Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe 14

1M-go̰ lo ɓəy, ɓa m-o NGon batɨ a taa dɔ mbal Sɨyo̰ tɨ, nɨngə dɨje dɨbɨ ɓu kɨ dɨbɨ kutɨ sɔ gɨde sɔ (144.000) kɨ awi kɨ tɔe nɨm, tɔ Bawe Luwə nɨm, kɨ ndangɨ natɨ no̰de tɨ əi sie. 2M-o ka nḛ madɨ ɓa ḭ kɨ dɔra̰ tɨ tə ka man ba kɨ ɨsɨ lo kam be, ɓa tə ka ndi kɨ ndangɨ nḛ kɨ tɔgɨne ngay kam be. Ka nḛ kɨ ɓa ə m-o kɨn, ɓa tə ka kundɨ je ə dɨje a ɨndəi be. 3Nɨngə kosɨ dɨje kɨn pətɨ osi pa kɨ sɨgɨ no̰ kɨmbər ngar tɨ, kɨ no̰ nḛ je tɨ kɨ njé kɨsɨ kəm kɨ sɔ, kɨ no̰ ngatɔgɨ je tɨ. Dəw kɨ asɨ kadɨ ndo pa kɨn goto. Dəw ɓa, e dɨje kɨ dɨbɨ ɓu kɨ dɨbɨ kutɨ sɔ gɨde sɔ (144.000), kɨ əi dɨje kɨ əi kɨ kɨgə dɔde dɔnangɨ tɨ kɨn par. 4Əi dɨje kɨ lati rɔde kɨ majal sangɨ dəne je al, tadɔ gəri dəne al. Uni go NGon batɨ lo je pətɨ kɨ aw tɨ. Əi dɨje kɨ e kɨ kɨgə dɔde dan dɨje tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne tə kandɨ nḛ kɨ dɔsa̰y kɨ kun kadɨ Luwə nɨm kadɨ NGon batɨ nɨm. 5Əi dɨje kɨ dəw oo ta kɨ ngom tade tɨ al. Ta kɨ kadɨ dəw ɨndə dɔde tɨ goto. 6Go tɨ, m-o malayka kare kɨ nal dan nəl tɨ taa sa̰y ngay. Poy Ta kɨ Majɨ kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ e jie tɨ kadɨ ɨlə mbi dɨje tɨ kɨ ɨsi dɔnangɨ tɨ ne, adɨ e gɨn ɓe je kɨ dangɨ dangɨ, kɨ gɨn kojɨ je kɨ dangɨ dangɨ, kɨ ndon ta je kɨ dangɨ dangɨ, kɨ gɨn dɨje kɨ dangɨ dangɨ. 7Malayka ka kɨn un ndune kɨ taa ə nə: «Ɨləi dɔsi gɨn tɔgɨ tɨ lə Luwə, ə ɨləi tɔjɨ dɔe tɨ, tadɔ dɔkagɨlo ta kɨ gangɨ lie re ngata. Ɔsi məkəsɨsi nangɨ no̰ nje ra dɔra̰ kɨ dɔnangɨ tɨ, nje ra ba bo kɨ lo je kɨ dangɨ dangɨ kɨ man ɨsɨ ɨbə tɨ.» 8Malayka kɨ rangɨ ɓəy un go e kɨ kəte ka kɨn nɨngə əl ə nə: «Osɨ ngata, osɨ ngata, Babɨlon kɨ e ɓe kɨ boy. E kɨ adɨ gɨn ɓe je pətɨ kasɨ kaya kɨ ra ləne kɨ ətɨ ɓəl adɨ-de a̰yḭ-naa.» 9Malayka kɨ rangɨ ɓəy kɨ ko̰ mɨtə un gode nɨngə əl ə nə: «Dəw kɨ ɔsɨ məkəsɨne nangɨ no̰ da tɨ, kɨ no̰ kagɨ yo tɨ lie, ə taa ndajɨ no̰ne tɨ, ə se jine tɨ ɓa, 10e ka a a̰y kasɨ wongɨ lə Luwə kɨ kanjɨ kɨlə man tɨ kɨ Luwə a ɓukɨ me kɔpɨ wongɨ tɨ ləne kɨn tɔ. Ko dɨje kɨ be kɨn a ɨngəi ko̰ ta kəm malayka je tɨ kɨ kay njay kɨ ta kəm NGon batɨ tɨ. A ɨngəi ko̰ kɨn me por tɨ kɨ me nḛ tɨ kɨ o̰ por rɨgɨ rɨgɨ. 11Sa por kɨ nje kadɨ-de ko̰ kɨn a su taa kɨ dɔ ɓal je, dɔ ɓal je. Nɨngə kondɔ kɨ kada, lo kadɨ dɨje kɨ njé kɔsɨ məkəsɨde nangɨ no̰ da tɨ kɨ no̰ kagɨ yo tɨ lie, ə taai ndajɨ no̰de tɨ ə se jide tɨ kɨn a ɔri kə̰ə̰ goto. 12E dɔkagɨlo kɨ kadɨ dɨje kɨ əi ya̰ Luwə, kɨ njé ngəm ndu-kun lə Luwə, kɨ njé kadɨ mede Kɨrɨsɨ, uwəi tɔgɨde ba.» 13Go tɨ m-o dɔ ndu madɨ ḭ dɔra̰ tɨ əl-m ə nə: «Ɨndangɨ ta kɨn ə nə: NJé majɨ-kur je ə əi dɨje kɨ ɨsɨ oyi me ndɔ tɨ kɨ ɓone me kɨlə tɨ lə Ɓaɓe. NDɨl Luwə əl ə nə: əi njé majɨ-kur je tadɔ uwəi kɔ rɔde dɔ ko̰ je tɨ ləde, nɨngə kɨlə rade je kɨ majɨ kɨ rai a ndole gode.» 14M-go̰ lo ɓa m-o kɨl ndi kɨ nda, nɨngə dəw kɨ tɨtɨ-naa kɨ NGon dəw ɨsɨ dɔ tɨ. Jɔgɨ ngar kɨ ra kɨ ɔr ɨsɨ dɔe tɨ, nɨngə uwə ngorongɨ kɨ tae atɨ jine tɨ. 15Malayka madɨ kɨ rangɨ tḛḛ me kəy tɨ lə Luwə, nɨngə un ndune taa kɨ tɔgɨne əl nje kɨsɨ dɔ kɨl ndi tɨ ə nə: «Ɨlə ngorongɨ ləi ɨjə-n ko, tadɔ ko kɨ dɔnangɨ tɨ mbujɨ asɨ kɨjə ngata.» 16Ɓa lo kɨn tɨ, nje kɨsɨ dɔ kɨl ndi tɨ ɨlə ngorongɨ ləne ɨjə-n ko je kɨ dɔnangɨ tɨ ne. 17Go tɨ, malayka kɨ rangɨ ɓəy tḛḛ me kəy tɨ lə Luwə, dɔra̰, tɨ kɨ ngorongɨ kɨ atɨ ngay jine tɨ tɔ. 18Go tɨ, malayka kɨ rangɨ ɓəy kɨ aw kɨ tɔgɨ dɔ por tɨ, tḛḛ kɨ dɔ dɨngɨri tɨ, ɓa un ndune kɨ taa kɨ tɔgɨne ngay əl nje kuwə ngorongɨ jine tɨ ə nə: «Ɨlə ngorongɨ ləi ɨjə-n dɔ nju je kɨ dɔnangɨ tɨ kɨn, tadɔ kande je mbujɨ ngata.» 19Ə malayka ɨlə ngorongɨ ləne dɔnangɨ tɨ ɨjə-n dɔ nju je kɨ dɔnangɨ tɨ, nɨngə bi ɨlə me ɓe mbore kandɨ nju tɨ, kɨ e ɓe kɨ boy kɨ wongɨ lə Luwə e me tɨ. 20MBɨsəi kandɨ nju ka kɨn me ɓe mbore kandɨ nju tɨ, gɨdɨ ɓe bo tɨ gogɨ, nɨngə məsɨ lo tḛḛ me ɓe mbore kandɨ ndu tɨ ka kɨn kɨ taga, ḭ bɨtɨ ɔdɨ ta sɨndə je taa, ɓa ngale asɨ kulə mətər ɓu mɨtə kare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\