Ebɨrə je 9

1Kɨlə-mɨndɨ kɨ kəte ka, aw kɨ ndu-kun je kɨ tɔjɨ dɨje go rəbɨ kɔsɨ məkəsɨ nangɨ no̰ Luwə tɨ, ə se aw kɨ lo kaw-naa kɨ dɔnangɨ tɨ ne tɔ. 2Kəy kɨbɨ kɨ gangi mee joo e kɨ ra. Me kəy tɨ kɨ dɔsa̰y, kɨ ɓari-e lo kɨ ay njay, lo kɨndə lambɨ kɨ bajie e sɨri ɨsɨ me tɨ. Taa tabɨlə kɨ mapa kadɨ-kare kɨ dɨje adi Luwə e dɔ tɨ, ɨsɨ tɨ no̰o̰ tɔ. 3Nɨngə kəy kɨ ko̰ joo kɨ kɨbɨ gangɨ lo e ta tɨ, e lo kɨ ɓari-e lo kɨ ay njay ɨtə ndəgɨ lo je. 4Lo kɨn tɨ ə dɨngɨri lo kɨ ra kɨ ɔr e tɨ. Nɨngə dɔ dɨngɨri tɨ ka kɨn ə, yɨbɨ kɨ ba̰yḛ ətɨ mbḭ e kɨ kɨlə por dɔ tɨ. Me lo tɨ kɨ ko̰ joo tɨ ka kɨn tɔ ə, sandukɨ kɨlə mɨndɨ kɨ gɨde e kɨ ra kɨ ɔr e tɨ. Me sandukɨ tɨ ka kɨn ə, ku madɨ kɨ man rosɨ mee e səm tɨ. Ku ka kɨn gɨde e kɨ ra kɨ ɔr tɔ. Ɓəy taa, me sandukɨ tɨ ka kɨn ka, kagɨ tɔsɨ lə Aro̰ kɨ ɨbə mbine e me tɨ tɔ. Ɓəy taa, me sandukɨ tɨ wa kɨ kare kɨn ə, mbal je kɨ ndangi ta je kɨ ɔjɨ dɔ kɨlə mɨndɨ tɨ e me tɨ tɔ. 5Dɔ sandukɨ tɨ ka kɨn ə, tɔli kagɨ je joo kɨ toi tə Malayka je kɨ ɓari-de nə serubḛ je, kɨ awi kɨ kɔsɨ-gon ngay ɨndəi-de dɔ tɨ. Malayka je ka kɨn naji bagɨde dɔ lo kadɨ-kare məsɨ tɨ kɨ ɔjɨ go kɨyə̰ go majal je lə dɨje kɔ. Nə ke ə, e dɔkagɨlo kɨ kadɨ dəw ɔr-n gɨn ta je kɨn pətɨ al ɓəy. 6Kəy kɨbɨ ka kɨn e kɨ gangi lo joo. NJé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je uri me kəy tɨ kɨ dɔsa̰y kɨ ndɔ je kare kare pətɨ mba ra kɨlə ləde. 7Nə me kəy tɨ kɨ ko̰ joo, nje kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare kɨ bo kɨ karne ba par ə, a ur tɨ nja kare me ɓal tɨ kare. Lo kɨn tɨ ə a re kɨ məsɨ da mba kadɨ adɨ Luwə kadɨ-kare tɨ kadɨ ɨyə̰-n go majal je lə nje kɨjə nḛ məsɨ kare kɨ bo wa kɨn kɔ nɨm, taa ya̰ ndəgɨ kosɨ dɨje kɨ rai kɨ go me ndɨgɨ tɨ ləde al nɨm tɔ. 8NDɨl kɨ ay njay ndo-je kɨ takul nḛ je kɨn kadɨ dɔkagɨlo je pətɨ kɨ me kəy kɨ dɔsa̰y kɨn to nɨngə, ta rəbɨ kur me lo tɨ kɨ ay njay njay ɨtə made je kɨn e kɨ tḛḛ al ɓəy. 9Nḛ kɔjɨ je kɨn əi ndɨl nḛ je kɨ dɔkagɨlo tɨ kɨ ɓone. Kɔr me nə: kadɨ-kare je kɨ nḛ məsɨ je kɨ j-ɨsɨ j-adi Luwə kɨn asi kadɨ rai adɨ me dəw kɨ nje ra kɨlə kadɨ Luwə kɨn asɨ-naa bərəre al. 10Təkɨ rɔjetɨ, nḛ je kɨn əi ndu-kun je kɨ ɔjɨ dɔ nḛ kuso ə se nḛ ka̰y kɨ kujɨ nḛ ra je kɨ ɔjɨ dɔ kay rɔ kɨ man par. Nḛ je kɨn əi kujɨ nḛ ra lə dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne. NDade to kɨ mbata dɔkagɨlo kɨ ndə̰y be par, bɨtɨ dɔkagɨlo tɨ kɨ Luwə a ɨndə-n gɨn ndu-kun je kɨ sɨgɨ. 11Nə Kɨrɨsɨ re tə nje kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare kɨ bo mba kadɨ adɨ-je nḛ majɨ je kɨ toi ne ngata. Kɨrɨsɨ ur me kəy kɨbɨ tɨ kɨ bo ngay nɨm, asɨ-naa bərəre nɨm tɔ. E kəy kɨbɨ kɨ dɨje ə rai kɨ jide al nɨm, taa e kəy kɨ goto dɔnangɨ tɨ ne nɨm tɔ. 12Kɨrɨsɨ ur me kəy tɨ kɨ ay njay njay ɨtə made je ka kɨn nja kare ba par. Ur me kəy tɨ ka kɨn kɨ məsɨ bal bɨyə̰ ə se kɨ məsɨ ngan mangɨ je al, nə kɨ məsɨne wa. E kɨ rəbɨ kɨn ə, Kɨrɨsɨ gangɨ-n dɔje nja kare ba par ratata dɔ majal je tɨ. 13Təkɨ rɔjetɨ, kɨ go nḛ jibəl ɓe tɨ, dɨje a tɔli bal bɨyə̰ je kɨ ngan mangɨ je, ə a sɨkəi məsɨde je kɨ bu ngon ko̰ mangɨ kɨ kɨlə por dɔ tɨ dɔ dɨje tɨ kɨ rai majal. Rai nḛ je kɨn be mba kadɨ dɨje ka kɨn təli kɨ kay njay gogɨ kɨ go nḛ jibəl ɓe tɨ. 14Re nḛ kɨn e kɨ rɔjetɨ kadɨ məsɨ da je awi kɨ tɔgɨ nɨngə, məsɨ Kɨrɨsɨ, tɔge a ɨtə məsɨ da je sa̰y ngay ɓəy. Nə Kɨrɨsɨ wa un rɔne adɨ Luwə tə nḛ kadɨ-kare kɨ ay njay kɨ tɔgɨ lə NDɨl kɨ nje kɨsɨ ratata. Məse ka kɨn a togɨ nga̰meje adɨ ay njay mba kadɨ jɨ ra nḛ je kɨ majal kɨ a aw səje koy tɨ al. NGata nɨngə, j-a j-asɨ kadɨ j-a ra kɨlə j-adɨ Luwə kɨ nje kɨsɨ kəm ba. 15Be ə, Kɨrɨsɨ e nje ka mbo̰ dɨje tɨ kɨ Luwə kɨ rəbɨ kɨlə mɨndɨ kɨ sɨgɨ. MBa kadɨ njé je kɨ Luwə ɓar-de ɨngəi nḛ nduwə kɨ a to ratata kɨ Luwə un-n mɨndɨne adɨ-de. Nḛ kɨn a ra nḛ, tadɔ Kɨrɨsɨ oy nɨngə məse taa dɨje ɨlə-de taa ta nḛ je tɨ kɨ majal kɨ ɨsɨ rai nḛ dɔkagɨlo tɨ kɨ əi gɨn tɔgɨ tɨ lə kɨlə mɨndɨ kɨ kəte. 16J-ɨngə kadɨ re dəw ra makɨtɨbɨ kɨlə mɨndɨ kɨ ɔjɨ dɔ ləbɨ nḛ nduwə tone tɨ nɨngə, majɨ kadɨ dəwe ka kɨn a oy ɓəy taa, noje je a ləbi-naa nḛ nduwə. 17Təkɨ rɔjetɨ, re dəw e kɨ dɔ ne taa ɓəy ɓa, nda makɨtɨbɨ kɨlə mɨndɨ kɨ ɔjɨ dɔ nḛ nduwə goto. Lokɨ dəwe ka kɨn oy ngata nɨngə ndae to. 18Be tɔ ə, kɨlə mɨndɨ kɨ kəte ka, lo kadɨ aw kɨ tɔgɨ ra kɨlə kəte goto no̰ məsɨ tɨ kɨ a̰y. 19Lokɨ Mojɨ ɔr me ndu-kun je pətɨ təkɨ ndangɨ-n me makɨtɨbɨ je tɨ kɨ mi no̰ kosɨ Isɨrayəl je tɨ pətɨ nɨngə, un məsɨ ngan mangɨ je kɨ məsɨ bal batɨ je kɨ pote-de kɨ man jine tɨ. Nɨngə un baji kagɨ madɨ kɨ ul njukɨ kɨ ətɨ majɨ ngay kɨ ɓari-e nə ijopɨ. Baji kagɨ ka kɨn e kɨ ɓɨr gɨne kɨ kɨbɨ kɨ rai kɨ bəl batɨ je adɨ sɔl lɔm lɔm ə kər njɨr njɨr tɔ. Nɨngə kagɨ ka kɨn ə, ɨlə me məsɨ tɨ ɓa sɨkə dɔ makɨtɨbɨ je tɨ kɨ ndangi ndu-kun je me tɨ nɨm taa dɔ kosɨ dɨje tɨ nɨm tɔ. 20Dɔkagɨlo sɨkə məsɨ tɨ, Mojɨ ə nə: «E kɨn e məsɨ kɨlə mɨndɨ kɨ Luwə un ndune dɔ tɨ adɨ səsi, kadɨ ɨtəli rɔsi go tɨ.» 21Be tɔ ə, sɨkə-n məsɨ ka kɨn dɔ kəy kɨbɨ tɨ kɨ dɔ nḛ ra kɨlə je tɨ pətɨ kɨ me tɨ tɔ. 22Təkɨ rɔjetɨ, kɨ go ndu-kun tɨ, nḛ je ngay a təli kɨ kay njay kɨ takul məsɨ par. Nɨngə kɨ kanjɨ məsɨ kɨ sɨkə, kɨyə̰ go majal je a goto tɔ. 23Nḛ je kɨ tɨti-naa kɨ nḛ je kɨ rɔjetɨ kɨ dɔra̰ tɨ pətɨ sɔbɨ kadɨ e kɨ təl-de kɨ kay njay tɨ kɨ rəbɨ kɨn. Nɨngə kɨ ɔjɨ dɔ nḛ je kɨ rɔjetɨ kɨ me dɔra̰ tɨ wa ka, gei nḛ kadɨ-kare məsɨ kɨ majɨ ɨtə məsɨ da je sa̰y. 24Təkɨ rɔjetɨ, Kɨrɨsɨ ur me kəy kɨbɨ tɨ kɨ dɨje rai kɨ jide kɨ e ndɨl e kɨ rɔjetɨ kɨ me dɔra̰ tɨ kɨn al. Nə e aw me dɔra̰ tɨ, ɔjɨ rɔne ta kəm Luwə tɨ, ɨsɨ əl sie ta kɨ mbata ləje. 25Jəju aw me dɔra̰ tɨ mba kadɨ adɨ rɔne kadɨ-kare tɨ Luwə nja ba̰y ba̰y al. Nə nje kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare kɨ bo ur me kəy tɨ kɨ ay njay ɨtə made je ka kɨn kɨ ɓal je kare kare pətɨ, kɨ məsɨ da je. 26Re e be al ə, Kɨrɨsɨ a ɨngə ko̰ nja ba̰y ba̰y lo kɨlə ngɨrə dɔra̰ kɨ dɔnangɨ tɨ nu. Nə təkɨ rɔjetɨ, Kɨrɨsɨ re nja kare ba dɔkagɨlo kɨ dɔbəy tɨ, mba kadɨ bɔr majal kɔ, kɨ takul darɔe kɨ un adɨ Luwə nḛ məsɨ tɨ. 27Nɨngə e kɨ kɨndə dɔ dana kəte, kadɨ dəw kɨ ra ra a oy nja kare par, nɨngə go koye tɨ, Luwə a gangɨ ta dɔe tɨ. 28Be tɔ ə, Kɨrɨsɨ adɨ rɔne nja kare ba par, mba kadɨ bɔr majal lə kosɨ dɨje. Nɨngə a ɔjɨ rɔne kɨ ko̰ joo ɓəy, nə ke ə, e kɨ mba bɔr majal al ngata, nə kɨ mba kadɨ ajɨ njé je kɨ ɨsɨ ngɨnəi ndɔ təl-e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\