Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe 15

1M-o nḛ kɔjɨ madɨ kɨ rangɨ kɨ bo, to ətɨ ɓəl dɔra̰ tɨ. Malayka je sɨri uwəi nḛ tujɨ lo je sɨri tɔ jide tɨ. Əi dɔbəy nḛ tujɨ lo je, tadɔ e əi ə wongɨ lə Luwə a tɔl-n tane. 2Go tɨ, m-o man ba kɨ to tə bər be, pole naa kɨ por. Nɨngə dɔ man tɨ ka kɨn, njé tətɨ rɔ da, kɨ kagɨ yo lie, kɨ kɔr nḛ kɨ tɔjɨ tɔe, uwəi kənde lə Luwə jide tɨ. 3Osi pa lə Mojɨ kɨ ɓəə kɨlə lə Luwə, kɨ pa lə NGon batɨ əi nə: «Ɓaɓe Luwə kɨ nje kɨsɨ dɔ tɔgɨ je tɨ pətɨ, Kɨlə rai je bo ngay, ətɨ ɓəl kɨ dum! Ḭ NGar dɔ gɨn ɓe je tɨ pətɨ, Kɔjɨ ra je ləi e kɔjɨ ra kɨ dana, e kɨ rɔjetɨ. 4Ḭ Ɓaɓe, na̰ ə asɨ kadɨ ɓəl ndɨli al ə? Na̰ ə a mbatɨ kɨlə tɔjɨ dɔi tɨ ə? Tadɔ ḭ kɨ kari ba ə ḭ dəw kɨ ay njay, Gɨn ɓe je pətɨ a rəi kadɨ ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰i tɨ. Tadɔ kɨlə rai je kɨ dana toi kɨ taga ta kəmde tɨ.» 5Go tɨ, m-o ta kəy lə Luwə kɨ kəy kɨbɨ kulə nojɨ lə Luwə e me tɨ, tḛḛ tane dɔra̰ tɨ. 6Malayka je sɨri kɨ uwəi nḛ tujɨ lo je kɨ sɨri jide tɨ tḛḛi, me kəy tɨ lə Luwə kɨ taga. Ɔi kɨbɨ lḛ kɨ nda, nda kɨ ətɨ ɓəl, nɨngə dɔɔi rɔde kɨ nda ɔr. 7Kɨ kare dan nḛ je tɨ kɨ njé kɨsɨ kəm kɨ sɔ adɨ malayka je kɨ sɨri kɔpɨ je kɨ rai-de kɨ ɔr sɨri, tə kɔpɨ je kɨ wongɨ lə Luwə kɨ nje kɨsɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ, rosɨ. 8Sa rosɨ kəy lə Luwə tə nḛ kɨ tɔjɨ tɔɓa kɨ tɔgɨ lə Luwə. Dəw asɨ kadɨ ur me kəy tɨ lə Luwə al bɨtɨ kadɨ nḛ tujɨ lo je kɨ sɨri kɨ malayka je kɨ sɨri uwəi jide tɨ kɨn tɔli ta kɨlə ləde ɓəy taa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\