Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe 1

1Makɨtɨbɨ kɨn e nḛ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ tḛḛ kɨ dɔe. Nɨngə e Luwə ə ade kadɨ tɔjɨ ɓəə kɨlə je ləne, kadɨ gəri nḛ kɨ a ra nḛ ɓasi. E be ə, Jəju Kɨrɨsɨ ɨlə kɨ malayka ləne kare adɨ aw tḛḛ kɨ dɔe adɨ ɓəə kɨlə lie Ja̰ gər. 2Ja̰ ma najɨ dɔ nḛ je tɨ pətɨ kɨ oo kɨn təkɨ e ta lə Luwə, təkɨ e ta kɨ rɔjetɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ tḛḛ kɨ dɔe. 3Majɨ-kur e dɔ dəw tɨ kɨ tɨdə makɨtɨbɨ kɨn, kɨ dɔ dɨje tɨ kɨ njé koo dɔ ta je kɨ tḛḛ ta Luwə tɨ kɨn, ə təli rɔde go tɨ. Tadɔ dɔkagɨlo kɨ nḛ je kɨn a rai nḛ e ɓasi. 4Mi Ja̰, ə m-ndangɨ makɨtɨbɨ m-adɨ səi njé kaw naa je kɨ sɨri kɨ ɨsi dɔnangɨ Aji tɨ. M-dəjɨ kadɨ Luwə kɨ ɨsɨ no̰o̰ ɓone, kɨ ɨsɨ mari nu, kɨ e nje re nɨm, kadɨ ndɨl je kɨ sɨri kɨ ai no̰ kɨmbər ngar tɨ lie nɨm, 5taa kadɨ Jəju Kɨrɨsɨ kɨ e nje ma najɨ kɨ rɔjetɨ, kɨ e dəw kɨ dɔsa̰y kɨ ḭ dan njé koy je tɨ, kɨ e NGar lə ngar je kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨn nɨm, pətɨ kadi me-majɨ ləde kɨ lapɨya ləde e səsi naa tɨ. Jəju Kɨrɨsɨ ndɨgɨ-je, ə taa-je gɨn tɔgɨ tɨ lə majal kɨ məsɨne, 6ɔr-je ɨndə ta dangɨ tə ngar je, təl-je njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare tɨ mba kadɨ jɨ ra kɨlə j-adɨ Luwə kɨ Bawne. M-dəjɨ kadɨ tɔjɨ kɨ tɔgɨ e lie kɨ dɔ ɓal je kɨ dɔ ɓal je, Amen! 7Oi-e, ɨsɨ re me kɨl ndi tɨ, Dɨje pətɨ a ooi-e kɨ kəmde, NJé wa kɨ njé kɔsɨ kade kɨ nɨngə kɨn ka a ooi-e kɨ kəmde, Gɨn ka je kɨ dangɨ dangɨ kɨ dɔnangɨ ne a no̰i ndoo mbata lie. Oyo, Amen! 8Ɓaɓe Luwə ə nə: «Mi Alpa kɨ Omega, nje kɨsɨ no̰o̰ ɓone, nje kɨsɨ mari nu, kɨ nje re, mi nje kɨsɨ dɔ tɔgɨ je tɨ pətɨ.» 9Mi ngoko̰si Ja̰, kɨ mi səsi naa tɨ me ko̰ tɨ, mi dansi tɨ səi kɨ Luwə ɨndə səsi tə ngar je, mi m-uwə tɔgɨm ba səsi me kɨndə rɔ-naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ. Dɨje ɨləi-mi dangay tɨ dɔ dər tɨ kɨ Patɨmosɨ kɨ mbata ta lə Luwə kɨ m-ɨlə mbḛe, taa kɨ mbata najɨ kɨ ma kɨ m-ma dɔ ta kɨ rɔjetɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ tḛḛ kɨ dɔe. 10NDɔe tɨ kɨn, e ndɔ lə Ɓaɓe, ɓa NDɨl re ur dɔm tɨ, adɨ m-o ndu ta madɨ tḛḛ gom tɨ kɨ tɔgɨne tə ndu təbɨ be, 11əl-m ə nə: «Nḛ kɨ o kɨn, ɨndangɨ me makɨtɨbɨ tɨ, ɓa go tɨ, ɨlə-n adɨ njé kaw naa je kɨ sɨri, adɨ e Epəjɨ, kɨ Isɨmɨr, kɨ Pərgam, kɨ Tɨyatɨr, kɨ Sardɨ, kɨ Pɨladəlpi, kɨ Lawodɨse.» 12Lo kɨn tɨ, m-yətɨ rɔm kadɨ m-o dəw ə wa kɨ a əl-m ta kɨn ɓa, m-o lambɨ je, kɨ rai-de kɨ ɔr əi sɨri. 13Nɨngə dan lambɨ je tɨ ka kɨn, dəw madɨ kɨ to tə NGon dəw be ɨsɨ tɨ no̰o̰. Ɨlə kɨbɨ ngal rɔne tɨ, ɓa dɔ kadɨne kɨ kulə kɨ rai kɨ ɔr. 14Dɔe je, kɨ bɨsɨ dɔe je, ndai bal bal tə buy, ə se bu wa be. Ka̰ kəme ndo̰y tə por be. 15NJae je toi tə andɨ kɨ ndole, kɨ kɔdɨ o kam be, ɓa ndue ɓa tə pungɨ ba kam be tɔ. 16Uwə mee je sɨri ji kone tɨ, nɨngə kɨyə kasɨgar kɨ tae kɨ taa atɨ soy soy, taa ta kate e dam joo nɨm, tḛḛ tae tɨ. Kəme unjɨ tə kadɨ kɨ dan kada kam be. 17Lokɨ m-o-e ɓa, m-osɨ njae tɨ tə dəw kɨ oy, m-to. Nə ɨndə ji kone dɔm tɨ ə nə: «Ɨɓəl al, mi kɨ dɔsa̰y, ə mi kɨ dɔbəy tɨ tɔ, 18mi nje kɨsɨ kəm ba, m-oy, nə m-təl m-ɨsɨ kəm ba, kadɨ m-ɨsɨ bɨtɨ kɨ dɔ ɓal je, dɔ ɓal je. M-aw kɨ lakəle lə koy kɨ lo kɨ koo jim tɨ. 19Nɨngə, kadɨ ɨndangɨ nḛ kɨ o, nḛ kɨ ɨsɨ ra nḛ ɓasɨne, kɨ nḛ kɨ a ra nḛ go tɨ gogɨ. 20NGa nɨngə, kɨ ɔjɨ dɔ mee je kɨ sɨri kɨ o ji kom tɨ, kɨ lambɨ je kɨ sɨri kɨ rai-de kɨ ɔr, kɔr mede ə to kɨn: mee je kɨ sɨri, əi malayka je lə njé kaw naa je kɨ sɨri, nɨngə lambɨ je kɨ sɨri, əi njé kaw naa je kɨ sɨri tɔ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\