Lukɨ 21

1Jəju un kəmne ɨsɨ oo-n njé nḛ kɨngə je kɨ ɨsɨ ɨləi kadɨ-kare ləde me nḛ kadɨ-kare tɨ. 2Nɨngə oo nje ngaw koy kɨ nje kəm-to-ndoo kare re kɨ ngan sɨlə joo ɨlə tɔ. 3Ə Jəju əl ə nə: «M-əl səsi təkɨ rɔjetɨ, nje ngaw koy kɨ nje ndoo kam ɨlə kadɨ-kare ɨtə ndəgɨ dɨje pətɨ. 4Tadɔ ndəgɨ dɨje pətɨ kam, adi burɨm la je ləde, nə nje ngaw koy kɨn, me ndoo tɨ lie, nḛ kɨ nay jie tɨ kadɨ ra-n kɨ rɔne ə un ba pu adɨ.» 5Go tɨ, dɨje madɨ ɨsɨ əli ta dɔ kəy tɨ lə Luwə, əli əi nə: mbal je kɨ ndole kɨ rai, kɨ nḛ je kɨ dɨje adi Luwə kɨn ra adɨ kəy kɨn ətɨ ɓəl kɨ dum bɨtɨ. Nə Jəju əl-de ə nə: 6«Nḛ je pətɨ kɨ oi-de kɨn, ndɔ madɨ a re no̰o̰ kɨ mbal kare kɨ a nay kadɨ ɨsɨ dɔ made tɨ goto; a budi-de nangɨ mur mur.» 7Lo kɨn tɨ, dɨje ka kɨn dəji Jəju əi nə: «NJe ndo dɨje, dɔkagɨlo tɨ kɨ ra bangɨ ə nḛ je kɨn a rai nḛ ə? Ə nḛ kɔjɨ kɨ ban ə a tɔjɨ kadɨ dɨje gərii dɔkagɨloe kɨn ə?» 8Ə Jəju əl-de ə nə: «Ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔsi tɨ, ɨyə̰i ta rəbɨ adi dəw ədɨ səsi al. Tadɔ dɨje ngay a rəi kɨ tɔm əi nə: “Mi ə mi Kɨrɨsɨ”, taa a əli tɔ əi nə: “Dɔkagɨlo re ngata”, nə majɨ kadɨ uni gode al. 9Lokɨ a oi ka rɔ je, dɨje a ḭḭ kɨ naa kɨ rɔ je kɨn, adi ɓəl ra səsi al. Tadɔ ri ri ka nḛ je kɨn a rəi ɓəy taa, nə e dɔbəy ndɔ ta ji naa tɨ no̰o̰ al ɓəy.» 10Ɓa Jəju əl-de ɓəy ə nə: «Gɨn ɓe madɨ a aw rɔ dɔ gɨn ɓe madɨne, ko̰ɓe madɨ a aw rɔ dɔ ko̰ɓe madɨne tɨ. 11Dɔnangɨ a yəkɨ, yəkɨ kɨ ətɨ ɓəl, taa kɨ lo je kɨ dangɨ dangɨ, mo̰y je kɨ njé tɔ ko dɨje a osi je, ɓo a o̰ je. Nɨngə nḛ je kɨ ətɨ ɓəl ngay a ḭḭ kɨ dɔra̰ tɨ rəi kɨ nḛ kɔjɨ je kɨ to ɓəl. 12«Nə kəte no̰ nḛ je tɨ kɨn pɨtɨ, dɨje a ɨndəi jide dɔsi tɨ, a adi səsi ko̰. A awi səsi lo kaw-naa je tɨ, a ɓuki səsi dangay tɨ, a awi səsi no̰ ngar je tɨ kɨ boy, kɨ no̰ njé ko̰ɓe je tɨ kɨ mbata ləm. 13Lo kɨn tɨ, e ta rəbɨ kɨ a ɨngəi kadɨ ɨmai najɨ ləm kɨ rɔde tɨ. 14Nɨngə nḛ kɨ kadɨ ɨndəi dɔsi tɨ ə to kɨn. Onosi kadɨ ɨsangi ta madɨ ɨndəi dɔsi tɨ kəte kadɨ tə əli-de ɨnajii ta dɔsi tɨ. 15Tadɔ mi wa m-a m-adɨ səsi ta kɨ gosɨ kɨ kadɨ əli-de. Nɨngə njé kɔsɨ səsi ta a asi kadɨ awi kɨ ta madɨ kɨ kadɨ ɔsi kəm ya̰si ə se kadɨ najii al. 16A oi kadɨ ko̰si je, kɨ bawsi je, kɨ ngako̰si je, nojɨsi je ba pətɨ, kɨ madɨsi je a uni dɔsi kadɨ adi dɨje. Nɨngə a gangi ta koy dɔ dɨje tɨ ngay dansi tɨ. 17Dɨje pətɨ mede a majal səsi kɨ mbata ləm. 18Nə bɨsɨ dɔsi kare ka a osɨ kɔ al. 19Nɨngə e me kuwə tɔgɨ ba tɨ ə yə a ɨngəi kajɨ. 20«Lokɨ a oi njé rɔ je ɨləi-naa gəi dɔ Jorijaləm kɨn ɓa, kadɨ ɨgəri təkɨ dɔkagɨlo tuje asɨ ngata. 21Be ə, dɨje kɨ ɨsi Jude tɨ a a̰yḭ-naa kɨ dɔ mbal je tɨ, ə kadɨ njé kɨ ɨsi me ɓe bo Jorijaləm tɨ, tḛḛi kɨ taga kɔ, nɨngə kadɨ dɨje kɨ awi wale, təli me ɓe bo tɨ al. 22Tadɔ a e ndɔ gangɨ ta kɨ kadɨ nḛ je pətɨ kɨ Makɨtɨbɨ lə Luwə əl tae a rai nḛ. 23NDɔe tɨ kɨn, kəm-to-ndoo kɨ ga̰e goto a e lə dəne je kɨ njé səm, kɨ njé kadɨ mba ngan je. Tadɔ kəm-to-ndoo kɨ ngay a ra dɨje, taa wongɨ lə Luwə a re dɔde tɨ me ɓee tɨ kɨn tɔ. 24Dɨje a tɔli-de kɨ kɨyə kasɨgar, a uwəi-de awi səde ɓəə tɨ dɔ ɓe je tɨ kɨ dangɨ dangɨ. Dɨje kɨ gəri Luwə al a njɨyəi dɔ Jorijaləm mbɨsəi-e mbarakɨ mbarakɨ, bɨtɨ kadɨ dɔkagɨlo ləde kɨ Luwə ɔjɨ ɨndə ngangɨne. 25«Dɔkagɨloe tɨ kɨn, nḛ je kɨ to ɓəl a tḛḛi kəm kadɨ tɨ je, kɨ nay je, kɨ mee je. Man ba a ḭ, kae a ɓa kɨ taa, adɨ dɨje kɨ gɨn ɓe je tɨ kɨ dangɨ dangɨ, ɓəl a tɔl-de. 26Ɓəl a tɔl-de adɨ dadi par par, ɨsɨ ngɨnəi ta nḛ kɨ a tḛḛ dɔde tɨ dɔnangɨ tɨ. Tadɔ tɔgɨ je kɨ dɔra̰ tɨ a yəki. 27Lo kɨn tɨ ə yə a oi-mi NGon dəw m-a m-re me kɨl ndi tɨ. M-a m-re kɨ tɔgɨ, me kunjɨ tɨ kɨ ətɨ ɓəl. 28Lokɨ nḛ je kɨn rai nḛ nɨngə, majɨ kadɨ ɨrai rɔsi, ɔri dɔsi taa, tadɔ kagɨ lo kɨngə dɔ ləsi e ɓasi.» 29Nɨngə Jəju un nḛ kare ndo-n-de nḛ ə nə: «Ɨgo̰i kagɨ mbay-kote kɨ ndəgɨ kagɨ je oi. 30Lokɨ mbie ɨlə ngɨrə kɨtɨ kɨn nɨngə, ɨgəri kadɨ nay ɓa e ɓasi ngata. 31Be tɔ ə, lokɨ oi nḛ je kɨn rai nḛ nɨngə, majɨ kadɨ ɨgəri təkɨ ko̰ɓe lə Luwə e ɓasi. 32Nɨngə təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, dɨje kɨ ɨsi kɨ dɔde taa ne kɨn a oyi tɨgə al ɓəy ə nḛ je kɨn a rai nḛ. 33Dɔra̰ kɨ dɔnangɨ a gotoi ndɔ madɨ, nə ta ləm a to lo tone tɨ ba ratata kɨ no̰ tɨ. 34«Majɨ kadɨ ɨsi dɔgɨ tɨ, ɓɨ adi go̰ nḛ kuso kɨ go̰ nḛ ka̰y, kɨ taga kɨ dɔ nḛ kɨ dunɨya̰ tɨ ne uwə mesi adɨ ndɔ kɨn uwə səsi nangɨ busɨ al. 35Kadɨ uwə səsi nangɨ təkɨ bandɨ a osɨ-n dɔ kanjɨ je tɨ kɨn be al. Tadɔ e nḛ kɨ a osɨ dɔ dɨje tɨ pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ. 36Nɨngə kadɨ ɨtoi ɓi al, əli ta kɨ Luwə kɨ dɔkagɨlo je pətɨ kadɨ tə ɨngəi tɔgɨ ɨdumi dɔ nḛ je pətɨ kɨ a rai nḛ kɨn, ə kadɨ ɨtḛḛi ai taa ta kəmm mi NGon dəw tɨ.» 37Re kada ɓa, Jəju ndo nḛ dɨje gɨn kəy tɨ lə Luwə. A re kondɔ tɔ nɨngə, tḛḛ aw dɔ mbal tɨ kɨ ɓari-e dɔ mbal kagɨ bɨni je tɨ. 38Lokɨ lo ti njay tɔ ɓa, kosɨ je rəi gɨn kəy tɨ kadɨ ooi dɔ ta lie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\