Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe 17

1Malayka kare dan malayka je tɨ kɨ sɨri kɨ uwəi kɔpɨ je kɨ sɨri jide tɨ re əl-m ə nə: «Ɨre, m-a m-tɔji ta kɨ gangɨ kɨ a re dɔ dəne tɨ kɨ nje kaya kɨ dum, kɨ ɨsɨ kadɨ man ba je tɨ kɨn, m-adi o. 2NGar je kɨ dɔnangɨ tɨ ne ɓuki rɔde ta sange lo kaya tɨ, nɨngə kosɨ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne a̰yḭ-naa kasɨ kaya lie adɨ rade tɔ.» 3Be ə, NDɨl un-m aw səm dɨlə lo tɨ. Nɨngə m-o dəne kare ɨsɨ dɔ da tɨ kɨ kər pɨr pɨr, kɨ tɔ je kɨ əl ta kɨ mal dɔ Luwə tɨ rosɨ rɔe. Da ka kɨn dɔe e sɨri ə gaje je e dɔgɨ tɔ. 4Dəne ɔ kɨbɨ je kɨ ndole, kɨ kər pɨr pɨr, nɨngə, nɨngə ɔr je, kɨ nɨngə kɨ gate e ngay je, kɨ mədɨ-kɔsɨ je, rosɨ rɔe. Uwə kɔpɨ kɨ rai kɨ ɔr, kɨ nḛ je kɨ to koo al, kɨ nḛ ra kaya je lie kɨ to njḛ rosɨ mee. 5Nḛ kɨ ɨsɨ natɨ no̰e tɨ, e nḛ kɨ ndangi əi nə: «Babɨlon kɨ boy, ko̰ kaya dəne je, kɨ ɓa nḛ ra je kɨ to koo al kɨ dɔnangɨ tɨ ne.» 6M-o kadɨ dəne ka kɨn məsɨ dɨje lə Luwə ra-e kasɨ tɨ. Adɨ e məsɨ dɨje kɨ tɔli-de mbata kede njé ma najɨ lə Kɨrɨsɨ. Lokɨ m-o-e, e nḛ madɨ kɨ ətɨ-m ɓəl. 7Ə malayka əl-m ə nə: «Ra ban ə əti ɓəl ə? M-a m-ɔr-i gɨn nḛ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ ɔjɨ dɔ dəne əi kɨ da kɨ dɔe e sɨri ə gaje je ə dɔgɨ, kɨ otɨ dəne gɨdɨne tɨ kɨn. 8Da kɨ o-e kɨn kəte e no̰o̰, nə ɓasɨne goto ngata. A tḛḛ koo kadɨ aw tujɨ tɨ. NGa nɨngə, dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨ lo kɨlə ngɨrə dɔra̰ kɨ dɔnangɨ tɨ nu, tɔde e kɨ ndangɨ me makɨtɨbɨ kajɨ tɨ al kɨn, lokɨ ooi da kɨn ɓa, a ətɨ-de ɓəl, tadɔ kəte e no̰o̰, nə ɓasɨne goto, nɨngə a təl tə re gogɨ. 9«E dɔkagɨlo kəm tḛḛ kɨ dɔkagɨlo kaw kɨ gosɨ. Dɔ da kɨ sɨri əi mbal je kɨ sɨri kɨ dəne ɨsɨ dɔ tɨ. Taa əi ngar je kɨ sɨri tɔ. 10NJé kɨ mi osi, e kɨ ko̰ mehḛ ɨsɨ dɔ kɨmbər ngar tɨ dɔkagɨlo tɨ kɨ j-a-n ne kɨn, nɨngə e kɨ ko̰ sɨri re al ɓəy. NDɔ kɨ a re ɓa, a ɨsɨ dɔ kɨmbər ngar tɨ dɔkagɨlo kɨ ndə̰y be par. 11Da kɨ kəte e no̰o̰, ə ɓasɨne goto kɨn, e wa ə e ngar kɨ ko̰ jijoo. E kɨ kare dan ngar je tɨ kɨ sɨri, nɨngə ɨsɨ aw kɨ tujɨ tɨ. 12Gajɨ da kɨ dɔgɨ kɨ o, əi ngar je kɨ dɔgɨ kɨ ɨsi dɔ kɨmbər ngar tɨ al ɓəy, nə a ɨngəi tɔgɨ kadɨ o̰i ɓe kadɨ-kare be kɨ da. 13Mər ta ləde əi kɨ dɔgɨ kɨn pətɨ e kare ba, adɨ e ta kadɨ uni tɔgɨde kɨ ko̰ɓe ləde rai kɨlə adi da. 14A rɔi kɨ NGon batɨ, nə NGon batɨ a tətɨ-de rɔ, tadɔ e Ɓaɓe lə ɓaɓe je, e NGar lə ngar je. NGa nɨngə njé kɨ ɓari-de, njé kɨ mbəti-de, kɨ njé ka dɔ njade tɨ, a təti rɔ sie tɔ.» 15Malayka təl əl-m ɓəy ə nə: «Man je kɨ o-de lo kɨ kaya dəne ɨsɨ tɨ kɨn, əi gɨn dɨje kɨ dangɨ dangɨ, əi kosɨ dɨje kɨ dangɨ dangɨ, əi gɨn ɓe je kɨ dangɨ dangɨ, kɨ ndon ta je kɨ dangɨ dangɨ. 16Gajɨ da je kɨ dɔgɨ kɨ o-de, kɨ darɔ da wa, a ɔsi ta kaya dəne, a rə̰yḭ kɨbɨ je kɨ rɔe tɨ kadɨ a kɨ rɔne kare. A usoi dae taa a adi por o̰-e tɔ. 17Tadɔ Luwə ɨndə ndɨgɨ ra ləne mede tɨ kadɨ rai go tɨ. Tade a e naa tɨ kare ba kadɨ uni tɔgɨ ko̰ɓe ləde rai kɨlə adi da, bɨtɨ kadɨ ta je kɨ ta Luwə tɨ tɔli tade. 18«NGa nɨngə, dəne kɨ o-e, e ɓe bo kɨ boy kɨ ɨsɨ dɔ ngar je tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\