Pɨlɨpɨ je 3

1Kɨ ɓasɨne kɨn ngakom je, majɨ kadɨ ɨrai rɔnəl me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Ɓaɓe. Nḛ kɨ a ɔgɨ-m kadɨ m-təl m-əl səsi ko ta kɨ kare kɨ m-əl səsi kəte ngata kɨn goto. Nɨngə kɨ rɔsi tɨ ɓa, e nḛ kɨ majɨ səsi tə majɨ. 2Majɨ kadɨ ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔsi tɨ kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ rai rɔde tə bɨsɨ je be kam, kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ əi njé ra kɨlə kɨ mede kɨ majal, kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ njé koo mɔtɨ kɨ kɨjə tə nḛ kɨ ngay. 3NJé kɨjə mɔtɨ je kɨ rɔjetɨ e j-əi je, tadɔ j-ɨsɨ jɨ rai kɨlə ɓəə lə Luwə kɨ rəbɨ lə NDɨle, rɔje nəl-je ngay kadɨ j-ɨndə rɔje naa tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ, nɨngə j-uwə kul rɔje al tɔ. 4Nə kɨ rɔjetɨ, m-aw kɨ ta kɨ asɨ kadɨ m-uwə-n kul rɔm. Kɨn ə dəw madɨ oo kadɨ n-asɨ kuwə kul rɔne ɓa, mi m-asɨ kuwə kul rɔm m-ɨtə dəwe kɨn. 5Ɨjəi mɔtɨm ndɔ kɨ ko̰ jijoo lə ndɔ kojɨ-m, mi ngon Isɨrayəl, gɨn kojɨ tɨ lə Bənjame, mi Ebɨrə kɨ me məsɨ tɨ, nɨngə kɨ ɔjɨ dɔ ndu-kun, mi me ɓutɨ tɨ lə Parɨsɨ je. 6Kɨ ɔjɨ dɔ tɨngə bɨl, mi nje kɨndə kəm njé kaw-naa je ndoo, kɨ ɔjɨ dɔ təl rɔ go ndu-kun tɨ, ta kɨ kadɨ dəw ɨndə dɔm tɨ goto. 7NGa nɨngə, nḛ je kɨn kɨ kəte m-o-de tə nḛ kɨ ngay, ɓasɨne m-o-de tə nḛ kɨ kɔ kare mbata tɨ lə Kɨrɨsɨ. 8M-o-de tə nḛ kɨ kɔ kare, lokɨ m-un-de m-ɔjɨ kadɨ nḛ majɨ tɨ kɨ ətɨ ɓəl kɨ e gər kɨ m-gər Jəju Kɨrɨsɨ kɨ Ɓaɓe ləm. MBata tɨ lə Kɨrɨsɨ, m-ɨyə̰ nḛ je pətɨ kɔ, m-o-de tə nḛ kɨ dɔ yɨbi kare. M-ra be mba kadɨ mi-n naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ, 9kadɨ mi me jie tɨ. Nɨngə kadɨ e kɨ takul ka ɓa m-a dana me NDu-kun tɨ al, nə kadɨ e kɨ takul kɨlə ra Kɨrɨsɨ. Kadɨ e kɨ takul tɨdə kɨ Luwə tɨdə-m dəw tɨ ləne kɨ go rəbɨ kadɨ-me Kɨrɨsɨ. 10Nḛ kɨ uwə mem, e ta kadɨ m-gər Kɨrɨsɨ, taa kadɨ m-gər tɔgɨ kḭ kɨ ḭ lo koy tɨ. Nɨngə kadɨ m-ɨngə ko ko̰ lie kɨn, ə kadɨ m-oy ko koy lie kɨn tɔ. 11Be kadɨ tə re to ban ə, m-ḭ-n taa lo koy tɨ, dan njé koy je tɨ. 12Təkɨ rɔjetɨ, nḛ kɨ m-ɨsɨ m-a̰y ngɔdɨ kɨ mbae kɨn, m-ɨndə jim dɔ tɨ al ɓəy, taa mi dəw kɨ mbujɨ gɨrɨm al ɓəy tɔ. M-nay kɨ lo ka̰y ngɔdɨ tɨ mba kadɨ m-ɨndə jim dɔ tɨ, tadɔ mi wa kɨ dɔm, Jəju Kɨrɨsɨ ɨndə jine dɔm tɨ. 13NGakom je, m-gər kadɨ m-ɨndə jim dɔ nḛ tɨ kɨ m-ɨsɨ m-a̰y ngɔde ka kɨn al ɓəy, nɨngə nḛ kare kɨ m-ra, mem oy dɔ nḛ je tɨ kɨ gom tɨ, m-ɨndə tɔgɨ dɔ rɔm tɨ kadɨ jim ɔdɨ nḛ kɨ e no̰m tɨ kɨn yo. 14M-a̰y ngɔdɨ sɔbɨ dɔ nḛ kɨ e no̰m tɨ, kadɨ m-ɨngə nḛ baji kɨ Luwə ɓar-je kadɨ adɨ-je dɔra̰ tɨ kɨ go rəbɨ lə Kɨrɨsɨ. 15J-əi kɨ jɨ tɔgi gangɨ me NDɨl tɨ, sɔbɨ kadɨ mər ta ləje a nangɨ dɔ lo kɨ m-əl ta tɨ kɨn. NGa nɨngə, kɨn ə re nḛ madɨ to, ə ndusi asɨ-naa dɔ tɨ al ɓa, Luwə a tḛḛ kəmsi dɔ tɨ. 16Re e ri ə ra nḛ ka, adɨ jɨ njɨyəi naa tɨ təkɨ j-ḭḭ nu bɨtɨ jɨ tḛḛi ne kɨn. 17NGakom je, majɨ kadɨ ɨndaji-mi, ə kadɨ ɨndəi kəmsi go nja dɨje tɨ kɨ ɨsɨ njɨyəi kɨ go lo njɨyəje tɨ təkɨ ɨgəri. 18Tadɔ ngay je, njɨyəde ɔsɨ ta koy Kɨrɨsɨ dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ. Nɨngə e ta kɨ m-əl səsi kɨ dɔkagɨlo je pətɨ, nə m-təl m-əl səsi ɓone ɓəy, kɨ man no̰ kəm tɨ. 19Əi dɨje kɨ ta tɔl tade e tujɨ, tadɔ luwə ləde e kandade, taa tɔɓa ləde e me nḛ tɨ kɨ to rɔsɔl tɨ tɔ. Nɨngə nḛ kɨ uwə mede, e nḛ kɨ dɔnangɨ tɨ ne par. 20Nə je ɓa, je ngan njé ɓe je kɨ dɔra̰ tɨ. Dɔra̰ kɨ e lo kɨ j-ɨsɨ jɨ ngɨnə nje kajɨ-je, Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ kadɨ a ḭ tɨ tə re ɨngə-je. 21Jəju a mbəl darɔje kɨ tɔge goto, kɨ a oy kɨn, kadɨ təl to tə darɔe kɨ ətɨ ɓəl kɨn be. A ra kɨlə kɨn kɨ tɔgɨ kɨ aw-n kadɨ uwə-n nḛ je pətɨ gɨn tɔgɨne tɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\