Markɨ 7

1Parɨsɨ je kɨ njé ndo ndu-kun je madɨ ḭḭ Jorijaləm tɨ, kawi-naa dɔ Jəju tɨ. 2Nɨngə ooi kadɨ njé ndo je lie kɨ madɨ je usoi nḛ kɨ jide kɨ yoro, kɨ kanjɨ togɨ kɨ go jibəl rae tɨ. 3NGa nɨngə təkɨ rɔjetɨ, Parɨsɨ je əi kɨ Jɨpɨ je ba pətɨ, a usoi nḛ kɨ kanjɨ kadɨ a togi jide kadɨ ay njay al. Adɨ e kɨndə kəm go nḛ jibəl ɓe tɨ lə kade je. 4Be tɔ ə, re təli sukɨ tɨ nɨngə, a ndogi man rɔde sukɨ sukɨ ɓəy taa a usoi nḛ. Awi kɨ nḛ jibəl ɓe je kɨ rangɨ ngay kɨ ɨndəi kəmde go tɨ ɓəy tə togɨ nḛ ka̰y man je kɨ ngo je kɨ ngoo nɨngə-kasɨ je, kɨ go rəbɨ ra-e tɨ. 5Parɨsɨ je kɨ njé ndo ndu-kun je dəji Jəju əi nə: «MBa ri ə njé ndo je ləi təli rɔde go nḛ jibəl ɓe tɨ lə kaje je al ə? Usoi nḛ kɨ jide kɨ yoro kɨ kanjɨ togɨ kɨn me nə ri ə?» 6Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «Ta kɨ Luwə əl kɨ ta nje kəl ta kɨ tane tɨ Ejay dɔsi tɨ e ta kɨ rɔjetɨ. Səi njé kədɨ kəm dɨje, tadɔ Luwə adɨ Ejay ndangɨ ə nə: “Gɨn dɨje kɨn ɔsi gonm kɨ nda tade kare, Nə mede e sa̰y səm. 7Tɔjɨ kɨ ɨsɨ ɨləi dɔm tɨ, ndae goto, Tadɔ nḛ ndo je kɨ ɨsɨ ndoi dɨje ka, E kəm-kədɨ kɨ ḭ rɔ dɨje tɨ tɔ.”» 8Jəju əl-de ə nə: «Ɨyə̰i ndu-kun lə Luwə dəbɨ kare, ə ɨtəli rɔsi go nḛ jibəl ɓe tɨ lə dɨje yo.» 9Nɨngə, Jəju əl ɓəy ə nə: «To rɔsi al kadɨ ɨyə̰i go ndu-kun lə Luwə kalangɨ ba mba kadɨ ɨngəmi go nḛ jibəl ɓe ləsi! 10Təkɨ rɔjetɨ, Mojɨ ə nə: “Ɔsɨ gon bawi kɨ ko̰i.” Taa əl ɓəy ə nə: “Dəw kɨ tajɨ bawne ə se kone asɨ ta koy.” 11Nə səi, əli əi nə: “Re dəw madɨ əl bawne ə se kone ə nə: ‹Nḛ majɨ je kɨ re m-a m-ɔsɨ-n sɔli ə e kɔrba̰,› adɨ e kadɨ-kare lə Luwə.” 12E kɨn ɔjɨ kadɨ uti ta rəbɨ kadɨ dəw madɨ ra nḛ ɔsɨ-n sɔl bawne ə se kone. 13Ɨgo̰i tujɨ kɨ ɨsɨ tuji ta lə Luwə kɨ nḛ jibəl ɓe ləsi, kɨ ɨsɨ ɨndoi dɨje kɨ kəte kəte kɨn oi! Taa nḛ je kɨ rangɨ kɨ toi be ngay kɨ ɨsɨ rai e no̰o̰ ɓəy.» 14Go tɨ nɨngə, Jəju ɓar kosɨ dɨje kɨ rɔne tɨ ɓəy ə əl-de ə nə: «Səi pətɨ, uri mbisi majɨ oi ta ləm, ə kadɨ ɨgəri mee tɔ.» 15Nḛ madɨ kɨ ḭ taga aw me dəw tɨ, kɨ a təl-e nḛ kɨ to njḛ tɨ goto. Nə nḛ kɨ ḭ me dəw tɨ ə a təl dəw nḛ kɨ to njḛ tɨ. 16[Re dəw madɨ aw kɨ mbine kadɨ oo-n dɔ ta nɨngə, kadɨ oo.] 17Lokɨ Jəju ɨyə̰ kosɨ dɨje, ə təl aw me kəy tɨ nɨngə, njé ndo je lie dəji-e kadɨ ɔr-de gɨn kujɨ ta ka kɨn. 18Jəju əl-de ə nə: «Adɨ səi je wa ka ɨgəri nḛ al tɔ a? Ɨgəri me ta kɨ m-ge kəl kɨn al a? Nḛ pətɨ kɨ ḭ taga kɨ aw me dəw tɨ, nḛ kare kɨ a təl-e kɨ njḛ tɨ goto. 19Təkɨ rɔjetɨ, nḛ je kɨn pətɨ awi nga̰me tɨ al, nə awi kandae tɨ yo, ɓa go tɨ, tḛḛi kɔ.» Ta lə Jəju kɨn tɔjɨ kadɨ nḛ kuso je pətɨ əi kɨ kay njay. 20Nɨngə Jəju əl-de ɓəy ə nə: «Nḛ kɨ ḭ me dəw tɨ ə e nḛ kɨ nje təl dəw nḛ kɨ to njḛ tɨ. 21E me dəw tɨ kəy, e nga̰me dəw tɨ ə, mər ta je kɨ majal ɨsɨ tḛḛ tɨ, kɨ kaya kɨ ra, kɨ ɓogɨ, kɨ tɔl-naa, 22kɨ kuwə marɨm, kɨ ra kəm-nda nḛ, kɨ me ndul, kɨ kədɨ-naa, kɨ nḛ ra kɨ go rəbe tɨ al, kɨ kɔjɨ rɔ, taa kɨlə ra je kɨ to mbə tɔ. 23Nḛ je kɨn pətɨ ḭḭ me dəw tɨ, nɨngə əi ə təli-e nḛ kɨ to njḛ tɨ.» 24Jəju ḭ loe tɨ no̰o̰ nɨngə, aw dɔnangɨ tɨ kɨ Tɨr. Aw ur me kəy tɨ madɨ, ge kadɨ dɨje gəri gone al, nə loe goto. 25Təkɨ rɔjetɨ, re wa kɨ Jəju re tḛḛ ɓəy par ə, dəne madɨ kɨ ndɨl kɨ majal ɨsɨ adɨ ko̰ ngone kɨ dəne oo ta lie, ə a̰y re osɨ nangɨ njae tɨ. 26E dəne kɨ e Jɨpɨ al, ɓe koje e Pənəsi, dɔnangɨ Sɨri tɨ. No̰ kɨ dɔ Jəju tɨ kadɨ tuwə ndɨl kɨ majal kɨ ɨsɨ adɨ ko̰ ngonne kɨn kɔ. 27Nə Jəju əl-e ə nə: «Ɨyə̰ adɨ ngan je kɨ me kəy tɨ usoi asɨ-de ɓəy taa. Tadɔ e go tɨ al kadɨ dəw un nḛ kuso lə ngan je, ɨlə adɨ ngan bɨsɨ je.» 28Ə dəne ka kɨn ɨlə tɨ ə nə: «E rɔjetɨ Ɓaɓe, nə ke ə, ngan bɨsɨ je kɨ ai gɨn tabɨlə tɨ, a usoi yongɨrɔ nḛ je kɨ tḛḛ ta ngan je tɨ tosɨ nangɨ tɔ.» 29Nɨngə Jəju əl-e ə nə: «Ta kul ta kɨ tḛḛ tai tɨ kɨn, ɔtɨ aw ɓe ləi, tadɔ ndɨl kɨ majal tḛḛ me ngoni tɨ kɨ dəne kɔ ngata.» 30Dəne ka kɨn təl aw ɓe nɨngə, ɨngə ngonne, to dɔ tɨrə tɨ kare, mbata ndɨl kɨ majal ka kɨn tḛḛ rɔe tɨ kɔ. 31Jəju ḭ dɔnangɨ Tɨr, gangɨ Sɨdo̰, nɨngə ɨndə dɔnangɨ ɓe bo je kɨ dɔgɨ gangɨ ɓəy taa re tḛḛ ta ba Galile tɨ. 32Dɨje rəi kɨ dɨngəm kare kɨ mbie bəy, kɨ lo kəl ta to rɔe, rɔ Jəju tɨ, dəji-e kadɨ ɨndə jine dɔe tɨ, kadɨ ɨngə rɔ nga. 33Jəju ɔr-e kɨ kare ba aw sie sa̰y kɨ kosɨ dɨje. Lokɨ tɨlə ngan jine je mbi nje mo̰y tɨ nɨngə, tɨbɨ man tane ɔdɨ-n ndon dɨngəm ka kɨn. 34Go tɨ nɨngə, Jəju un kəmne kɨ dɔra̰ tɨ, ɨlə kə̰ə̰ pṵṵ, ə əl ə nə: «Epata» (kɔr me ta kɨn nə: ɨmbutɨ). 35Taji naa tɨ no̰o̰ par ə mbi dɨngəm ka kɨn mbutɨ, ə ndone tutɨ adɨ əl ta ay njay njay. 36Jəju ndɔr mbi dɨje kɨ oy nḛ kɨn kadɨ dəw əl tae kəte adɨ dəw kɨ rangɨ oo al. Lokɨ ndɔr mbide kɨ nja naa tɨ naa tɨ kadɨ dəw ɔr poy nḛ kɨn al nɨngə, kadɨ be ɓəy ə dɨje ɔri poy nḛ rae kɨ kəte kəte. 37Nḛ ra Jəju ətɨ kosɨ dɨje ɓəl ngay adɨ əli əi nə: «Nḛ rae je pətɨ majɨ: Ra njé je kɨ mbide bəy adɨ ooi dɔ ta, taa ra mbɨki je adɨ əli ta tɔ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\