɨlə mɨndɨm kɨlə kɨ sɨgɨ, Kɨ dɨje kɨ Isɨrayəl tɨ nɨm, Kɨ dɨje kɨ Juda tɨ nɨm tɔ. 9Kɨlə-mɨndɨ kɨn, a to tə kɨlə mɨndɨ, Kɨ ndɔ kɨ m-ɨlə kɨ kade je, NDɔ kɨ m-uwə-n jide, MBa kadɨ m-tḛḛ-n səde dɔnangɨ Ejɨpɨ tɨ kɨn al. Lo kadɨ ay dɔ njade tɨ səm me kɨlə mɨndɨ tɨ kɨn goto. Be ə, mi Ɓaɓe, m-a m-təl gɨdɨm madɨde tɔ. 10Ɓaɓe ə nə: Kɨlə-mɨndɨ kɨ m-a m-ɨlə Kɨ dɨje kɨ Isɨrayəl tɨ go ndɔ je tɨ kɨn ə to kɨn: M-a m-adɨ-de nḛ gər MBa kadɨ gəri ndu-kun je ləm, M-a m-ndangɨ ndu-kun je ka kɨn dɔ ɓəngɨrəde tɨ. M-a mi Luwə ləde, Ə a əi dɨje ləm tɔ. 11Dəw madɨ kare kɨ a aw NDoo dəw kɨ me ɓe tɨ ləne, Ə se ngokone kadɨ gər-m goto, Tadɔ dɨje pətɨ, Ɨlə ngɨre dɔ dɨje kɨ tɔgɨ tɨ bɨtɨ tḛḛ-n dɔ ngan je kɨ du tɨ, A gəri mi. 12M-a m-ɨyə̰ go ra go tɨ al je ləde kɔ, Mem a oy dɔ majal je tɨ ləde ratata.» 13Lokɨ Luwə əl ta dɔ kɨlə mɨndɨ kɨ sɨgɨ tɨ nɨngə, e kɨn ɔjɨ kadɨ təl e kɨ kəte tə nḛ kɨ kɔke tɨ. Nɨngə j-əi pətɨ jɨ gəri kadɨ re nḛ to kɔkɨ nɨngə nay ngay al kadɨ a goto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\