Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe 11

1Dəw adɨ-m gakɨra kɨ to tɨtɨ-naa kɨ kagɨ mbɔjɨ nḛ be, nɨngə əl-m ə nə: «Ḭ taa ɨmbɔjɨ kəy lə Luwə nɨm, dɨngɨri nɨm, taa ɨtɨdə dɨje kɨ njé kɔsɨ məkəsɨde nangɨ no̰ Luwə tɨ me kəy tɨ kɨn tɔ. 2Nə ta mba lo kɨ taga ne ɓa, kadɨ ɨyə̰ dam kare, ɨmbɔjɨ al, tadɔ e lo kɨ e kɨ kadɨ dɨje kɨ gəri Luwə al, kɨ a tuji kɨ ɓe bo kɨ ay njay lə Luwə asɨ nay kutɨ sɔ gɨde joo. 3Nɨngə mi m-a m-ɨlə kɨ njé ma najɨ je ləm kɨ joo kɨ kɨbɨ kuwə ndoo rɔde tɨ kadɨ əli dɨje ta kɨ ta Luwə tɨ ndɔ dɨbɨ kɨ ɓu joo kɨ kutɨ mehḛ (1260).» 4NJé ma najɨ je kɨ joo əi kagɨ bɨni kɨ joo, kɨ lambɨ je kɨ joo kɨ ai ta kəm Ɓa dɔnangɨ tɨ. 5Kɨn ə re dəw madɨ ge kadɨ n-ra səde nḛ kɨ majal ə, por a tḛḛ tade tɨ kadɨ tujɨ njé ba̰ je ləde kɨn kɔ. E be ə, dəw kɨ ge kadɨ n-ra səde majal a ɨngə-n yo oy. 6NJé ma najɨ je kɨn awi kɨ tɔgɨ kadɨ uti ta dɔra̰ kadɨ ndi ədɨ al, dɔkagɨlo tɨ kɨ a əli dɨje ta kɨ ta Luwə tɨ kɨn. Awi kɨ tɔgɨ kadɨ təlii man kɨ ndul məsɨ tɨ, taa kadɨ adi ko̰ je kɨ dangɨ dangɨ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne, kɨ dɔkagɨlo kɨ ra kɨ mede ndɨgɨ tɔ. 7Nə lokɨ a mai najɨ ləde gɨne gangɨ nɨngə, da kɨ a tḛḛ koo a ɨlə-de rɔ, a tətɨ-de rɔ, a tɔl-de. 8Nɨnde a a ta mba lo tɨ, lo tɨ kɨ ndɔ kɨ ɓəi Ɓade kagɨ-dəsɨ tɨ tɨtɨ, me ɓe bo tɨ. E ɓe bo kɨ a ɓari-e kɨ tɔ kɨ ndo̰i ndɨl dɔe tɨ əi nə Sodom kɨ Ejɨpɨ. 9Dɨje kɨ dangɨ dangɨ, kɨ gɨn kojɨ kɨ dangɨ dangɨ, kɨ ndon ta je kɨ dangɨ dangɨ, kɨ gɨn ɓe je kɨ dangɨ dangɨ a rəi kadɨ go̰i nɨnde ndɔ mɨtə kɨ nusɨ, nɨngə a ɔgi kadɨ dəw dɨbɨ-de. 10Rɔ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne a nəl-de ngay mbata koy kɨ oyii kɨn. A rai rɔnəl ngay, a mbəli-naa kadɨ-kare je, tadɔ njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ joo kɨn adi-de ko̰ kɨ al dɔ majɨ. 11Nə go ndɔ je tɨ kɨ mɨtə kɨ nusɨ kɨn ɓa, kə̰ə̰ kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ re ur mede tɨ, adɨ ḭḭ ɨsi taa. Lo kɨn tɨ, dɨje kɨ kəte a go̰i-de ka kɨn, ɓəl tɔl-de. 12Nɨngə ooi ndu dəw madɨ kɨ ɓa kɨ tɔgɨne ngay ḭ dɔra̰ tɨ ə nə: «Ɨrəi taa ne!» Ɓa ḭḭ, awi kɨ dɔra̰ tɨ me kɨl ndi tɨ, ta kəm njé ba̰ je tɨ ləde kɨ ɨsɨ go̰i gode. 13Taa naa tɨ no̰o̰, dɔnangɨ yəkɨ yəkɨ kɨ ətɨ ɓəl, adɨ dam ɓe bo kɨ kare me kɨ dɔgɨ tɨ budɨ nangɨ mur mur. Ko dɨje dɨbɨ sɨri tɔ me tɨ. NDəgɨ dɨje kɨ ɨsi kɨ dɔde taa, mede gangɨ man adɨ ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ kɨ nje kɨsɨ dɔra̰ tɨ. 14Tujɨ kɨ ko̰ joo də, nɨngə e kɨ ko̰ mɨtə a re no̰o̰ ɓasi. 15Malayka kɨ ko̰ sɨri kɔl təbɨ ləne nɨngə, ndu dɨje ɓa kɨ tɔgɨ ngay dɔra̰ tɨ ə nə: «Ko̰ɓe kɨ dɔ dɔnangɨ tɨ e ya̰ Ɓaɓe ləje əi kɨ Kɨrɨsɨ kɨ e wa mbəte kɨn ngata. A o̰ ɓe kɨ dɔ ɓal je kɨ dɔ ɓal je.» 16Nɨngə ngatɔgɨ je kɨ kutɨ joo gɨde sɔ kɨ ɨsi dɔ kɨmbər tɨ, osi kɨ ta kəmde nangɨ no̰ Luwə tɨ, ɨləi tɔjɨ dɔe tɨ 17əi nə: «Ɓaɓe Luwə kɨ nje tɔgɨ pətɨ, Ḭ kɨ ɨsɨ no̰o̰ ɓone, ḭ kɨ ɨsɨ no̰o̰ mari nu, J-ɨlə tɔjɨ dɔi tɨ mbata un kɨlə kətɨ ɓəl ləi kɨ jii tɨ, Ɨndə-n gɨn ko̰ɓe ləi. 18Gɨn ɓe je kɨ dangɨ dangɨ ḭḭ kɨ wongɨ, Nə kɨ ɓasɨne kɨn, e wongɨ ləi ngata ə ɨsɨ tɔjɨ rɔne. Dɔkagɨlo gangɨ ta dɔ njé koy je tɨ re ngata, Dɔkagɨlo kɨ kadɨ ɨgə-n dɔ nja ɓəə kɨlə je ləi, Kɨ əi njé kəl ta je kɨ tai tɨ re ngata, Dɔkagɨlo kɨgə dɔ nja dɨje ləi, Kɨ njé kaw kɨ ɓəl NDɨli mede tɨ, Kɨ du je kɨ kɨ tɔgɨ je, re ngata. E dɔkagɨlo kɨ kadɨ ɨtujɨ-n dɨje kɨ njé tujɨ dɔnangɨ.» 19Go tɨ, me dɔra̰ tɨ, ta kəy lə Luwə tḛḛ, adɨ sandukɨ kun mɨndɨ ɨsɨ kɨ taga. Lo kɨn tɨ, ndi təl je, ndangɨ nḛ je, ndu dɨje ɓa kɨ taa, dɔnangɨ yəkɨ, taa ndi kɔsɨ kɨ ətɨ ɓəl ədɨ tɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\