Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe 10

1Go tɨ, m-o malayka kɨ rangɨ kare kɨ nje tɔgɨ ḭ dɔra̰ tɨ rɨsɨ kɨ dɔnangɨ tɨ. Kɨl ndi tɨbɨ dɔe, taa ngabɨrəndi ɨsɨ dɔe tɨ tə jɔgɨ ngar be, ɓa ta kəme ɔsɨ tə kadɨ be tɔ, nɨngə njae je toi tə bar por be. 2Uwə ngon makɨtɨbɨ jine tɨ, ɨndə nja kone dɔ ba tɨ, ə ɨndə nja gəlne dɔnangɨ tɨ tɔ. 3Un ndune kɨ taa kɨ tɔgɨne, no̰ tə ɓɔl be, nɨngə go ndue tɨ, ndangɨ ndi sɨri ɓa. 4Ə lokɨ m-aw kadɨ m-ndangɨ ndude me makɨtɨbɨ tɨ ɓa, m-o ndu ta madɨ kɨ ḭ dɔra̰ tɨ əl-m ə nə: «Ɨngəm ndu ta lə ndangɨ ndi je kɨn mei tɨ, ɓɨ ɨndangɨ me makɨtɨbɨ tɨ al.» 5Lo kɨn tɨ, malayka kɨ m-o-e, njae kare e dɔ ba tɨ, ə e kɨ nungɨ e dɔnangɨ tɨ ka kɨn, un ji kone ɨlə kɨ dɔra̰ tɨ, 6nɨngə un mɨndɨne kɨ tɔ Luwə kɨ nje kɨsɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ, kɨ nje kɨndə dɔra̰, kɨ dɔnangɨ, kɨ ba bo, kɨ nḛ je kɨ mede tɨ ə nə: «Dɔkagɨlo kɨ rangɨ kadɨ dəw a ɨyə̰ adɨ man goto ngata. 7NDɔ kɨ malayka kɨ ko̰ sɨri a ɨlə ngɨrə kadɨ kɔl təbɨ ləne kɨn ɓa, Luwə a tɔl ta ndɨgɨ ra ləne kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ, təkɨ əl-n tae ɓəə kɨlə je ləne kɨ əi njé kəl ta je kɨ tae tɨ.» 8NDu dəw kɨ kəte m-o ḭ kɨ dɔra̰ tɨ ka kɨn təl əl-m ta kɨ rangɨ ɓəy ə nə: «Aw ɨtaa ngon makɨtɨbɨ kɨ tḛḛ mee kɨn ji malayka tɨ kɨ ɨndə njane kare dɔ ba tɨ ə ɨndə kɨ nungɨ dɔnangɨ tɨ kɨn.» 9M-aw ɓasi kɨ rɔ malayka tɨ ka kɨn, m-dəje kadɨ adɨ-m ngon makɨtɨbɨ nɨngə, ɨlə-m tɨ ə nə: «Ɨtaa uso, a atɨ kanana kandai tɨ, nə a nəl tai tɨ tə təjɨ be.» 10M-taa ngon makɨtɨbɨ ka kɨn ji malayka tɨ m-uso, nɨngə nəl tam tɨ tə təjɨ be, nə lokɨ m-tɨbɨ mem tɨ ɓa, atɨ kandam tɨ kanana. 11Nɨngə go tɨ əli-mi əi nə: «Majɨ kadɨ əl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ əl ɔjɨ-n dɔ nḛ je kɨ a ra gɨn dɨje kɨ dangɨ dangɨ, kɨ gɨn ɓe je tɨ dangɨ dangɨ, kɨ ndon ta je tɨ kɨ dangɨ dangɨ, kɨ ngar je ngay, kɨn ɓəy.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\