Jakɨ 1

1Mi Jakɨ, kɨ nje kɨlə ɓəə lə Luwə əi kɨ Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ, ə m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn madɨ səi gɨn ka lə Isɨrayəl kɨ dɔgɨ gɨde e joo kɨ ɨsanəi-naa dɔnangɨ tɨ kɨ tae ba. Nḛ kɨ dɔsa̰y m-uwə jisi. 2NGakom je, lokɨ nḛ na je kɨ dangɨ dangɨ tḛḛi dɔsi tɨ nɨngə, majɨ kadɨ ɨrai rɔnəl ngay dɔ tɨ. 3Tadɔ səi je wa ɨgəri ɓətɨ, lokɨ kadɨ-me Luwə ləsi, tɔge ɨtə tɔgɨ nḛ na je kɨn nɨngə, a ra kadɨ uwəi tɔgɨsi ba. 4Nɨngə majɨ kadɨ kuwə tɔgɨ ba ləsi, tɔl tane majɨ, mba kadɨ səi dɨje kɨ kasɨ-naa bərəre, kadɨ nḛ kɨ majal ɨlə ɓal rɔsi tɨ al, taa kadɨ nḛ kare ka du səsi al tɔ. 5Re dəw kare dansi tɨ, kəm-kədɨ du-e nɨngə, kadɨ kɔy Luwə, ə Luwə a ade. Tadɔ Luwə e nje kadɨ dɨje pətɨ nḛ kare kɨ no̰o̰, kɨ me-nda, kɨ kanjɨ ndɔr mbi dəw. 6Nɨngə kadɨ dəwe kɨn kɔy kɨ me joo al, nə kɨ kadɨ-me taa. Tadɔ dəw kɨ nje me joo, to tə pulum man, kɨ nəl un-e, ɨsɨ aw sie kɨ yo je kɨ nḛ je be. 7Kadɨ dəw kɨ be kɨn gər mene tɨ, təkɨ a ɨngə nḛ madɨ kare rɔ Luwə tɨ al. 8Tadɔ e nje me joo, gər rəbɨ nḛ rane al. 9Majɨ kadɨ ḭ ngokom kɨ nje kadɨ-me kɨ ḭ nje ndoo, ɨra rɔnəl dɔ kun tɨ kɨ Luwə un dɔi taa. 10Be tɔ ə, kadɨ ḭ nje kadɨ-me kɨ ḭ nje nḛ kɨngə, ɨra rɔnəl dɔ sɔl tɨ kɨ Luwə sɔl dɔi tɔ. Tadɔ nje nḛ kɨngə a jɔre tə putɨ kam be. 11Lokɨ kadɨ ɔsɨ kɨ tɔgɨne nɨngə, kam ndole, pute jɔre adɨ majɨ lie goto, be tɔ ə nje nḛ kɨngə a goto-n ta nḛ je tɨ lie kɨ ɨsɨ ra. 12Dəw kɨ uwə tɔgɨne ba me nḛ na tɨ, e nje rɔnəl. Tadɔ lokɨ dum dɔ nḛ na je pətɨ nɨngə, a ɨngə jɔgɨ kajɨ kɨ Luwə un mɨndɨne kadɨ n-adɨ dɨje kɨ ndɨgi-e. 13Lokɨ nḛ na tḛḛ dɔ dəw tɨ nɨngə, kadɨ ə nə: «E Luwə ə na-m al, tadɔ majal asɨ na Luwə al, taa Luwə wa a na dəw al tɔ.» 14Təkɨ nḛ na tḛḛ dɔ dəw tɨ nɨngə, e kəm-nda lie e wa ə əde, ɔr-e aw sie me tɨ. 15NGata nɨngə kəm-nda ḭ səm təkɨ dəne ḭ səm be, ɓa ojɨ majal, nga nɨngə lokɨ majal tɔgɨ gangɨ ɓa tḛḛ koy. 16NGakom je kɨ njé ndɨgɨ ləm, kadɨ ədi rɔsi kɨ ta je kɨ ngom, al. 17Nḛ kadɨ kɨ majɨ kɨ kadɨ-kare kɨ asɨ-naa, ḭḭ rɔ Luwə tɨ kɨ nje ra kunjɨ je kɨ dɔra̰ tɨ. Luwə mbəl rɔne al, taa kəm ndɨle a yətɨ rɔne, təkɨ kəm ndɨl a yətɨ-n rɔne kɨ go kadɨ be kɨn al tɔ. 18E kɨ go me ndɨgɨ lie wa, ə ojɨ-n-je kojɨ kɨ sɨgɨ kɨ ta kɨ rɔjetɨ. Ojɨ-je kojɨ kɨ sɨgɨ mba kadɨ j-əi nḛ kɨndə je kɨ dɔsa̰y dan nḛ kɨndə je tɨ lie. 19NGakom je kɨ njé ndɨgɨ ləm, kadɨ oi ta kɨ m-a m-əl səsi kam majɨ: kadɨ dəw ḭ langɨsi oo dɔ ta, nə kadɨ əl ta kalangɨ al, taa ra wongɨ kalangɨ al tɔ. 20Tadɔ wongɨ lə dəw a ra nḛ kɨ dana no̰ Luwə tɨ al. 21Gɨn nḛ kɨn ə, kadɨ ɨmbati nḛ ra je kɨ to njḛ, kɨ kɨlə ra je kɨ majal al dɔ, kɨ re kɨ go me ndul. Nɨngə ɨtaai ta lə Luwə kɨ dɨbɨ mesi tɨ, kɨ dɔ kɨ sɔl lɔm, tadɔ e ta kɨ asɨ kajɨ səsi. 22Ta lə Luwə kɨn kadɨ oy mbisi tɨ par al, nə kadɨ oy ɓa ɨtəli rɔsi go tɨ taa. Lokɨ ɨsi ta koo dɔ tɨ tə koo par nɨngə, e kədɨ ə ɨsi ədi rɔsi səi wa. 23Tadɔ re dəw oo dɔ ta, ə ra go tɨ al nɨngə, to tə dəw kɨ go̰ ta kəmne me kɔtɨrongɨ tɨ be. 24Lokɨ go̰ rɔne ə ɔtɨ aw nɨngə, ta naa tɨ no̰o̰ par ə me oy dɔ rɔe tɨ kɨ kəte oo. 25Nə dəw kɨ ndər gɨn ndu-kun lə Luwə kɨ asɨ naa bərəre kɨ taa-je ɨlə-je taa, kɨ ɨsɨ uwə rɔne ba me tɨ, ɓɨ ra rɔnəl dɔ ko dɔe tɨ par, adɨ me oy dɔ tɨ al, nə ra go tɨ, dəwe kɨn a ɨngə majɨ-kur me kɨlə tɨ pətɨ kɨ a ra. 26Lokɨ dəw madɨ oo rɔne tə nje kun go Luwə, nə asɨ kuwə ndonne gɨn tɔgɨne tɨ al nɨngə, ɨsɨ ədɨ rɔne tə kədɨ, kun go Luwə lie e nḛ kɨ kəme goto. 27M-əl səsi kadɨ ɨgəri təkɨ kun go Luwə kɨ majɨ kɨ kɨ rɔjetɨ kɨ Luwə kɨ Bawje ndɨgɨ, e koo go ngan kal je kɨ njé ngaw koy je me ko̰ je tɨ, kɨ ɨsɨ tḛḛ dɔde tɨ, kɨ kɔsɨ rɔ ngərəngɨ kadɨ nḛ je tɨ kɨ to njḛ kɨ dɔnangɨ tɨ ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\