Ja̰ 7

1Go tɨ, Jəju nay kɨ lo njɨyə tɨ dɔnangɨ Galile tɨ, ge al kadɨ n-njɨyə n-aw ə n-təl dɔnangɨ Jude tɨ, tadɔ njé kun dɔ Jɨpɨ je ɨsɨ sangi kadɨ n-tɔli-e. 2NGa nɨngə dɔkagɨlo ra nay lə Jɨpɨ je kɨ kadɨ ɨsi gɨn Kəy lo tɨ e ɓasi, 3ə ngako̰ Jəju je əli-e əi nə: «Ḭ ne ə aw dɔnangɨ Jude tɨ adɨ njé ndo je ləi ka ooi nḛ je kɨ ɨsɨ ra-de kɨn tɔ. 4Dəw kɨ ndɨgɨ kadɨ dɨje ooi-ne kam a ra nḛ je kutɨ lo tɨ al. NGa nɨngə, təkɨ ɨsɨ ra nḛ je kɨ ətɨ ɓəl kɨn, majɨ kadɨ ɨra adɨ dɨje pətɨ ooi-ni.» 5Nə təkɨ rɔjetɨ, ngako̰e je wa adi-e mede al. 6Ə Jəju əl-de ə nə: «NDɔ ləm re al ɓəy; nə səi je, ndɔ je pətɨ to majɨ mbata tɨ ləsi. 7Dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨn a awi səsi kɨ ta al, nə mi ɓa, mede majal səm mbata m-əl kɨlə rade je kɨ majal kɨ taga. 8Səi ə awi lo ra nay tɨ kɨn. Mi ɓa, m-a m-aw al, tadɔ ndɔ ləm nay ɓəy.» 9Go ta je tɨ kɨ əl kɨn, ɨsɨ Galile tɨ ba. 10Nə lokɨ ngako̰e je awi lo ra nay tɨ, e ka ɔtɨ osɨ dɔ rəbɨ tɨ tɔ kɨ kanjɨ kadɨ dəw oo-e. Aw tə lo kaw kɨ lo ɓɔyɔ tɨ be. 11Dɔkagɨlo ra nay tɨ, njé kun dɔ Jɨpɨ je sangi Jəju nɨngə dəji əi nə: «E lo tɨ kɨ ra be ə?» 12Dɨje naji-naa ta tɨ ngay dɔe tɨ dan kosɨ je tɨ; njé kɨ na̰ je əli əi nə: «E dəw kɨ majɨ,» ə njé kɨ nungɨ əli əi nə: «Jagɨ, ɨsɨ ɓukɨ kosɨ dɨje wale,» tɔ. 13E be ka dəw kɨ kadɨ əl ta lie kɨ taga wangɨ goto, ɓəli njé kun dɔ Jɨpɨ je. 14NDɔ je kɨ mba ra nay də tḛḛ dana ngata ɓa Jəju aw gɨn kəy tɨ lə Luwə, ɨsɨ ndo nḛ dɨje. 15E nḛ kɨ ndɔjɨ Jɨpɨ je ngay adɨ dəji-naa ta əi nə: «E kam dəw ndo-e nḛ al tɔ, nga ra ban ə gər nḛ ətɨ ɓəl be ə?» 16Ə Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «Nḛ kɨ m-ɨsɨ m-ndo kɨn ngɨre ḭ rɔm tɨ al, nə ngɨre ḭ rɔ Luwə tɨ kɨ nje kɨlə-m. 17Kɨn ə re dəw ndɨgɨ kadɨ n-ra nḛ kɨ Luwə ndɨgɨ ɓa, lo kɨn tɨ ə a gər ay njay se nḛ kɨ m-ɨsɨ m-ndo kɨn ngɨre ḭ rɔ Luwə tɨ ə se e mi wa ə m-ɨndə ngɨre wa. 18Dəw kɨ nje kəl ta kɨ tɔne wa ɨsɨ sangɨ tɔɓa ləne wa. Nə dəw kɨ nje sangɨ tɔɓa lə nje kɨlə-ne a əl ta kɨ rɔjetɨ, nɨngə nḛ kɨ dana al goto rɔe tɨ tɔ. 19Mojɨ adɨ səsi ndu-kun adɨ ɨtaai majɨ, nə dəw kɨ təl rɔne go tɨ goto. NGa ra ban ə ɨsɨ sangi kadɨ ɨtɔli-mi ə?» 20Ə kosɨ je əli-e əi nə: «Ḭ aw kɨ ndɨl kɨ majal mei tɨ! Na̰ ə ɨsɨ sangɨ kadɨ n-tɔli ə?» 21Ə Jəju təl un ta ɨlə-de tɨ ə nə: «M-ra nḛ kare ba be, ə səi pətɨ ətɨ səsi ɓəl! 22Mojɨ adɨ səsi ndu kadɨ ɨjəi mɔtɨ ngan je (nɨngə e ndu kɨ tḛḛ rɔ Mojɨ tɨ ne par al, nə e kaje je kɨ kəte nu ə adi ndu kɨn) ɓa səi ɨsɨ ɨjəi mɔtɨ ngan je ndɔ taa kə̰ə̰ tɨ. 23Kɨn ə re ɨjəi mɔtɨ ngon ndɔ taa kə̰ə̰ tɨ kadɨ tə dəw kɨdɨ ndu-kun lə Mojɨ al ə, ra ban ə mesi to səsi dɔm tɨ mi kɨ m-ajɨ darɔ dəw ba pətɨ ndɔ taa kə̰ə̰ tɨ ə? 24Ɨyə̰i ta gangɨ ta kɨ go lo koo tɨ ləsi, ə ɨgangi ta kɨ dana.» 25Dɨje kɨ Jorijaləm tɨ əli əi nə: «Dəw kam al ə dɨje ɨsɨ sangi kadɨ n-tɔli-e a? 26NGa yə a əl ta taga wangɨ am, ə dəw əl-e ta madɨ al! NJé kun dɔje je ooi kadɨ e Kɨrɨsɨ ə se? 27Kɨ ne kɨn, jɨ gər lo kɨ dəw kɨn ḭ tɨ majɨ, nə ndɔ kɨ Kɨrɨsɨ kɨ e dəw kɨ Luwə mbəte a tḛḛ hɔy ɓa, dəw kare ka a gər lokɨ ḭ tɨ al.» 28Lo kɨn tɨ, Jəju kɨ ɨsɨ ndo dɨje nḛ gɨn kəy tɨ lə Luwə un ndune kɨ taa ə nə: «Ɨgai kadɨ ɨgəri-mi majɨ, taa ɨgəri lo kɨ m-ḭ tɨ tɔ! Nɨngə e mi wa ɓa m-ɨlə rɔm al, nə Luwə kɨ nje kɨlə-m e dəw kɨ asɨ kadɨ dəw ɨndə mene dɔe tɨ. Səi, ɨgəri-e majɨ al. 29Mi m-gər-e majɨ tadɔ m-ḭ rɔe tɨ, taa e e ə ɨlə-m tɔ.» 30Lo kɨn tɨ, dɨje ɨsɨ sangi kadɨ n-uwəi Jəju, nə dəw kɨ kadɨ ɨndə jine dɔe tɨ goto, tadɔ ndɔ lie asɨ al ɓəy. 31Nɨngə dan kosɨ je tɨ, dɨje ngay adi-e mede ɓa əli əi nə: «Dɔkagɨlo kɨ Kɨrɨsɨ a re ə a ra nḛ kɔjɨ je kɨ ɨtə ya̰ dɨngəm kɨn wa?» 32Ə ta kɨ kosɨ je ɨsɨ kɔti gɨn mɨndɨde tɨ ɔjɨ dɔ Jəju kɨn osɨ mbi Parɨsɨ je tɨ, adɨ Parɨsɨ je, kɨ njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je ɨləi njé ngəm dɔ lo je ləde kadɨ awi uwəi Jəju. 33Ə Jəju əl ə nə: «M-a mi səsi ngan ndɔ je ndə̰y ɓəy, ɓa m-a m-aw kɨ rɔ nje kɨlə-m tɨ. 34A sangi-mi nə a ɨngəi-mi al, tadɔ lo kɨ m-a mi tɨ kɨn a asi kadɨ a awi tɨ al.» 35Ə dɔ ta tɨ kɨn Jɨpɨ je dəji-naa ta əi nə: «Lo kɨ ra be ə a aw tɨ ə kadɨ j-a j-ɨnge al ə? A aw go ngakone je tɨ kɨ sanəi-naa dan Gɨrəkɨ je tɨ kɨn kadɨ aw ndo nḛ Gɨrəkɨ je ma? 36Ta kɨ əl ə nə: “A sangi-mi nə a ɨngəi-mi al, tadɔ lo kɨ m-a mi tɨ kɨn a asi kadɨ a awi tɨ al,” kɨn me nə ri ə?» 37Dɔbəy ndɔ ra nay, kɨ e ndɔ kɨ bo ngay ɓa, Jəju ḭ a taa un ndune əl ə nə: «Kɨn ə re dəw madɨ kɨndə ra-e ə, kadɨ re rɔm tɨ a̰y man. 38Dəw kɨ adɨ-m mene ɓa, “ndəə man kɨ nje kadɨ dɨje ɨsi kɨ dɔde taa a tḛḛ nga̰mee tɨ,” təkɨ Makɨtɨbɨ lə Luwə əl-n.» 39Lo kɨn tɨ; Jəju ɨsɨ əl ta lə NDɨl Luwə kɨ kadɨ dɨje kɨ adi-e mede a ɨngəi, mbata dɔkagɨloe tɨ kɨn NDɨl Luwə re dɔ dɨje tɨ al ɓəy, tadɔ Jəju ɨngə kɔsɨ-gon al ɓəy. 40Dan kosɨ je tɨ, dɨje madɨ kɨ ooi ta kəl Jəju əli əi nə: «Təkɨ rɔjetɨ, dəw kam e NJe kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ sɔbɨ kadɨ a re ka kɨn ə wa!» 41NJé kɨ na̰ je əli əi nə: «E Kɨrɨsɨ kɨ Luwə mbəte.» Nə njé kɨ nungɨ ɓəy naji əi nə: «Kadɨ Kɨrɨsɨ e dəw kɨ Galile tɨ a? 42Makɨtɨbɨ lə Luwə əl təkɨ Kɨrɨsɨ a e dəw kɨ gɨn kojɨ tɨ lə Dabɨdɨ, nɨngə a tḛḛ kɨ ta rəbɨ kɨ Bətɨləhəm tɨ, kɨ e ngon ɓe kojɨ Dabɨdɨ.» 43E be ə, kosɨ je gangi-naa mbata lə Jəju. 44Dɨje madɨ dande tɨ ndɨgi kuwe, nə dəw kɨ kadɨ ɨndə jine dɔe tɨ goto. 45NJé ngəm ta lo lə Jɨpɨ je kɨ awi kadɨ uwəi Jəju ka kɨn, təli rəi rɔ njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je tɨ əi kɨ Parɨsɨ je, ə njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kɨ Parɨsɨ je dəji-de əi nə: «Ra ban ə ɨrəi sie al ə?» 46Ə njé ngəm lo je əli əi nə: «NDɔ kare j-o dəw əl ta təkɨ dɨngəm kɨn ɨsɨ əl-n al.» 47Ə Parɨsɨ je dəji-de əi nə: «Səi je ka ɨyə̰i rɔsi adɨ ədɨ səsi tɔ a?. 48Oi dəw kare be dan njé kɨ boy je tɨ ə se dan Parɨsɨ je tɨ ade mene no̰o̰ a? 49Kosɨ je kam əi dɨje kɨ gəri ndu-kun lə Mojɨ al, əi dɨje kɨ Luwə a tujɨ-de kɔ!» 50Nɨkodəm kɨ e kɨ kare dan Parɨsɨ je tɨ kɨ kəte aw rɔ Jəju tɨ un ta əl-de ə nə: 51«Kɨn ə re dəw oo ta kɨ ta dəw tɨ al nɨm, taa oo nḛ kɨ ra al nɨm ə, ndu-kun ləje a gangɨ ta dɔe tɨ al.» 52Nə ɨləi-e tɨ əi nə: «Ḭ ka ḭ dəw kɨ Galile tɨ tɔ a? Ɨsangɨ gɨne majɨ o, nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ kadɨ e dəw kɨ Galile tɨ goto.» 53[Go tɨ, dəw kɨ ra ka ɔtɨ aw ɓe ləne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\