Lukɨ 14

1NDɔ kare, Jəju aw me kəy tɨ lə nje kɔr no̰ Parɨsɨ je kare mba kuso nḛ, ndɔ taa kə̰ə̰ tɨ. Dɨje kɨ ɨsi no̰o̰, ɨsɨ ɨndəi manjɨ Jəju ba ooi-e. 2Dɨngəm kare kɨ mo̰y ti-e a no̰ Jəju tɨ no̰o̰. 3Ə Jəju dəjɨ njé ndo ndu-kun je kɨ Parɨsɨ je ə nə: «Ta rəbɨ to kadɨ dəw nga-n dəw ndɔ ta kə̰ə̰ tɨ ə se goto ə?» 4Nə dəw ɨlə Jəju ta tɨ al. Ə Jəju təl rɔne kɨ rɔ nje mo̰y tɨ, ade rɔ nga nɨngə əl-e ade aw. 5Go tɨ Jəju əl-de ə nə: «Na̰ dansi tɨ ə, ngone, ə se mangɨ lie wa osɨ ɓe man tɨ ndɔ taa kə̰ə̰ tɨ, ə un-e taji-naa tɨ no̰o̰ al ə?» 6Nɨngə lo kadɨ ɨləi-e ta tɨ kɨ dəjɨ kɨn goto. 7Lokɨ Jəju oo kadɨ dɨje kɨ ɓari-de lo nḛ kuso tɨ kɨn sangi lo kɨsɨ kɨ kəte no̰ dɨje tɨ ɓa, əl-de kujɨ ta madɨ ə nə: 8«Lokɨ dəw madɨ ɓari lo nḛ kuso taa-naa tɨ ə, otɨ kadɨ aw ɨgangɨ rɔi ɨsɨ kəte no̰ dɨje tɨ. Dɔmajal ə, ɓari dəw kɨ ɨtəi loe tɨ no̰o̰ tɔ, 9nɨngə kadɨ nje ɓar səsi joo pu ka kɨn re, əli ə nə: “Ḭ taa ə ɨyə̰ lo kɨsi kɨn adɨ madi,” ɓa a e kɨ rɔsɔl kɨ bo ngay ə a aw kadɨ ɨsɨ-n lo kɨ gogɨ tɨ. 10Nə lokɨ dəw madɨ ɓari, majɨ kadɨ aw ɨsɨ lokɨ gogɨ tɨ, adɨ nje ɓar-i ə wa lokɨ re nɨngə əli ə nə: “Madɨm, ḭ taa ɨre ɨsɨ kəte yo be.” Lo kɨn tɨ, a e kɔsɨ-gon ləi ta kəm madi je tɨ pətɨ kɨ ɓari-de lo nḛ kuso tɨ kɨn. 11Təkɨ rɔjetɨ, dəw kɨ ra kɨ un dɔne taa, ə a ɨləi dɔe nangɨ, nɨngə dəw kɨ nje kulə dɔne nangɨ ə, a uni dɔe taa tɔ.» 12Go tɨ Jəju əl dəw kɨ nje ɓar-e ka kɨn ə nə: «Lokɨ ɨra nḛ kuso kɨ be kɨn, kɨ kada ə se kɨ lo sɔlɔ, otɨ kadɨ ɨɓar madi je kɨ ngako̰i je kɨ noji je, ə se njé gədɨ kəy ɓe je ləi kɨ njé nḛ kɨngə je. Tadɔ əi je ka a ɓari-ni ndɔ madɨ tɨ tɔ, nɨngə a ɨgəi-ni nḛ kɨ ndɔ kɨ ɨra adɨ-de ka kɨn gogɨ. 13Nə lokɨ ɨra nḛ kuso rɔnəl kɨ ngay be kɨn, majɨ kadɨ ɨɓar njé ndoo je kɨ njé je kɨ ta rɔde asɨ-naa al, kɨ njé mətɨ je, kɨ njé kəm tɔ je. 14Nɨngə rɔi a nəl-i, tadɔ a ɨngəi nḛ kadɨ a ɨgəi-ni gogɨ al. Təkɨ rɔjetɨ, Luwə a ɨgəi ndɔ kɨ a tḛḛ kɨ njé ra nḛ je kɨ dana lo koy tɨ.» 15Lokɨ oi ta kɨn nɨngə, dəw kare mbo̰ dɨje tɨ kɨ ɨsi lo nḛ kuso tɨ əl Jəju ə nə: «Rɔnəl e lə dəw kɨ a uso nḛ me ɓeko̰ tɨ lə Luwə!» 16Nɨngə Jəju təl əl-e ə nə: «NDɔ kare, dɨngəm madɨ ra nḛ kuso kɨ bo ngay ɓar-n dɨje ngay. 17Dɔkagɨlo kuso nḛ tɨ nɨngə, ɨlə nje kɨlə ləne adɨ aw əl dɨje kɨ ɓar-de ka kɨn ə nə: “Nḛ kuso oy ngata ə ɨrəi.” 18Nə dɨje pətɨ kɨ ɓari-de ka kɨn, kare, kare, ɨləi ngɨrə kadɨ dəji me-sɔl. E kɨ dɔsa̰y əl-e ə nə: “M-ndogɨ lo ndɔr ngɔsɨne ɓəy, m-ɨsɨ m-aw kadɨ m-o; ə m-dəji kadɨ adɨ mei sɔl dɔm tɨ.” 19E kɨ rangɨ ə nə: “M-ndogɨ mangɨ je dɔgɨ ngɔsɨne ɓəy, m-a m-aw kadɨ m-na-de m-o; ə m-dəji kadɨ adɨ mei sɔl dɔm tɨ.” 20E kɨ rangɨ ə nə: “M-taa dəne ngɔsɨne ɓəy, adɨ lo kadɨ m-a m-aw goto.” 21NJe kɨlə təl aw rɔ ɓane tɨ, əl-e ta je pətɨ kɨ əli-e kɨn ade oo. Lo kɨn tɨ, wongɨ tɔl ɓa nje kəy ka kɨn, adɨ əl nje kɨlə ləne ə nə: “Ḭ taa kalangɨ, aw ta mbalo je tɨ, kɨ go rəbɨ je, ɨɓar njé ndoo je, kɨ dɨje kɨ ta rɔde asɨ-naa al, kɨ njé kəm tɔ je, kɨ dɨje kɨ njé mətɨ je, ɨre səde.” 22NDə̰y go tɨ nɨngə, nje kaw kɨlə re əl ɓane ə nə: “Ɓam, jɨ ra nḛ je kɨ ɨdəjɨ ka kɨn, nə lo kɨsɨ nay no̰ ɓəy.” 23Ə ɓae əl-e ə nə: “Ɔtɨ aw taga dɔ rəbɨ je tɨ, kɨ lo ndɔr je, ɨndə tɔgɨ dɔ dɨje tɨ adɨ-de rəi mba kadɨ-me kəy ləm rosɨ.” 24Təkɨ rɔjetɨ adɨ m-əl səi, dəw kare mbo̰ dɨje tɨ kɨ m-ɓar-de kəte kɨn kɨ a ɔdɨ nḛ kuso ləm kɨn tane tɨ goto.» 25Kosɨ dɨje ngay ɨsɨ njɨyəi kɨ Jəju dɔ rəbɨ tɨ. Jəju təl ɨlə rətɨ nɨngə əl-de ə nə: 26«Re dəw madɨ re rɔm tɨ ə ge-m ɨtə bawne kɨ kone al, nene kɨ ngane je al, ngakone je kɨ konane je, ə se darɔne wa al ə, a asɨ ke nje ndo ləm al.» 27Taa dəw kɨ un kagɨ-dəsɨ ləne ə njɨyə gom tɨ, al, a asɨ ke nje ndo ləm al tɔ. 28Təkɨ rɔjetɨ, na̰ dansi tɨ ə lokɨ aw tə kɨndə ndogɨ bɔr kɨ ngal nɨngə, ɨsɨ nangɨ ɨlə kɔr nḛ ra kɨlə je naa tɨ, mba kadɨ n-oo se n-a n-asɨ tɔl ta kɨlə kɨn kare wa al ə? 29Nə re ɨndə gɨn kəy ə tɔl tae al ə, dɨje pətɨ kɨ a oy gɨn kəy kɨ ɨndə kɨn, a kogi dɔe tɨ. 30A əli əi nə: «Oi, dɨngəm kɨ ɨlə ngɨrə kadɨ ɨndə kəy, nə tɔge asɨ kadɨ tɔl tae al kɨn!» 31Ə se ngar kɨ ra ə lokɨ ɨsɨ aw kadɨ rɔ kɨ ngar madɨne kɨ rangɨ nɨngə, ɨsɨ nangɨ ə dəjɨ ta rɔne oo se kɨ njé rɔ je ləne kɨ dɨbɨ kutɨ kɨn n-a n-aw n-ɨlə-n rɔ madɨne kɨ ɨsɨ re kɨ njé rɔ je ləne kɨ əi dɨbɨ kutɨ joo kɨn kare wa al ə? 32Re oo kadɨ tɔgɨne a asɨ al nɨngə, a ɨlə dəjɨ ta ngar madɨne, mba sangɨ rəbɨ lapɨya, lokɨ nda̰e ngal ɓəy. 33Ta kɨ dɔsi tɨ ka to be tɔ. Ɨməri ta majɨ oi taa, adi rɔsi, tadɔ dəw kɨ e ɓasi mba kɨyə̰ nḛ kɨngə je ləne al, a asɨ ke nje ndo ləm al. 34«Ɨgəri kadɨ katɨ e nḛ kɨ majɨ, nə lokɨ nəle goto, ə se ri ə dəw a ra-n kadɨ təl nəl gogɨ ə? 35Nḛ kɨ kadɨ dəw a ra-n goto. A majɨ mba dɔnangɨ al nɨm, a majɨ mba nḛ kɨ a adɨ tɔgɨ dɔnangɨ kɨn al nɨm tɔ. A ɓuki-e kɔ gɨdɨ lo tɨ. Dəw kɨ aw kɨ mbine kadɨ oo-n ta, nɨngə kadɨ oo ta kɨn majɨ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\