Jakɨ 4

1NGakom je, rɔ-naa je, kɨ kɔl-naa je kɨ dansi tɨ kɨn tḛḛi kɨ ra? Lokɨ tḛḛi səm tɨ, e me ngur darɔ je tɨ kɨ rɔsi tɨ, kɨ ɨsɨ rɔi-naa. 2Ɨsɨ rai kəm-nda nḛ je, nə asi kɨngəi al, nɨngə ɨsɨ tɔli dɨje, ɨsɨ ndɨngəi nḛ, nə lo kadɨ ɨngəi goto, lo kɨn tɨ, ɨtəli njé kɔl-naa kɨ njé rɔ-naa. Ɨkɔyi nḛ, ə ɨngəi al, tadɔ ɨgəri kɔy Luwə al. 3Ə re ɨkɔyi nḛ Luwə ka, adɨ səi al, tadɔ nḛ kɔy ləsi e nḛ kɔy kɨ majal, ɨsɨ kɔyi nḛ Luwə kadɨ re ɨngəi nɨngə, ɨtɨndəi tḭ kɔ dɔ koo majɨ rɔ tɨ lə darɔ. 4Səi njé kuwə marɨm! Majɨ kadɨ ɨgəri təkɨ dəw kɨ nḛ je kɨ dɔnangɨ tɨ ne uwə me ngay, e nje kɔsɨ ta Luwə. Re dəw madɨ, nḛ je kɨ dɔnangɨ tɨ ne uwə me ngay nɨngə, ɨsɨ ra rɔne nje ba̰ tɨ lə Luwə. 5M-əl kadɨ ɨgəri təkɨ, ta lə Luwə kɨ to me makɨtɨbɨ tɨ e kare kɨ ndangɨ al. Makɨtɨbɨ lə Luwə əl ə nə: «Jangɨ ra Luwə ngay dɔ NDɨl tɨ kɨ ɨnde meje tɨ.» 6Nə me-majɨ kɨ adɨ-je, e nḛ kɨ bo ngay ɨtə nḛ je pətɨ. Tadɔ makɨtɨbɨ lə Luwə əl ə nə: «Luwə ta̰ rɔ dɨje kɨ nje kun dɔde taa, ə adɨ me-majɨ ləne e kɨ dɨje kɨ njé sɔl dɔde tɔ.» 7E be ə, kadɨ ɨsɔli dɔsi gɨn tɔgɨ tɨ lə Luwə, ɨta̰i rɔ su, ə su a a̰y kɔ sa̰y kadɨsi tɨ. 8Ɨrəi ngɔsi rɔ Luwə tɨ, ə Luwə a re ngɔsi rɔsi tɨ tɔ. Səi njé ra majal je, ɨtogi jisi adɨ ay njay; səi njé me joo, ɔri majal mesi tɨ kɔ. 9Majɨ kadɨ ɨgəri təkɨ səi njé kəm-to-ndoo, uwəi ndo rɔsi, ə ɨno̰i kɨ man kəmsi; kadɨ kogɨ ləsi təl no̰, kadɨ rɔnəl ləsi təl ndoo kɨ kuwə. 10Sɔbɨ kadɨ ɨsɔli dɔsi no̰ Luwə tɨ ə Luwə a un dɔsi taa. 11NGakom je, sɔbɨ kadɨ əli ta kɨ majal dɔ-naa tɨ al, dəw kɨ ɨsɨ əl ta kɨ majal dɔ ngokone tɨ, ə se ɨsɨ gangɨ ta dɔe tɨ nɨngə, e ndu-kun lə Luwə ə ɨsɨ əl ta kɨ majal dɔ tɨ nɨm, ɨsɨ gangɨ ta dɔ tɨ nɨm. Nɨngə re ɨsɨ ɨgangɨ ta dɔ ndu-kun tɨ lə Luwə ɓa, ḭ nje təl rɔi go ndu-kun tɨ al, nə ḭ nje gangɨ ta dɔ tɨ yo. 12Jɨ gər təkɨ Luwə kɨ karne ba par ə e nje kadɨ ndu-kun kɨ nje gangɨ ta. E kɨ karne ba ə aw kɨ tɔgɨ kadɨ ajɨ-n dəw nɨm tujɨ-n dəw nɨm tɔ. NGa ḭ, ḭ na̰ ə kadɨ ɨgangɨ ta dɔ ngoko̰i tɨ ə? 13Oi dɔ ta ləm majɨ, səi kɨ njé kəl kə nə: «Ɓone ə se lo ti ə j-a j-aw me ɓe bo tɨ kɨ be, j-a jɨ ra ɓal kare me tɨ, j-a jɨ ra gatɨ, j-ɨngə-n la.» 14Əli ya̰si be, ə ɨgəri nḛ kare kɨ a ra nḛ me ndɔ tɨ kɨ lo ti tɨ dɔ kɨsɨ kɨ dɔ taa tɨ ləsi al tɔ. Ɨtoi tə sa kɨ su luy luy adɨ o-e, nɨngə njaba par ə goto kɨn be. 15Ta kɨ re a əli ə to kɨn: «Təkɨ re Ɓaɓe ndɨgɨ, ə j-ɨsɨ kɨ dɔje taa ə, j-a jɨ ra nḛ kɨ yo, j-a jɨ ra nḛ kɨ nḛ.» 16Nə ngɔsɨne, ɨsɨ ɔji rɔsi me ndɨgɨ ra tɨ ləsi kɨ dɔsi. Kɔjɨ rɔ kɨ be kɨn e kɔjɨ rɔ kɨ majal. 17Re dəw gər rəbɨ ra majɨ ɓətɨ, nə mbatɨ ra nɨngə, dəwe kɨn e nje ra majal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\