Ja̰ 15

1Jəju əl ə nə: «Mi, mi kagɨ nju kɨ rɔjetɨ, nɨngə Bai e ɓa nje ndɔr nju tɔ. 2Baji nju kɨ ḭ rɔm tɨ, ə andɨ al ə, Bai a tɨge kɔ, nə e kɨ andɨ majɨ ɓa, a tɨgə ngan bajie je kɨ majal kɔ kadɨ andɨ kɨ kəte dɔ made tɨ. 3Nɨngə səi, nḛ ndo kɨ m-ndo səsi, ra adɨ səi dɨje kɨ ayi njay ngata. 4Ə re uwəi rɔsi rɔm tɨ nga̰ ɓa, mi m-a m-uwə səsi rɔm tɨ nga̰ tɔ. NGa nɨngə, tə ka kɨ baji kagɨ a asɨ kadɨ andɨ kɨ kanjɨ kagɨ al ka kɨn ə, səi ka a asi kadɨ ɨrai nḛ madɨ kɨ kanjɨ kadɨ uwəi rɔsi rɔm tɨ, al tɔ. 5Mi kagɨ nju, ə səi bajim je tɔ. Dəw kɨ uwə rɔne rɔm tɨ nga̰, ə mi m-uwe rɔm tɨ tɔ ɓa, a ra nḛ je kɨ majɨ majɨ ngay, tadɔ a asi kadɨ ɨrai nḛ madɨ kɨ majɨ kanjɨm al. 6Dəw kɨ uwə rɔne nga̰ rɔm tɨ al, a ɨləi-e kɔ gɨdɨ lo tɨ tə baji kagɨ be. Baji kagɨ je kɨ tuti, a kəi-de kadɨ ɓuki-de poro kadɨ o̰i por kɔ. 7Kɨn ə re uwəi rɔsi rɔm tɨ nga̰, ə ta ləm ɨsɨ mesi tɨ tɔ ɓa, ɨdəji nḛ kɨ ɨndɨgi ə a ɨngəi. 8Nḛ kɨ a ra kadɨ dɨje ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ kɨ taga, e ta kadɨ ɨrai kɨlə je kɨ majɨ majɨ, kɨ dɔ-naa tɨ, dɔ-naa tɨ nɨm, kadɨ ɨtɔji təkɨ səi njé ndo je ləm kɨ rɔjetɨ nɨm tɔ. 9Mi m-ndɨgɨ səsi təkɨ Bai ndɨgɨ-m be tɔ. NGa nɨngə, majɨ kadɨ ai dɔ njasi tɨ, me ndɨgɨ tɨ kɨ m-ndɨgɨ səsi. 10Kɨn ə re ɨtəli rɔsi go ndu-kun je tɨ ləm ə, a ai dɔ njasi tɨ, me ndɨgɨ tɨ kɨ m-ndɨgɨ səsi, təkɨ m-təl-n rɔm go ndu-kun je tɨ lə Bai Luwə, ə m-a-n dɔ njam tɨ, me ndɨgɨ tɨ kɨ e ndɨgɨ-m kɨn be tɔ. 11«M-əl səsi ta je kɨn be mba kadɨ rɔnəl kɨ mem tɨ e rɔnəl ləsi tɔ, nɨngə kadɨ rɔnəl ləsi e rɔnəl kɨ asɨ-naa tapɨ. 12NDu-kun ləm ə to kɨn: Ɨndɨgi-naa kɨ yo je kɨ ne je dansi tɨ, təkɨ m-ndɨgɨ-n səsi kɨn be tɔ. 13Kɨn ə re dəw un rɔne ɨlə kɔ mbata lə madɨne je ə, nḛ madɨ kɨ rangɨ kɨ kadɨ a ra, tɔjɨ-n ndɨgɨ-naa kɨ ɨtə e kɨn goto ngata. 14Kɨn ə re ɨrai nḛ kɨ m-dəjɨ səsi kadɨ ɨrai ɓa, səi madɨm je. 15M-ɓar səsi ɓəə kɨlə je al ratata, tadɔ ɓəə kɨlə gər nḛ kɨ ɓae ɨsɨ ra al. NGa nɨngə mi, m-ɓar səsi madɨm je, mbata m-adɨ səi ɨgəri nḛ je pətɨ kɨ m-ɨngə rɔ Bai Luwə tɨ. 16E səi je ɓa ɨmbəti-mi al, nə e mi ə m-mbətɨ səsi. Nɨngə, m-adɨ səsi kɨlə kadɨ awi, ɨrai kɨlə je kɨ majɨ majɨ, kɨ a to ratata. Ɓa lo kɨn tɨ, Bai a adɨ səsi nḛ je pətɨ kɨ ɨdəji-e kɨ tɔm. 17Nḛ kare kɨ m-dəjɨ səsi, e ta kadɨ ɨndɨgi-naa kɨ yo je kɨ ne je dansi tɨ.» 18Jəju əl ɓəy ə nə: «Kɨn ə re dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne ɔsi səsi ta ə, kadɨ ɨgər təkɨ e mi ə ɔsi-mi ta kəte no̰si tɨ. 19NGa nɨngə, kɨn ə re səi uwəi kɨ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne ɓa, re dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne a ndɨgi səsi; nə kɨ ne kɨn, səi uwəi səde al, tadɔ m-mbətɨ səsi, m-tḛḛ səsi kɔ dande tɨ. Nɨngə e mbata kɨn ə, ɔsi səsi ta. 20Ə adi mesi ole dɔ ta tɨ kɨ m-əl səsi kəte m-ə nə: “Ɓəə ɨtə ɓane al” kɨn. Kɨn ə re adi-mi ko̰ ɓa, a adi səsi ko̰ tɔ, a re təli rɔde go ta tɨ ləm ɓa, a təli rɔde go ta tɨ ləsi tɔ. 21Kɨ ne kɨn, a adi səsi ko̰ mbata ləm, tadɔ gəri dəw kɨ nje kɨlə-m al. 22Kɨn ə re m-re al, re m-əl-de ta al ə, re dəw a tɨdə majal je ləde dɔde tɨ al; nə kɨ ne kɨn, lo kadɨ a əli əi nə: “Gər ə jɨ gər al,” kadɨ dəw ɨyə̰-n go majal je ləde kɔ goto. 23Dəw kɨ mee majal səm ɓa, mee majal kɨ Bai Luwə tɔ. 24Kɨn ə re m-ra kɨlə madɨ kɨ dəw madɨ kɨ rangɨ ra nja kare al, dande tɨ al ə, re dəw a tɨdə majal je ləde dɔde tɨ al; nə kɨ ne kɨn, ooi kɨlə ram je kɨ kəmde. Be ka, mede majal səm nɨm, majal kɨ Bai nɨm. 25Nɨngə, e nḛ kɨ ra nḛ be mba kadɨ ta kɨ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə əi nə: “Mede majal səm kɨ kanjɨ ta madɨ,” kɨn nḛe ra nḛ. 26«NJe ra səsi kɨ m-a m-ɨlə sie kɨ tɔ Bai Luwə, a re. Nɨngə e ə e NDɨl kɨ nje kəl nḛ je kɨ rɔjetɨ dɔ Luwə, kɨ a ḭ rɔ Luwə tɨ. E ə a ma najɨ dɔm tɨ. 27NGa nɨngə, səi ka a mai najɨ ləm tɔ, tadɔ səi səm naa tɨ lo kɨlə ngɨrə nḛ je tɨ nu.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\