Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe 12

1Nḛ kɔjɨ madɨ kɨ ətɨ ɓəl tḛḛ dɔra̰ tɨ. Nɨngə e dəne kɨ kadɨ utɨ dɔ rɔe tə kɨbɨ tɨ, ɓa nay ɨsɨ gɨn njae tɨ. Mee je kutɨ gɨde joo ə ɨndəi rɔde naa tɨ tə jɔgɨ kɔsɨ-gon ɨsi dɔe tɨ. 2Dəne ka kɨn naye ngay al kadɨ ojɨ ngon, ə lokɨ to ndoo ra-e ɓa, un ndune kɨ taa no̰. 3Nḛ kɔjɨ madɨ kɨ rangɨ ɓəy tḛḛ dɔra̰ tɨ. Nɨngə e kəkɨrə da madɨ kɨ ɓari-e dɨrago̰, kər tə por be ə tḛḛ a. Dɔe e sɨri, ə gaje e dɔgɨ tɔ, nɨngə jɔgɨ kɔsɨ-gon ɨsɨ dɔe je tɨ ka kɨn kare kare. 4Un mongɨne ɓa, ɨtə-n me je kɨ kare me kɨ mɨtə tɨ dɔra̰ tɨ ɓukɨ-de kɨ dɔnangɨ tɨ. Re a ta dəne tɨ kɨ aw tə ojɨ ngon ka kɨn kadɨ tə re ojɨ ngon taa ɓa, n-rɨbə ngon n-uso-e. 5Dəne ojɨ ngon kɨ dɨngəm kɨ kadɨ tə a ɨsɨ dɔ gɨn ɓe je tɨ pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne, a o̰-de ɓe kɨ ko̰ɓe lie a nga̰ tə gɨndɨ be. E mbata kɨn ə, lokɨ ojɨ ngon taa par ə, uni ngon ka kɨn awi sie kadɨ Luwə tɨ, kadɨ kɨmbər ngar tɨ lie. 6NGa nɨngə dəne taa a̰y ya̰ne aw dɨlə lo tɨ kɨ e lo kɨ Luwə ɨndə dɔ lo madɨ dana tɨtɨ kadɨ tə ɨsɨ tɨ adɨ tə ngəmi-e kɨ nḛ kuso asɨ ndɔ dɨbɨ kɨ ɓu joo kɨ kutɨ mehḛ (1260). 7Lo kɨn tɨ, rɔ ḭ dɔra̰ tɨ. Mɨsəl əi kɨ malayka je ləne rɔi kɨ da kɨ ɓari-e dɨrago̰ ka kɨn. Dɨrago̰ ka əi kɨ malayka je ləne ḭḭ səde kɨ rɔ tɔ, 8nə rɔ təte. Lo ləde əi kɨ malayka je ləne goto dɔra̰ tɨ ngata. 9Ɔsi kəkɨrə dɨrago̰ ɨləi-e nangɨ. E kɨ e ɓɨgə li kɨ ɓari-e su je kɨ Sata̰ je, e kɨ e nje kədɨ dɨje pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne. Ɔsi-e ɨləi nangɨ, naa tɨ kɨ malayka je kɨ goe tɨ. 10Lo kɨn tɨ, m-o ndu dəw madɨ ɓa kɨ tɔgɨne ə nə: «Dɔkagɨlo kajɨ re ngata, dɔkagɨlo kadɨ Luwə ɔjɨ tɔgɨne re ngata, dɔkagɨlo ko̰ɓe lie re ngata. E dɔkagɨlo kɨ tɔgɨ e ji Kɨrɨsɨ tɨ ngata. Tadɔ dəw kɨ nje kɨndə ta dɔ ngako̰je je tɨ ka ɔsi-e dɔra̰ tɨ ɨləi-e dɔnangɨ tɨ. E kɨ nje kɨndə ta dɔde tɨ kondɔ je kɨ kada je no̰ Luwə tɨ ləje. 11Nə əi je təti-e rɔ kɨ takul məsɨ NGon batɨ nɨm, kɨ takul ta lə Luwə kɨ mai naje nɨm. Ɓəli rɔde al, əi ɓasi ngay kadɨ ndɨgi koy. 12E mbata kɨn ə, Majɨ kadɨ ḭ dɔra̰ ɨra rɔnəl, Ə səi kɨ ɨsi me dɔra̰ tɨ ka ɨrai rɔnəl tɔ! NGa nɨngə ḭ dɔnangɨ, səi kɨ ba bo, tujɨ e ləsi, Tadɔ su rɨsɨ nangɨ kɨ rɔsi tɨ no̰o̰, Wongɨ tɔl-e, MBata gər kadɨ dɔkagɨlo ləne nay ngay al ngata.» 13Lokɨ dɨrago̰ oo kadɨ ɔsi-ne ɨləi-ne nangɨ ɓa, ɔr ngɔdɨ kɨ go dəne tɨ kɨ nje kojɨ ngon kɨ dɨngəm ka kɨn. 14Nə adi dəne ɨbə bagɨne joo tə bagɨ kəkɨrə soro be, kadɨ ḭḭ-n aw osɨ lo tɨ kɨ Luwə ɨndə dɔe dana ade dɨlə lo tɨ, kadɨ tə ngəmi-e kɨ nḛ kuso asɨ ɓal mɨtə kɨ nusɨ, sa̰y, kadɨ li ndətɨ kade al. 15Lo kɨn tɨ, li ɨlə man tane tə man ba be kɨ go dəne tɨ no̰o̰ kadɨ tə tɔgɨ man ka kɨn ɨnde aw sie. 16Nə dɔnangɨ re rɔ lə dəne, tḛḛ tane tɨbɨ-n ndəə man kɨ li tɔmo̰ ka kɨn yɨkɨ. 17Lo kɨn tɨ, wongɨ tɔl dɨrago̰ dɔ dəne tɨ, adɨ aw rɔ dɔ gɨn kojɨ tɨ lie, kɨ əi njé təl rɔde go ndu Luwə tɨ, njé ka dana dɔ nḛ kɨ rɔjetɨ kɨ Jəju tḛḛ kɨ dɔe kɨ taga. 18Go tɨ, aw ɨlə rɔne a ta ba bo tɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\