Pɨləmo̰ 1

1Mi Pol kɨ mi dangay tɨ mbata Poy Ta kɨ Majɨ lə Jəju Kɨrɨsɨ, naa tɨ kɨ ngoko̰je Tɨmote, j-ɨlə kɨ makɨtɨbɨ kɨn j-uwə-n jii ḭ Pɨləmo̰ kɨ ḭ madɨje kɨ ngay taa ḭ madɨ-kɨlə je tɔ. 2J-uwə ji konanje Apɨya, taa Arsɨpɨ kɨ e madɨ rɔ ləje kɨ mbata lə Kɨrɨsɨ kɨn tɔ. Nɨngə j-uwə ji njé kaw-naa je kɨ ɨsi me kəy tɨ ləi ḭ Pɨləmo̰ tɔ. 3Kadɨ me-majɨ kɨ kɨsɨ-maje lə Bawje Luwə əi kɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ e naa tɨ səsi. 4M-ra oyo Luwə ləm mbata dɔkagɨlo je pətɨ kɨ m-ɨsɨ m-əl sie ta nɨngə, mem ole dɔi tɨ ḭ Pɨləmo̰. 5Tadɔ m-o poyi kadɨ ɨndɨgɨ ngan lə Luwə pətɨ. Kɨ ɔjɨ dɔ kadɨ-me nɨngə, adɨ mei Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ tɔ. 6M-dəjɨ Luwə kadɨ kɨndə rɔ naa tɨ ləi səje dɔ kadɨ-me tɨ tḛḛ kɨ kandɨ nḛ ngay. Kadɨ-me kɨn a tɔjɨ kadɨ dɨje gəri kɨlə je pətɨ kɨ majɨ kɨ j-asi ra kɨ takul kɨndə rɔ naa tɨ ləje kɨ Jəju Kɨrɨsɨ. 7NGokom, m-ɨngə rɔnəl kɨ me-sɔl ngay kɨ mbata ndɨgɨ ləi, tadɔ ngan lə Luwə ɨngəi me-sɔl kɨ go rəbɨ ndɨgɨ ləi kɨn. 8E be ə, re m-ɨngə tɔgɨ ji Kɨrɨsɨ tɨ mba kadɨ m-ɔjii nḛ kɨ sɔbɨ kadɨ ɨra ka, 9m-ge kadɨ, kɨ takul ndɨgɨ-naa kɨ to danje tɨ kɨn, m-dəji nḛ tə dəjɨ yo. Təkɨ o-n, mi Pol mi ngatɔgɨ, taa dɔkagɨlo tɨ kɨn mi me kəy dangay tɨ mbata lə Jəju Kɨrɨsɨ, 10m-dəji nḛ kare kɨ mbata ngonm kɨ me Kɨrɨsɨ tɨ Onəjɨm. NGɔsɨne, m-təl bawe kɨ go ta tɨ lə Jəju me kəy dangay tɨ ne. 11Kəte e dəw kɨ ndae goto ta kəmi tɨ, nə ngɔsɨne, təl dəw kɨ ndae to tɨ mbata ləje joo pu. 12M-təl m-ɨle kɨ rɔi tɨ gogɨ, e kɨ e dəw rɔm. 13M-ge ngay kadɨ m-ngəm-e rɔm tɨ ne mba kadɨ ra kɨlə adɨ-m toi tɨ, dɔkagɨlo tɨ kɨ mi-n dangay tɨ kɨ mbata Poy Ta kɨ Majɨ lə Jəju kɨn. 14Nə m-ndɨgɨ ra nḛ madɨ kɨ kanjɨ koo ya̰i, al. Mər ta ləm e kɨ mba kadɨ ra majɨ ləi e kɨ go me ndɨgɨ tɨ ləi ḭ wa, ɓɨ e kɨ tɔgɨ tɨ kɨ kɨndə dɔ tɨ al. 15Dɔmajɨ ə, Onəjɨm gangɨ-naa səi dɔkagɨlo kɨ ndə̰y be, mba kadɨ re ɨnge gogɨ nɨngə, ɨsɨ səi ratata. 16A ɨnge gogɨ tə ɓəə al ngata. A o-e tə dəw kɨ gate e ngay ɨtə ɓəə. A e ngoko̰i kɨ nje ndɨgɨ ləi me Kɨrɨsɨ tɨ. M-ndɨge ngay, nə m-gər kadɨ ndɨgɨ kɨ a ɨndɨge a ɨtə ya̰m ɓəy, kɨ go darɔ tɨ, ə se kɨ go rəbɨ tɨ lə Luwə. 17E be ə, re o-m tə madɨ-kɨləi nɨngə, uwe rɔi tɨ təkɨ e mi wa ə uwə-m rɔi tɨ be. 18Re ra səi nḛ madɨ kɨ nəl-i al, ə se re aw kɨ ɓangɨ ləi dɔe tɨ ka, ɨndə dɔm tɨ. 19Mi Pol wa ə m-ndangɨ ta kɨn kɨ jim. M-a m-ɨgə-i ɓangɨ kɨn. Majɨ kadɨ ɨgər təkɨ m-aw kɨ ɓangɨ dɔi tɨ, adɨ e darɔi ḭ wa. 20Oyo NGokom, m-dəji mba kadɨ ɨra kɨlə kɨn adɨ-m me tɔ Ɓaɓe tɨ. Ɨra adɨ mem sɔl me tɔ Kɨrɨsɨ tɨ. 21Məm ole dɔ təl rɔ go ta tɨ ləi dɔkagɨlo tɨ kɨ m-ɨsɨ m-ndangɨ-n makɨtɨbɨ kɨn m-adi. Nɨngə m-gər kadɨ a ɨra təkɨ m-dəji. Dɔmajɨ ə, a ɨra ɨtə e kɨ m-dəji kɨn ɓəy. 22Nɨngə m-dəji mba kadɨ ɨndə dɔ kəy madɨ dana adɨ-m. Tadɔ m-ɨndə mem dɔ tɨ kadɨ, kəl kɨ ɨsɨ əli ta kɨ Luwə kɨ mbata ləm kɨn, a ra adɨ njé ko̰ɓe je a ɨyə̰i mi taa adi səsi. 23Epapɨrasɨ uwə jisi. E səm naa tɨ kəy dangay tɨ ne kɨ mbata lə Jəju Kɨrɨsɨ. 24Madɨ kɨləm je, Markɨ əi kɨ Arɨsɨtarkɨ, taa Dəmasɨ əi kɨ Lukɨ uwəi jisi tɔ. 25Kadɨ me-majɨ lə Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ e naa tɨ səsi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\