Ja̰ 17

1Go ta tɨ kɨ Jəju əl kɨn ɓa, un kəmne kɨ taa dɔra̰ tɨ, nɨngə əl ə nə: «Bai, ndɔ re nga. Ɨtɔjɨ tɔɓa ləm, mi NGoni kɨ taga adɨ dɨje gəri, kadɨ tə mi NGoni, m-tɔjɨ tɔɓa ləi kɨ taga madɨ dɨje gəri tɔ. 2Ḭ, adɨ-m tɔgɨ dɔ dɨje tɨ pətɨ, kadɨ tə m-adɨ njé kɨ ɨyə̰-de jim tɨ, ɨsi kɨ dɔde taa bɨtɨ kɨ no̰ tɨ. 3Kɨsɨ kɨ dɔ taa bɨtɨ kɨ no̰ tɨ, e ta kadɨ dəw gəri, ḭ kɨ ḭ kɨ kari ba ə ḭ Luwə kɨ rɔjetɨ kɨn nɨm, kadɨ gər Jəju Kɨrɨsɨ kɨ e dəw kɨ ɨle kɨn nɨm. 4M-tɔjɨ tɔɓa ləi m-adɨ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne pətɨ gəri, nɨngə kɨlə kɨ adɨ-m kadɨ m-ra ka m-tɔl tae majɨ tɔ. 5Kɨ ɓasɨne kɨn, Bai, m-dəji kadɨ adɨ-m m-ɨngə kɔsɨ-gon ta kəmi tɨ təkɨ ndɔ kɨ adɨ-m kəte no̰ kɨndə dɔra̰ tɨ, kɨ dɔnangɨ tɨ kɨn. 6«M-ra m-adɨ dɨje kɨ ɔy-de dan madɨde je tɨ kɨ dɔnangɨ ne, adɨ-m kɨn gəri-ni. Əi dɨje ləi, ə ɨyə̰-de me jim tɨ, nɨngə təli rɔde majɨ go ta tɨ ləi. 7Kɨ ɓasɨne kɨn, gəri kadɨ nḛ je pətɨ kɨ adɨ-m, ḭ rɔi tɨ. 8Tadɔ m-adɨ-de ta je kɨ adɨ-m, nɨngə taai. Lokɨ taai ɓa, gəri kadɨ m-ḭ rɔi tɨ, adɨ adi-mi mede təkɨ e ḭ ə ɨlə-m. 9Nɨngə e mbata tɨ ləde ə m-əl səi ta. M-əl səi ta mbata lə dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne al, nə mbata lə njé kɨ ɨyə̰-de me jim tɨ, tadɔ njé kɨ ɨyə̰-de me jim tɨ kɨn əi dɨje ləi. 10Nɨngə nḛ je pətɨ kɨ e ya̰m, e ya̰i, ə nḛ je pətɨ kɨ e ya̰i, e ya̰m tɔ. NGa nɨngə, əi je, tɔji tɔɓa ləm kɨ taga adi dɨje ooi. 11Mi, m-a mi dɔnangɨ tɨ ne al ngata, m-ɨsɨ m-aw kɨ rɔi tɨ, nə əi je, ɨsi dɔnangɨ tɨ ne ɓəy. Be ə, Bai Luwə kɨ njé kay njay, m-dəji kadɨ ɨndə kəmi gode tɨ majɨ. Ɨndə kəmi gode tɨ kɨ tɔgɨ ləi, kɨ e tɔgɨ kɨ adɨ-m m-ra-n kɨlə kɨn, kadɨ tə əi kare ba təkɨ je səi je kare ba kɨn be tɔ. 12Dɔkagɨlo kɨ mi səde, m-ɨndə kəm gode tɨ majɨ kɨ tɔgɨ ləi kɨ adɨ-m. M-dəbɨ bagɨm dɔde tɨ, adɨ dəw kare ka tae tḭ al. Dəw ɓa, e e kɨ sɔbɨ kadɨ tae a tḭ kadɨ tə ta kɨ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə tɔl-n tane ka kɨn par. 13NGa nɨngə, kɨ ɓasɨne kɨn, m-ɨsɨ m-aw kɨ rɔi tɨ, ə m-əl ta kɨn be təkɨ mi-n səde dɔnangɨ tɨ ne ɓəy kɨn, kadɨ tə əi wa ɨngəi rɔnəl kɨ mem tɨ, kɨ e rɔnəl kɨ asɨ-naa tapɨ kɨn. 14M-adɨ-de ta ləi nɨngə, dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne ɔsi-de ta mbata ke kɨ əi dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne al, təkɨ mi mi-n dəw kɨ dɔnangɨ tɨ ne al kɨn be tɔ. 15NGa nɨngə, m-dəji kadɨ ɔy-de kɔ dɔnangɨ tɨ ne al, nə kadɨ ɔsɨ NJe majal ngərəngɨ dɔde tɨ. 16Əi dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne al, təkɨ mi mi-n dəw kɨ dɔnangɨ tɨ ne al kɨn be tɔ. 17Majɨ kadɨ un-de kɨ ta kɨ rɔjetɨ, ɨndə-de ta dangɨ tə dɨje ləi. Ta ləi e ta kɨ rɔjetɨ. 18Nɨngə, mi ka, m-ɨlə-de dɔnangɨ tɨ, təkɨ ɨlə-m dɔnangɨ tɨ ka kɨn be tɔ. 19Mi wa, m-un rɔm m-ɨndə ta dangɨ tə dəw ləi mbata tɨ ləde, kadɨ tə əi je ka, əi kɨ kɨndə ta dangɨ me ta kɨ rɔjetɨ tə dɨje ləi tɔ. 20«M-əl səi ta mbata tɨ lə njé kɨ m-ɨlə-de kɨn par al, nə mbata tɨ lə dɨje pətɨ kɨ a adi-mi mede, kɨ go rəbɨ lə ta kɨ a tḛḛ ta njé je tɨ kɨ m-ɨlə-de. 21M-dəji kadɨ pətɨ, təli dɨje kɨ kare, təkɨ ḭ Bai, ɨndə rɔi naa tɨ səm, ə mi m-ɨndə rɔm naa tɨ səi kɨn be. Kadɨ əi ka ɨndəi rɔde naa tɨ səje tɔ, kadɨ tə dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne adi mede təkɨ e ḭ ə ɨlə-m. 22Mi m-adɨ-de kɔsɨ-gon kɨ adɨ-m, kadɨ tə əi dɨje kɨ kare, təkɨ je səi je-n dɨje kɨ kare kɨn be tɔ. 23Mi m-ɨndə rɔm naa tɨ səde, nɨngə ḭ, ɨndə rɔi naa tɨ səm tɔ; ɓa lo kɨn tɨ, a asi kadɨ əi dɨje kɨ kare ba kɨ rɔjetɨ, kadɨ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne gəri təkɨ e ḭ ə ɨlə-m nɨm, ɨndɨgɨ-de təkɨ ɨndɨgɨ-m be nɨm tɔ. 24Oyo, Bai, njé kɨ adɨ-m-de kɨn, m-ndɨgɨ ngay kadɨ əi səm naa tɨ, lo tɨ kɨ m-a mi tɨ, kadɨ oi kɔsɨ-gon kɨ m-aw-n, kɔsɨ-gon kɨ ḭ adɨ-m. M-əl m-ə nə adɨ-m kɔsɨ-gon, mbata ɨndɨgɨ-m kəte no̰ kɨndə dɔra̰ tɨ kɨ dɔnangɨ. 25Bai kɨ nje ra nḛ kɨ dana, dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne gəri-ni al, nə mi m-gər-i, taa njé kɨ adɨ-m-de ka gəri təkɨ e ḭ ə ɨlə-m tɔ. 26M-ra m-adɨ gəri-ni, nɨngə m-a m-adɨ gəri-ni kɨ kəte ɓəy, kadɨ tə ko ndɨgɨ kɨ ɨndɨgɨ-m kɨn to mede tɨ nɨm, kadɨ mi wa mi naa tɨ səde nɨm tɔ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\