Jakɨ 5

1Səi kɨ səi njé nḛ kɨngə! Majɨ kadɨ ɨno̰i kɨ ndusi kɨ bo, mbata ko̰ je kɨ a rəi dɔsi tɨ. 2Nḛ kɨngə je ləsi ndumi kɔ, yo̰ je o̰i kɨbɨ je ləsi. 3Ɔr je kɨ la je ləsi no̰i mɨkɨri mɨkɨri, nɨngə no̰de kɨ mɨkɨri a ma najɨ ɔsɨ-n səsi ta. A o̰ darɔsi tə por be. Ɨmbo̰i nḛ kɨngə je kɨ naa tɨ naa tɨ, dɔkagɨlo kɨ je tɨ, kɨ e dɔkagɨlo kɨ dɔbəy tɨ. 4Dɨje kɨ njé ra kɨlə me ndɔr tɨ ləsi, ɔgi-de nḛ kɨgə go ji ləde, adɨ no̰i, ndu no̰de aw ratata tḛḛ mbi Luwə tɨ kɨ NJe tɔgɨ pətɨ. 5Kɨsɨsi dɔnangɨ tɨ ne, ɨsi lo kɨ ndole tɨ, ɨsɨ usoi je a̰yḭ-naa je me majɨ tɨ. Ɨboi mbul mbul, ɨtoi tə da je kɨ uli-de adɨ a ngəmi ndɔ tɔl-de be. 6Dɨje kɨ rai nḛ madɨ al, ɨgangi ta dɔde tɨ, ɨtɔli-de, nə ta̰i səsi rɔ al. 7NGakom je, sɔbɨ kadɨ orəi mesi bɨtɨ, kadɨ Ɓaɓe re-n. Oi nje ndɔr, a ngɨnə kandɨ nḛ kɨ majɨ ngay kɨ a tḛḛ dɔnangɨ tɨ, kɨ kore me dɔ tɨ nga̰. A ore mene bɨtɨ kadɨ ndi bɨnə ədɨ, ndi kɨ dɔbəy tɨ ədɨ, ɓəy taa kadɨ ɨjə ko ləne. 8Be tɔ ə, səi je ka, kadɨ orəi mesi, uwəi tɔgɨsi ba, tadɔ Ɓaɓe e ɓasi. 9NGakom je, ɨɓai ta dɔ-naa tɨ al, mba kadɨ Luwə gangɨ-n ta dɔsi tɨ al. NJe gangɨ ta a ta rəbɨ tɨ. 10Sɔbɨ kadɨ oi go nja njé kəl ta je kɨ ta Luwə kɨ kəte nu kɨn majɨ. Oi go njade tə nḛ ndajɨ ləsi, go rəbɨ ko̰ tɨ kɨ go rəbɨ kore me tɨ. 11J-əl ta dɔ njé kuwə tɔgɨde ba me ko̰ je tɨ j-ə nə əi njé rɔnəl. Adi mesi ole dɔ kuwə tɔgɨ ba tɨ lə Jobɨ dan ko̰ je tɨ pətɨ kɨ tḛḛ dɔe tɨ. Ɨgəri kadɨ go tɨ gogɨ, Luwə ade ɨngə majɨ, tadɔ Luwə e nje me-majɨ kɨ ngay, kɨ nje koo kəm-to-ndoo. 12NGakom je, nḛ kɨ bo ngay kɨ kadɨ ɨgəri ə to kɨn: sɔbɨ kadɨ ɨbi rɔsi al, se e kɨ ndi, se e gɔjɨ kɨ kuso, se e kɨbɨ rɔ madɨ kɨ rangɨ. Re e oyo ə əi nə oyo, re e jagɨ ə əi nə jagɨ tɔ par, mba kadɨ osi me ta kɨ gangɨ tɨ lə Luwə al. 13Re, dəw madɨ dansi tɨ, ɨngə ko̰ ə, kadɨ no̰ dɔ Luwə tɨ. A re rɔe nəl-e ə, kadɨ osɨ pa ɨlə-n tɔjɨ dɔ Luwə tɨ. 14Re, dəw madɨ dansi tɨ, rɔe to-e ə, kadɨ ɓar ngatɔgɨ je lə njé kaw-naa je, kadɨ no̰i dɔ Luwə mbata tɨ lie kɨ yɨbɨ kɨ kɔy-n rɔe me tɔ Ɓaɓe tɨ. 15Kəl ta kɨ Luwə kɨ kadɨ-me a ajɨ dəw kɨ nje rɔ to, Ɓaɓe a un-e taa, nɨngə re ra majal madɨ ka, Luwə a ɨyə̰ go majal je lie kɔ. 16Be ə, kadɨ ɨtɔri ndusi dɔ majal je tɨ ləsi kɨ rɔ-naa tɨ. Nɨngə əli ta kɨ Luwə mbata lənaa, kadɨ ɨngəi rɔ nga dɔ rɔ to je tɨ ləsi. Kəl ta kɨ Luwə lə dəw kɨ dana, tɔge e ngay. 17Oi Eli kɨ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ e dəw tə je be tɔ, nə kɔy Luwə kɨ rɔ tḭne kadɨ ndi ədɨ al, nɨngə ndi ədɨ dɔnangɨ tɨ al ɓal mɨtə kɨ nay mehḛ tɔ. 18Ɓa, təl kɔy Luwə gogɨ təkɨ sɨgɨ, ə yə Luwə adɨ ndi təl ədɨ dɔnangɨ tɨ gogɨ, adɨ dɔnangɨ tḛḛ kɨ kandɨ nḛ je. 19NGakom je, təkɨ re dəw madɨ dansi tɨ ndəm go rəbɨ kɨ rɔjetɨ, ur wale, ə dəw madɨ kɨ rangɨ ɔr-e təl re sie go rəbɨ tɨ kɨ dana gogɨ nɨngə, 20kadɨ ɨgəri təkɨ dəw kɨ təl kɨ nje ra majal dɔ rəbɨ tɨ kɨ ndəm re sie go rəbɨ tɨ kɨ dana kɨn, a ajɨ nje ra majal ta koy tɨ. Nɨngə Luwə a ɨyə̰ go majal je lə nje ra majal ka kɨn pətɨ kɔ tɔ. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\