Pɨlɨpɨ je 2

1Tə ka kɨ Kɨrɨsɨ ɨlə-n dɨngəm mesi tɨ, təkɨ ɨngəi tɔgɨ me ndɨgɨ-naa tɨ, təkɨ NDɨl dɔɔ-n səsi naa tɨ, təkɨ mesi to-n dɔ-naa tɨ, ɨsɨ ɔji majɨ ləsi kɨ rɔ naa tɨ, 2m-dəjɨ səsi kadɨ adi-mi rɔnəl me kuwə-naa məsɨ tɨ ləsi kɨn. Adi ndɨgɨ-naa kɨ kare wa kɨn ə uwə mesi, adi mesi e kare, ɨndəi rɔsi naa tɨ. 3Ɨrai nḛ madɨ kare kɨ hal ni kɨ ra al, taa hal kɔjɨ rɔ al tɔ. Nə kɨ dɔ kɨ sɔl lɔm, kadɨ dəw kɨ nungɨ oo madɨne təkɨ bo dɔne tɨ. 4Kadɨ dəw madɨ sangɨ majɨ lə rɔne wa par al, nə kadɨ sangɨ majɨ lə ndəge je tɔ taa. 5Kadɨ pa njɨyəsi kɨ rɔ naa tɨ e pa njɨyə dɨje kɨ njé kɨndə rɔde naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ. 6Kɨrɨsɨ kɨ, lo kɨlə ngɨre tɨ nu, re o nḛ je kɨ rɔe tɨ pətɨ ə, e Luwə wa par, nə sangɨ kadɨ n-uwə majɨ rɔne kɨ ji kasɨ kɨ n-asɨ-naa kɨ Luwə kɨn al. 7Ɔr tɔɓa kɨn dɔne tɨ kɔ tə kɔr yo, Ra rɔne ɓəə kɨlə tɨ, Təl rɔne tə dəw tɨ, Adɨ dɨje gəri-e me nḛ je tɨ pətɨ təkɨ e dəw. 8Ɨlə dɔne nangɨ, Təl rɔne go ta tɨ bɨtɨ oy-n, Koy kɨ dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ. 9E mbata kɨn ə, Luwə un-n dɔe taa ade a ngaw, Ade tɔ kɨ e dɔ tɔje tɨ pətɨ. 10MBa kadɨ me tɔ Jəju tɨ, Nḛ kɨndə je pətɨ kɨ dɔra̰ tɨ, Dɔnangɨ tɨ, kɨ gɨn dɔnangɨ tɨ, Ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰e tɨ, 11Ə kadɨ ta tḛḛ ta dɨje tɨ pətɨ təkɨ Jəju Kɨrɨsɨ e Ɓaɓe, Kadɨ tɔ Luwə kɨ Bawje ɓa-n. 12NGakom je kɨ majɨ, tə ka kɨ ɨrai go ndum tɨ kɨ ndɔ je ndɔ je, dɔkagɨlo kɨ mi-n dansi tɨ, kadɨ ɨrai kɨ dɔkagɨlo kɨ oi-mi dansi tɨ par al, nə dɔkagɨlo kɨ m-goto-n dansi tɨ ne wa kɨn ka, kadɨ ɨrai kɨlə dɔ kajɨ tɨ ləsi kɨ ɓəl Luwə, kɨ dɔ kɨ sɔl. 13Tadɔ Luwə wa ə ɨndə ndɨgɨ ra mesi tɨ nɨm, ɔsɨ səsi adɨ ɨrai nɨm, kɨ go kɔjɨ ra tɨ lie. 14Ɨrai nḛ je pətɨ kɨ kanjɨ ɓa ta, kɨ kanjɨ kɔl, 15mba kadɨ dəw aw kɨ ta madɨ dɔsi tɨ al, kadɨ səi dɨje kɨ kay njay, kadɨ səi ngan lə Luwə kɨ nḛ kɨ majal ɔdɨ kadɨsi al, ə ɨsi dan dɨje tɨ kɨ rɔjetɨ al, dɨje kɨ kɨlə rade majal kɨ me dunɨya̰ tɨ ne. Kadɨ unji tə por kɨ unjɨ dɔ dunɨya̰ tɨ, 16lokɨ a ɨləi-de mbḛ ta kajɨ. Lo kɨn tɨ, m-a m-un səsi kadɨ m-ɨndə-n gum, ndɔ təl Kɨrɨsɨ tɨ. MBata m-a̰y ngɔdɨ kɨ rɔm to-m kɨ ndangɨ kare al. 17Re kadɨ məsɨm osɨ nangɨ dɔ kɨlə tɨ kɨ m-ra, kadɨ kɨ m-un-n kadɨ-me ləsi tə kadɨ-kare m-adɨ Luwə ɓa, m-ra rɔnəl, nɨngə kadɨ rɔnəl ləm kɨn e rɔnəl ləsi pətɨ. 18Nɨngə səi ka, kadɨ ɨrai rɔnəl tɔ, ɓa adi rɔnəl ləsi e rɔnəl ləm tɔ. 19M-gər dɔm tɨ majɨ kadɨ me tɔ Ɓaɓe Jəju tɨ, nay ngay al kadɨ m-a m-ɨlə kɨ Tɨmote rɔsi tɨ no̰o̰ kadɨ re kɨ poysi adɨ-m kadɨ mi ka m-ɨngə-n tɔgɨ tɔ. 20Tɨmote kɨ karne ba par ə e dəw kɨ aw kɨ mər ta ləm, ta ləsi uwə mee adɨ ɨsɨ ga ta dɔsi tɨ. 21NDəge je pətɨ, ngɔdɨ kɨ mbata majɨ lə rɔde wa par ə uwə mede, ɓɨ ngɔdɨ lə Jəju Kɨrɨsɨ al. 22Nə e, tɔjɨ kɨ taga adɨ dɨje gəri-e tə ngon kɨ nje njɨyə nja bawne tɨ. Ɨndə rɔne ta kɨlə kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ tɨ səm. 23M-gər kadɨ e ə m-a ɨle kɨ rɔsi tɨ lokɨ m-a m-o ta kɨ dɔm tɨ ay njay. 24Taa m-gər dɔm tɨ majɨ, kadɨ-me tɔ Ɓaɓe tɨ, dɔkagɨlo ngay al ə, darɔm mi wa, m-a m-re kadɨ m-o səsi. 25Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, m-o majɨ ngay kadɨ m-təl m-ɨlə ngoko̰je Epapɨrodɨtɨ, kɨ e madɨ-kɨləm kɨ madɨ rɔ ləm rɔsi tɨ gogɨ. E kɨ ɨləi-e kadɨ re kɨ nḛ je kɨ m-aw kɨ ndooe, kadɨ ra səm. 26Epapɨrodɨtɨ ndɨgɨ ngay kadɨ n-oo səsi pətɨ, nɨngə sangɨ kɨ rɔ tḭne, mbata mo̰y ra-e, adɨ oi tae. 27Mo̰y ra-e, kɨ koye e ɓasi, nə Luwə oo kəm-to-ndoo lie. Nɨngə e kəm-to-ndoo lie par al, nə e kəm-to-ndoo ləm tɔ ə Luwə oo, mba kadɨ m-ɨngə me-ko̰ kɨ rangɨ dɔ made tɨ ɓəy al. 28M-sangɨ kadɨ m-ɨle rɔsi tɨ gogɨ law, kadɨ re oi-e ɓa, ɨngəi rɔnəl, ə kadɨ mi ka mem osɨ-n kɨ nangɨ tɔ. 29Lo kɨn tɨ, majɨ kadɨ uwəi-e kɨ rɔsi tɨ kɨ rɔnəl ngay, me tɔ Ɓaɓe tɨ. Ko dɨje kɨ tə e be kɨn, sɔbɨ kadɨ ɔsi gonde. 30Tadɔ nay ndə̰y ba kadɨ ɨngə yo mbata kɨlə lə Kɨrɨsɨ. Un rɔne ɨlə kɔ, kadɨ re ra səm tosi tɨ, me nḛ tɨ kɨ səi je wa asi kadɨ ɨrai adi-mi al.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\