Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe 13

1M-o da madɨ kare kɨ gaje e dɔgɨ, ə dɔe e sɨri tḛḛ me ba bo tɨ. Jɔgɨ kɔsɨ-gon ɨsɨ ta gaje je tɨ kare kare, nɨngə tɔ kəl ta kɨ mal dɔ Luwə tɨ ə ɨsɨ jam dɔe je tɨ tɔ. 2Da kɨ m-o-e ka kɨn to tɨtɨ-naa kɨ kaga be, nɨngə njae je toi tə nja da kɨ ɓari-e ursɨ kɨn be, ɓa tae to tə ta ɓɔl be tɔ. Dɨrago̰ təl kɨ tɔgɨne, kɨ kɨmbər ngar ləne, kɨ tɔgɨ ko̰ɓe kɨ ətɨ ɓəl ade. 3Jam dɔe kare to tə nḛ kɨ ɨngə do kɨ asɨ koy be, nə ɓasɨne do ka kɨn ɨdɨ ngata. Lo kɨn tɨ, dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne pətɨ, kɨlə ra da kɨn ətɨ-de ɓəl, adɨ uni goe. 4Ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰ dɨrago̰ tɨ, tadɔ təl kɨ ko̰ɓe adɨ da ka kɨn. Nɨngə ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰ da tɨ tɔ əi nə: «Na̰ ə asɨ kɔjɨ rɔne kadɨ da tɨ kɨn ə? Na̰ ə asɨ kadɨ rɔ sie ə?» 5Adi ta rəbɨ da kadɨ tḛḛ tane əl-n ta je kɨ nga̰ nga̰ kɨ ta je kɨ mal dɔ tɔ Luwə tɨ. Nɨngə ɨngə ta rəbɨ kadɨ ra-n ndɨgɨ ləne nay kutɨ sɔ gɨde joo (42). 6Ɨlə rɔne əl ta je kɨ mal dɔ Luwə tɨ, taje je, tajɨ lo kɨse je, taa tajɨ dɨje pətɨ kɨ ɨsi dɔra̰ tɨ tɔ. 7Adi-e ta rəbɨ kadɨ rɔ-n kɨ dɨje lə Luwə kadɨ tətɨ-de rɔ, taa adi-e tɔgɨ dɔ gɨn kojɨ je tɨ kɨ dangɨ dangɨ, kɨ gɨn dɨje tɨ kɨ dangɨ dangɨ, kɨn gɨn ndon ta je tɨ kɨ dangɨ dangɨ, kɨ gɨn ɓe je tɨ kɨ dangɨ dangɨ. 8Dɨje pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰e tɨ. Adɨ əi dɨje kɨ lo kɨlə ngɨrə dɔra̰ tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ nu, ə tɔde e kɨ ndangɨ me makɨtɨbɨ kajɨ tɨ al. Dəw ndangɨ tɔde me makɨtɨbɨ kajɨ tɨ lə NGon batɨ kɨ dɨje tɔli-e kɨn al. 9«Dəw kɨ aw kɨ mbine ɓa, kadɨ oo-n dɔ ta kɨ m-aw tə m-əl kɨn majɨ: 10Dəw kɨ sɔbɨ dangay ɓa, a aw dangay tɨ; dəw kɨ sɔbɨ tujɨ kɨ kɨyə kasɨgar ɓa, a tujɨ kɨ kɨyə kasɨgar tɔ. Nɨngə e dɔ kadɨ kɨ kadɨ dɨje lə Luwə uwəi tɔgɨde ba, ə kadɨ awi kɨ kadɨ-me tɔ.» 11Go tɨ, m-o da madɨ kɨ rangɨ tḛḛ nanga. Gaje e joo tə gajɨ ngon batɨ be, nɨngə əl ta tə dɨrago̰ be tɔ. 12Da ka kɨn ra kɨlə kɨ tɔgɨ da kɨ dɔsa̰y pətɨ ta kəme tɨ. Ɓa ɨndə tɔgɨ dɔ dɨje tɨ adɨ ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰ da tɨ kɨ dɔsa̰y kɨ ɨngə do kɨ asɨ koy, nə do ka kɨn təl ɨdɨ kɨn. 13Da kɨ ko̰ joo kɨn ra nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl. Aw bɨtɨ ra adɨ por ḭ dɔra̰ tɨ, rɨsɨ dɔnangɨ tɨ, ta kəm dɨje tɨ pətɨ. 14Ədɨ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne ɓukɨ-de wale kɨ nḛ kɔjɨ je kɨ adi-e kadɨ ra ta kəm da tɨ kɨ dɔsa̰y. Ɔsɨ-de kadɨ tə tɔli kagɨ yo madɨ ɔsii gon da kɨ ɨngə do kɨyə kasɨgar ə təl ajɨ gogɨ kɨn. 15Da kɨ ko̰ joo ɨngə tɔgɨ kadɨ ra adɨ kagɨ yo kɔsɨ-gon da kɨ dɔsa̰y kɨn təl nḛ kɨ ɨsɨ kəm, mba kadɨ tə əl ta, ə adɨ tɔli dɨje pətɨ kɨ a mbati kɔsɨ məkəsɨde nangɨ no̰ kagɨ yo kɔsɨ-gon da kɨ dɔsa̰y tɨ. 16Da kɨ ko̰ joo ɨndə tɔgɨ dɔ dɨje tɨ pətɨ, ngan je kɨ dɨje kɨ tɔgɨ, njé nḛ kɨngə je kɨ njé ndoo je, dɨje kɨ kare kɨ ɓəə je, kadɨ taai ndajɨ ji ko̰de tɨ al ə ji gəlde tɨ. 17Kɨn ə re dəw aw kɨ ndajɨ tɔ da kɨn ə se kɔr nḛ je kɨ tɔjɨ tɔe al ɓa, a asɨ kadɨ ndogɨ nḛ al nɨm, gatɨ-n al nɨm tɔ. 18E dɔkagɨlo kəm-kədɨ. Dəw kɨ aw kɨ nḛ gər, a asɨ kadɨ gər me kɔr nḛ kɨ ɔjɨ dɔ da kɨn, tadɔ e kɔr nḛ kɨ tɔjɨ dəw madɨ. Kɔr nḛ ka kɨn e kɔr nḛ kɨ ɓu mehḛ kɨ kutɨ mehḛ gɨde mehḛ (666).


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\