Jakɨ 2

1NGakom je, səi kɨ adi mesi Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ kɨ tɔjɨ e lie, sɔbɨ kadɨ kɔr kəm-naa goto dansi tɨ, tadɔ e nḛ kɨ uwə-naa kɨ kadɨ-me al. 2Tə kɨn ə ɓone, dəw kɨ nje nḛ kɨngə kare, ɨlə kɨbɨ kɨ ndole majɨ rɔne tɨ, kɨ nɨngə kɨ ra kɨ ɔr jine tɨ, re lo kaw-naa tɨ ləsi. Nɨngə dəw kɨ nje ndoo, kɨ ɨlə ngɨsɨ kɨbɨ rɔne tɨ, re lo kaw-naa tɨ ka kɨn tɔ. 3Lokɨ ɨləi kəmsi oi nje kɨlə kɨbɨ kɨ ndole nɨngə, ɨɓuki-e tɨ ə əli-e əi nə: «Ɨre, ɨsɨ nangɨ lo kɨ majɨ tɨ kɨn.» Nɨngə əli nje ndoo əi nə: «Ḭ a kɨ taa no̰o̰» ə se «Ɨsɨ njam tɨ nanga ne be.» 4Təkɨ ɨsɨ rai be nɨngə, se oi kadɨ e kɔr ə ɨsɨ ɔri kəm-naa dana dansi tɨ, ə ɨsɨ təli njé gangɨ ta dɔ dɨje tɨ kɨ kɔjɨ ta je ləsi kɨ majal al wa? 5NGakom je kɨ njé ndɨgɨ ləm, uri mbisi oi ta kɨn: Se oi kadɨ Luwə mbətɨ njé ndoo je kɨ dɔnangɨ tɨ ne mba kadɨ təli njé nḛ kɨngə je, kɨ go kadɨ kɨ adi mede Jəju Kɨrɨsɨ, al wa? MBətɨ-de kadɨ ɨngəi ko̰ɓe kɨ Luwə un mɨndɨne adɨ dɨje kɨ ndɨgi-e. 6Nɨngə səi je ɨsɨ kɨdi-de. Se njé nḛ kɨngə je ka kɨn ə ɨsɨ adi səsi ko̰ al wa? Taa ɨsɨ awi səsi no̰ njé gangɨ ta je tɨ tɔ al wa? 7E əi je wa kɨn ə ɨsɨ əli ta kɨ majal dɔ tɔ tɨ kɨ majɨ kɨ Luwə ɨndə dɔsi tɨ kɨn. 8Təkɨ rɔjetɨ, re ɨtɔli ta ndu-kun lə Luwə kɨ ɨtə ndəge je kɨ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ ə nə: «A ɨndɨgɨ dəw madi tə darɔi ḭ wa be,» kɨn nɨngə, ɨrai go rəbe tɨ. 9Nə re ɨrai kɨ go kɔr kəm-naa dana tɨ nɨngə, e majal ə ɨsɨ rai, ndu-kun lə Luwə uwə səsi kɨ ta tə njé kal dɔ ta je. 10MBata re dəw təl rɔne go ndu-kun je tɨ lə Luwə pətɨ, nə al dɔ ndu-kun kɨ kare nɨngə, təl nje kal dɔ ndu-kun je pətɨ. 11Tadɔ nje kəl kə nə: «A uwə marɨm al,» ka kɨn ə əl ə nə: «A tɔl dəw al tɔ.» Ə re uwə marɨm al, nə ɨtɔl dəw nɨngə ɨtəl nje kal dɔ ta. 12Gɨne kɨn ə, kadɨ ta kəlsi je, kɨ nḛ rasi je, tɔjɨ kadɨ səi dɨje kɨ sɔbɨ kadɨ a gangi ta dɔsi tɨ kɨ ndu-kun kɨ nje taa kɨlə taa. 13Tadɔ dəw kɨ nje koo kəm-to-ndoo lə dɨje al, Luwə a oo kəm-to-ndoo lie ndɔ gangɨ ta tɨ al tɔ. Nɨngə koo kəm-to-ndoo e nḛ kɨ utɨ dɔ ta kɨ gangɨ. 14NGakom je, lokɨ dəw madɨ ə nə n-e n-aw kɨ kadɨ-me, nɨngə tɔjɨ kadɨ-me Luwə ləne, kɨ kɨlə kɨ ra, al, se maje e ri wa? Maje goto. Kadɨ-me Luwə kɨ be kɨn asɨ kaje al. 15Tə kɨn ə ɓone, ngoko̰je kɨ dɨngəm ə se kɨ dəne awi kɨ rɔde kare, taa asi kɨngə nḛ kusode kɨ ndɔ je pətɨ al tɔ. 16Nɨngə dəw madɨ dansi tɨ əl-de ə nə: «Awi kɨ maje, kadɨ rɔsi tɨngə rututu, ə usoi nḛ mesi dan.» Kɨ kanjɨ kadɨ adɨ-de nḛ kɨ kadɨ ra səde, se maje e ri wa? 17Kadɨ-me Luwə ka to be tɔ, re tɔjɨ rɔne me kɨlə kɨ ra tɨ al nɨngə, e nḛ kɨ koy. 18Dəw madɨ ə nə: «Ḭ aw kɨ kadɨ-me Luwə, ə mi m-aw kɨ kɨlə je kɨ ra tɔ.» Ɓa m-a m-əl-e m-ə nə: «Majɨ kadɨ ɔjɨ-m kadɨ-me Luwə ləi kɨ kanjɨ kɨlə je kɨ ra adɨ-m m-o, ə mi m-a m-ɔji kadɨ-me Luwə ləm kɨ kɨlə je kɨ m-ra m-adɨ oo tɔ.» 19Ḭ adɨ mei təkɨ Luwə e kare ba al wa? E nḛ kɨ majɨ, nɨngə kadɨ ɨgər təkɨ ndɨl je kɨ majal ka gəri-e be tɔ. Ɓəl rade adɨ dadi no̰e tɨ. 20Ḭ dəw kɨ dɔi goto, ɨndɨgɨ kadɨ ɨgər se e kɨ mba ri ə kadɨ-me kɨ kɨle goto a ra nḛ kare al wa? 21Se oo kaje Abɨrakam kɨ Luwə ɔr ta dɔe tɨ kɨ takul kɨlə rae je, mbata ndɨgɨ kadɨ n-tɔl ngonne Isakɨ dɔ dɨngɨri kadɨ-kare tɨ lə Luwə, n-ade kadɨ-kare tɨ kɨn al wa? 22OO, kadɨ-me Luwə lie awi naa tɨ kɨ kɨlə rae je. Kɨlə rae je tɔli ta kadɨ-me Luwə lie adɨ asɨ naa bərəre. 23E be ə tɔl-n ta ta kɨ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə əi nə: «Abɨrakam adɨ mene Luwə, lokɨ Luwə oo kadɨ-me lie nɨngə tɨde tə dəw kɨ dana.» Adɨ ɓar-e madɨne. 24Oi ne majɨ, təkɨ Luwə ɔr ta dɔ dəw tɨ kɨ takul kɨlə rae je, ɓɨ e kɨ takul kadɨ-me lie par kare ba al. 25Adi mesi ole dɔ Rakabɨ tɨ kɨ e kaya dəne kɨn. Rakabɨ uwə njé kɨlə je lə Isɨrayəl rɔne tɨ, nɨngə ra səde adɨ tḛḛi uni rəbɨ kɨ rangɨ a̰yḭ-naa awi. E kɨ mbata kɨlə rae kɨn ə Luwə ɔr-n ta dɔe tɨ. 26Be ə, təkɨ j-o-n kadɨ darɔ kɨ kə̰ə̰ goto tɨ e kɨ koy ka kɨn ə, kadɨ-me Luwə kɨ kɨle goto ka e kɨ koy tɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\