Pɨlɨpɨ je 4

1NGakom je kɨ njé ndɨgɨ ləm, m-ndɨgɨ ngay kadɨ m-təl m-o səsi. Səi, səi nḛ rɔnəl ləm, səi jɔgɨ kɔsɨ-gon kɨ ɨsɨ dɔm tɨ. Lo kɨn tɨ, njé ndɨgɨ ləm, majɨ kadɨ uwəi tɔgɨsi ba tə kɨn be, ɨnjɨyəi naa tɨ kɨ Ɓaɓe. 2M-uwə nja Ebodi əi kɨ Sḛtɨsɨ, m-dəjɨ-de kadɨ adi mede e kare me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Ɓaɓe. 3NGa nɨngə ḭ kɨ madɨ-kɨləm kɨ majɨ, m-dəji kadɨ ɨra səde adɨ ndude osɨ go-naa tɨ, tadɔ əi dəne je kɨ ɨndəi rɔde naa tɨ səm, rɔi mbata Poy Ta kɨ Majɨ. Rɔi, naa tɨ kɨ Kɨləma je kɨ ndəgɨ madɨ-kɨləm je kɨ rangɨ pətɨ kɨ Luwə ɨndə tɔde me makɨtɨbɨ kajɨ tɨ. 4Ɨrai rɔnəl kɨ dɔkagɨlo je pətɨ me njɨyə naa tɨ kɨ Ɓaɓe. M-təl m-əl səsi ɓəy, ɨrai rɔnəl! 5Majɨ kadɨ dɨje pətɨ gəri ra majɨ ləsi. Ɓaɓe a re ɓasɨne. 6Nɨngə, kadɨ adi mesi a sururu dɔ nḛ madɨ tɨ al. Me nḛ je tɨ pətɨ kɨ to rɔsi, majɨ kadɨ ɨndəi no̰ Luwə tɨ, əli sie ta, ɨno̰i dɔe tɨ, ə ɨrai-e oyo tɔ. 7NGa nɨngə, lapɨya lə Luwə kɨ ɨtə nḛ gər lə dəw, a ngəm nga̰mesi kɨ taga je ləsi me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ. 8Kɨ ɓasɨne kɨn ngakom je, majɨ kadɨ nḛ je pətɨ kɨ e nḛ kɨ rɔjetɨ, nḛ kɨ dɨje pɨti, nḛ kɨ e nḛ kɨ dana, nḛ kɨ ay njay, nḛ kɨ nəl dɨje, nḛ kɨ dɨje ɔsi-gone, nḛ kɨ tɔe ɓa, nḛ kɨ dɨje ɨləi tɔjɨ dɔ tɨ, ə kadɨ uwə mesi. 9Nḛ kɨ m-ndo səsi, nḛ kɨ ɨngəi rɔm tɨ, nḛ kɨ oi tam tɨ, kɨ nḛ kɨ oi rɔm tɨ, majɨ kadɨ uni ɨrai kɨlə. Nɨngə Luwə kɨ nje kadɨ lapɨya a e naa tɨ səsi. 10Rɔm nəl-m ngay me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Ɓaɓe, lokɨ m-o ɨtɔji kɨ taga ɓone təkɨ mesi to dɔm tɨ. Mesi kɨn to dɔm tɨ be mari nu, nə ta rəbɨ kɨ kadɨ ɨtɔjii-mi adɨ m-gər ə ɨngəi al. 11NGa nɨngə, m-əl ta kɨn be mbata nḛ kɨ to rɔm, al jagɨ. Tadɔ mi dəw kɨ m-gər lo ra rɔnəl dɔ nḛ tɨ kɨ to jim tɨ. 12M-gər kɨsɨ me ndoo tɨ, taa m-gər kɨsɨ me nḛ kɨngə tɨ tɔ. Me nḛ je tɨ pətɨ, kɨ lo je pətɨ, m-gər kɨsɨ me ndan tɨ kɨ me ɓo tɨ, me nḛ to mbar tɨ kɨ me nḛ to rɔ tɨ. 13M-asɨ kadɨ m-dɔɔ urm me nḛ je tɨ pətɨ kɨ takul Kɨrɨsɨ kɨ nje kadɨ-m tɔgɨ. 14NGa nɨngə, e nḛ kɨ majɨ ə ɨrai kadɨ ɨndəi rɔsi naa tɨ səm dɔ ko̰ tɨ ləm. 15Səi Pɨlɨpɨ je, səi wa ɨgəri majɨ təkɨ, lo kɨlə ngɨrə kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ tɨ, lokɨ m-aw kadɨ m-ɨyə̰ dɔnangɨ kɨ Masəduwan tɨ, dəw madɨ kɨ rangɨ kɨ kadɨ un nḛ adɨ-m to nḛ tɨ kɨ mi m-un m-adɨ kɨn goto. Dəw ɓa, e səi je par. 16Lokɨ mi Təsalonɨkɨ tɨ, ɨləi kɨ nḛ kɨ m-aw kɨ ndooe asɨ nja joo kare, ɨrai səm. 17Nɨngə e kadɨ-kare ɓa m-ɨsɨ m-sangɨ jisi tɨ al, nə m-ɨsɨ m-sangɨ kadɨ kɔr ra majɨ ləsi aw kɨ dɔ made tɨ dɔ made tɨ. 18Kɨ ɓasɨne kɨn, nḛ je kɨ m-aw kɨ ndooe ka m-ɨngə pətɨ tɔ ngata. M-ɨngə kɨ to mbar mbar rɔm tɨ, nḛ kɨ du-m goto lokɨ Epapɨrodɨtɨ adɨ-m nḛ kɨ adi-e kadɨ adɨ-m kɨn. Nḛ kɨ adi-mi kɨn to tə kadɨ-kare kɨ ba̰yḛ ətɨ majɨ, kɨ Luwə taa, kadɨ-kare kɨ nəl-e. 19Lo kɨn tɨ, Luwə a adɨ səsi nḛ je pətɨ kɨ awi kɨ ndooe, kɨ go nḛ kɨngə tɨ lie kɨ ətɨ ɓəl kɨ go rəbɨ lə Jəju Kɨrɨsɨ. 20Nɨngə kadɨ kɔsɨ-gon e kɨ dɔ tɔ Luwə tɨ kɨ Bawje kɨ dɔkagɨlo je kɨ dɔkagɨlo je. Amen! 21Uwəi ji njé kadɨ-me je pətɨ me tɔ Jəju tɨ adi-mi. NGakom je kɨ əi səm nḛ uwəi jisi. 22Taa njé kadɨ-me je pətɨ uwəi jisi tɔ. Kɨ bo ngay e njé kɨ ɨsɨ rai kɨlə me kəy tɨ lə nje ko̰ɓe kɨ boy Səjar. 23Kadɨ me-majɨ lə Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ e naa tɨ səsi pətɨ. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\