Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe 16

1M-o ndu ta madɨ kɨ tḛḛ kɨ tɔgɨne me kəy tɨ lə Luwə, əl malayka je kɨ sɨri ə nə: «Awi mbəli kɔpɨ wongɨ lə Luwə kɨ sɨri dɔnangɨ tɨ.» 2Malayka kɨ dɔsa̰y aw mbəl kɔpɨ ləne dɔnangɨ tɨ. Lo kɨn tɨ no̰o̰, do bay kɨ ətɨ ɓəl, kɨ to ngay osɨ dɔ dɨje tɨ kɨ njé kaw kɨ ndajɨ lə da nɨm, kɔsɨ məkəsɨde nangɨ no̰ kagɨ yo tɨ lie nɨm. 3Malayka kɨ ko̰ joo mbəl kɔpɨ ləne dɔ ba tɨ, adɨ man təl to tə məsɨ dəw kɨ oy be. Lo kɨn tɨ, nḛ je pətɨ kɨ ɔdi rɔde kɨ ɨsi me ba tɨ oyi. 4Malayka kɨ ko̰ mɨtə mbəl kɔpɨ ləne dɔ man mbo je tɨ, kɨ lo je kɨ dangɨ dangɨ kɨ man ɨsɨ ɨbə tɨ, adɨ təli məsɨ. 5Ɓa m-o ndu malayka kɨ aw kɨ tɔgɨ dɔ man je tɨ əl ə nə: «Ḭ NJe kay njay, ḭ kɨ ɨsɨ ɓone, ḭ kɨ ɨsɨ mari nu. Ḭ ɨtɔjɨ be təkɨ ḭ nje gangɨ ta kɨ dana. 6Tadɔ əi je ɓuki məsɨ dɨje ləi kɨ məsɨ njé kəl ta je kɨ tai tɨ kɔ, ə adɨ-de məsɨ wa ka tɔ kadɨ a̰yḭ-naa. Asi ta kadɨ nḛ kɨn ra-de be wa.» 7Nɨngə go tɨ, m-o ndu ta madɨ ḭ kɨ dɔ dɨngɨri tɨ əl ə nə: «Oyo, Ɓaɓe kɨ NJe kɨsɨ dɔ tɔgɨ je tɨ pətɨ, ta kɨ gangɨ ləi e ta kɨ gangɨ kɨ rɔjetɨ nɨm, e ta kɨ gangɨ kɨ dana nɨm.» 8Malayka kɨ ko̰ sɔ mbəl kɔpɨ ləne dɔ kadɨ tɨ, ade tɔgɨ kadɨ ɓukɨ-n porne dɔ dɨje tɨ kadɨ o̰-de. 9Ɓa lo kɨn tɨ, kunjɨ kadɨ kɨ dum kəl tae o̰ dɨje. Dɨje kɨn əli ta kɨ mal dɔ Luwə tɨ kɨ aw kɨ tɔgɨ dɔ nḛ tujɨ lo je tɨ kɨn, ə mbati kɨyə̰ pa njɨyəde je kɨ majal kɔ ə kulə-n tɔjɨ dɔ Luwə tɨ. 10Malayka kɨ ko̰ mi mbəl kɔpɨ ləne dɔ kɨmbər ngar tɨ lə da, adɨ ko̰ɓe lie təl lo kɨ ndul kururu. Dɨje ɨngəi ko̰, usoi ngangɨde mur mur. 11Nə be ka, mbati kɨyə̰ rəbɨ kɨlə rade je kɨ majal kɔ, əli ta kɨ mal dɔ Luwə tɨ kɨ dɔra̰ tɨ, par par, mbata ko̰ kɨ ɨsɨ ɨngəi, kɨ mbata lə do bay kɨ rɔde tɨ. 12Malayka kɨ ko̰ mehḛ mbəl kɔpɨ ləne dɔ ba tɨ kɨ ɓari-e Epɨratɨ. Ba ka kɨn ii ə ɨyə̰ lo kadɨ ngar kɨ nje kḭ lo kɨbə kadɨ tɨ də tɨ. 13Go tɨ, m-o ndɨl je kɨ majal mɨtə kɨ toi tə ka̰a̰ je be, tḛḛi ta dɨrago̰ tɨ nɨm, ta da tɨ nɨm, ta nje ngom kɨ nje kəl kə nə n-e nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ nɨm tɔ. 14Əi ndɨl je lə su kɨ njé ra nḛ kɔjɨ je. Nɨngə awi rɔ ngar je tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne pətɨ, kawi-de mbata rɔ kɨ a re ndɔ kɨ bo tɨ lə Luwə kɨ nje kɨsɨ dɔ tɔgɨ je tɨ pətɨ. 15Nɨngə Ɓaɓe əl ə nə: «Oi, m-a m-re tə nje ɓogɨ be. NJe rɔnəl ə e dəw kɨ ɨsɨ kəm, taa ngəm kɨbɨ je ləne majɨ tɔ, kadɨ tə dəw oo-e kɨ rɔe kare ɓa rɔe a sɔle-n al.» 16NDɨl je kɨ majal kawi ngar je ka kɨn lo tɨ madɨ kɨ ɓari-e kɨ ta Ebɨrə nə Armagədo̰. 17Malayka kɨ ko̰ sɨri mbəl kɔpɨ ləne dan nəl tɨ, nɨngə ndu dəw ɓa me kəy tɨ lə Luwə, ḭ kɨ lo kɨsɨ kɨmbər ngar tɨ, əl ə nə: «Gɨn nḛ je gangɨ ngata!» 18Lo kɨn tɨ, nḛ je ɔdi rɔde, adɨ e təl ndi je, kɨ ndu dɨje, kɨ ndangɨ ndi je, taa dɔnangɨ yəkɨ yəkɨ kɨ ətɨ ɓəl ngay tɔ. Lo kɨlə ngɨrə kɨsɨ kɨ dɔ taa tɨ lə dɨje nu kɨn, dəw oo ko dɔnangɨ kɨ yəkɨ be kɨn nja kare al ɓəy. 19Kəkɨrə ɓe bo gangɨ rɔne dana mɨtə, nɨngə ɓe bo je kɨ me ɓe je tɨ kɨ dangɨ dangɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne budi kɨ nangɨ. Me Luwə ooi dɔ ɓe bo Babɨlon tɨ al, Luwə ade a̰y kɔpɨ, kɨ kasɨ wongɨ lie kɨ nga̰ ngay ɨsɨ ole me tɨ. 20Dɔ dər je pətɨ a̰yḭ-naa, adɨ dəw oo mbal je al. 21Kəkɨrə kɔsɨ je kɨ ɔyi tə mbal bo be ḭḭ taa tosi dɔ dɨje tɨ. Dɨje əli ta kɨ mal dɔ Luwə tɨ ɔjɨ-n dɔ kəkɨrə kɔsɨ je kɨ njé tujɨ lo, tadɔ tuji lo tujɨ kɨ ətɨ ɓəl ngay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\