Judɨ 1

1Mi Judɨ, ɓəə kɨlə lə Jəju Kɨrɨsɨ, kɨ mi ngoko̰ Jakɨ, ə m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn m-adɨ səi kɨ Luwə ɓar səsi, kɨ Bawje Luwə ndɨgɨ səi, kɨ Jəju Kɨrɨsɨ ngəm səsi tə nḛ ləne kɨn. 2Nɨngə kadɨ koo kəm-to-ndoo, kɨ lapɨya, kɨ ndɨgɨ-naa lə Luwə to mbar mbar kɨ dɔsi tɨ. 3NJé ndɨgɨ je ləm kɨ ngay, m-ndɨngə ngay kəte kadɨ m-ndangɨ makɨtɨbɨ madɨ səsi ɔjɨ dɔ kajɨ kɨ j-əi kare ba dɔ tɨ kɨn. Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, e tɔgɨ madɨ kɨ ɨsɨ dɔm tɨ kadɨ m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn m-adɨ səsi, m-ɨlə-n dɨngəm mesi tɨ kadɨ ɨrɔi dɔ kadɨ-me tɨ kɨ Luwə adɨ dɨje ləne nja kare ba par goe gangɨ kɨn. 4M-əl be mbata dɨje madɨ kɨ ta kɨ gangɨ kɨ dɔde tɨ e kɨ ndangɨ me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə kəte nu kɨn, turi dansi tɨ, ɨsɨ mbɨri ta me-majɨ lə Luwə kɨn, təli-e ta ra kaya tɨ ləde, taa mbati dəw kɨ e karne ba ə e NJe kun dɔje, kɨ e Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ kɨn tɔ. 5M-gər kadɨ ɨgəri nḛ je pətɨ majɨ, nə m-ndɨgɨ kadɨ m-ole mesi dɔ tɨ təkɨ, lokɨ Ɓaɓe tḛḛ kɨ dɨje ləne ɓe ɓəə tɨ Ejɨpɨ tɨ, go tɨ, tɔ ko njé je kɨ rai rɔde tə njé me nga̰ je. 6Nɨngə m-ndɨgɨ kadɨ m-ole mesi dɔ tɨ ɓəy təkɨ, malayka je kɨ ai dɔ tɔgɨ tɨ kɨ Luwə adɨ-de kɨn al, nə mbati lo kɨsɨde, Luwə uwə-de dangay tɨ lo tɨ kɨ koo, dɔɔ-de kɨ kulə gɨndɨ kɨ kadɨ a toi bɨtɨ kɨ no̰ tɨ, mbata ta kɨ gangɨ kɨ boy kɨ a re. 7E be tɔ ə, Sodom kɨ Gomɔr kɨ ɓe je kɨ gəi gɨdɨde, kɨ uni rɔde ɨləi me kaya kɨ ra tɨ, kae tɨ lə malayka je wa ka kɨn tɔ, adɨ sangi-naa kɨ lo sangɨ tɨ al kɨn, Luwə uwə-de dangay tɨ me por tɨ kɨ a to bɨtɨ kɨ no̰ tɨ. Nɨngə e kɨn e ndəjɨ-naa kɨ to mbata lə dɨje pətɨ. 8E be ə, njé ndo nḛ je kɨ ngom ka kɨn, me dɔ majal tɨ ləde, buri kɨ rɔde, kɨdi tɔgɨ lə Luwə, taji malayka je kɨ əi nḛ pɨtɨ je. 9Nḛ kare, Mɨsəl kɨ nje kun dɔ malayka je, lokɨ ɨsɨ naji-naa ta tɨ kɨ su, ɨsɨ kɔli-naa dɔ nɨn Mojɨ tɨ kɨn ka, sangɨ kadɨ n-gangɨ ta madɨ tə nḛ tajɨ dɔe tɨ al, nə ta kɨ əl ɓa, əl ə nə: «Kadɨ Ɓaɓe ɨndəi ɔji.» 10Nə dɨje kɨ njé ndo nḛ kɨ ngom kɨn, nḛ kɨ gəri-e al ka taji-e, nga nɨngə, nḛ gər kɨ ojii-de tə ya̰ da je be par kɨn ɓa, e nḛ kɨ kadɨ tujɨ-de tə tujɨ yo. 11Tujɨ e dɔde tɨ, tadɔ uni rəbɨ lə Ka̰y; mbata lə la ə uri wale tə Balam be; tuji tadɔ ta̰i rɔ tə Kore əi kɨ dɨje ləne be. 12Kɨsɨde səsi ta nḛ kuso tɨ lə ngakonaa je, ra adɨ nḛ kuso ləsi təl nḛ kɨ to njḛ. Usoi je a̰yḭ-naa je adɨ asɨ-de kɨ kanjɨ rɔsɔl, go̰i ta tide əi je wa. Toi tə kɨl ndi kɨ nəl ɔr-e aw sie adɨ lo kadɨ ədɨ goto kɨn be, toi tə kagɨ je kɨ nay kandɨde tɨ ka andi al, adɨ lokɨ dəw ɔr-de kɨ ngɨrəde ba kɔ ɓa, təli oyi koy kɨ ko̰ joo kɨn be. 13Naji kɨlə rade je kɨ to rɔsɔl kɨ taga tə pungɨ ba kɨ ɓukɨ pulumne ngangɨ ba tɨ kɨn be. Taa toi tə mee je kɨ gəri lo kawde al, kɨ lo kɨ ndul kururu to mbata ləde bɨtɨ kɨ no̰ tɨ kɨn be. 14E əi je ə nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Enokɨ kɨ e kaje kɨ nje ko̰ sɨri go Adam tɨ ndo̰ ndɨl dɔde tɨ ə nə: «Oi, Ɓaɓe a re kɨ malayka je dɨbɨ kutɨ ba̰y ba̰y, 15kadɨ gangɨ ta kɨ bo dɔ dɨje tɨ pətɨ. A uwə njé ra majal je pətɨ dangay tɨ ɔjɨ-n dɔ kɨlə rade je kɨ majal pətɨ kɨ rai ɔsii ta Luwə, taa ɔjɨ-n dɔ ta je kɨ to kəl al pətɨ kɨ əli dɔ Luwə tɨ tɔ.» 16Əi dɨje kɨ rɔnəl ləde goto, ɨsɨ ɓai ta kɨ dɔkagɨlo je pətɨ. Rai nḛ je kɨ mede ndɨgɨ, ta kɨ ɨsɨ tḛḛ tade tɨ e rɔ kɨ kɔjɨ, nɨngə re o-de ɨsɨ toi dəw pe pe kɨn ɓa, e kadɨ ɨngəi nḛ kɨ to sotɨ kɨ darɔde rɔ dəwe tɨ kɨn. 17NGa nɨngə, kɨ ɔjɨ dɔsi, səi njé ndɨgɨ je ləm kɨ ngay, m-dəjɨ səsi kadɨ adi mesi ole dɔ ta tɨ kɨ njé kaw kɨlə je lə Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ əli səsi kəte nu kɨn. 18Əli səsi əi nə: «Dɔkagɨlo kɨ dɔbəy tɨ ə a ɨngəi dɨje kɨ a ɨbəi səsi kogii nɨm, a njɨyəi kɨ go ndɨgɨ ra tɨ kɨ majal kɨ mede tɨ nɨm tɔ.» 19Kadɨ ɨgəri, e əi je ə əi njé re kɨ gangɨ-naa. Nɨngə mər ta je ləde e mər kɨ go darɔ tɨ, ɓɨ e mər ta kɨ ḭ rɔ NDɨl Luwə tɨ al. 20Nə səi, njé ndɨgɨ je ləm kɨ ngay, m-dəjɨ səsi kadɨ adi ngɨrə kɨsɨ kɨ dɔ taa ləsi e dɔ kadɨ-me tɨ kɨ rɔjetɨ ləsi kɨn. Əli ta kɨ Luwə kɨ tɔgɨ NDɨle. 21Nɨngə kadɨ uwəi tɔgɨsi ba me ndɨgɨ tɨ kɨ Luwə ndɨgɨ-je. Uwəi tɔgɨsi ba ɨngɨnəi ta Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ kɨ me me-majɨ tɨ lie, a adɨ səsi kajɨ kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ kɨn. 22NJé kɨ mede ɨsɨ tɔsɨ, majɨ kadɨ oi kəm-to-ndoo ləde. 23Aji-de kɨ rəbɨ nagɨ ta por tɨ taa. NJé kɨ rangɨ ɓəy, majɨ kadɨ oi kəm-to-ndoo ləde, nga nɨngə oi rɔsi majɨ kadɨ ɨlati rɔsi kɨ kɨlə rade je kɨ majal kɨn al, nə kadɨ ɔsi kɨlə rade je kɨ majal ngərəngɨ. Ɔsi ngərəngɨ, bɨtɨ kadɨ kɨbɨ rɔde kɨ kɨlə kɨ go darɔ tɨ təl-e nḛ kɨ to njḛ tɨ kɨn ka kadɨ ɔsi ngərəngɨ ɓəy. 24- 25Kadɨ kɨlə tɔjɨ e kɨ dɔ Luwə tɨ kɨ e kɨ karne ba ə e Luwə, e kɨ asɨ kadɨ ngəm səsi adɨ osi me majal tɨ al, e kɨ kadɨ a ra adɨ ɨtḛḛi rəi me kunje tɨ kɨ rɔnəl kɨ kanjɨ yoro, e kɨ ajɨ-je kɨ rəbɨ lə Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ kɨn. Nɨngə kadɨ tɔɓa, kɨ kətɨ ɓəl, kɨ tɔgɨ, kɨ ko̰ɓe, e lie, dɔkagɨlo tɨ kɨ də, kɨ dɔkagɨlo kɨ ɓone, kɨ dɔkagɨlo kɨ a re bɨtɨ kɨ no̰ tɨ! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\