Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe 18

1Go tɨ, m-o malayka madɨ kɨ rangɨ ḭ dɔra̰ tɨ rɨsɨ kɨ nangɨ. Aw kɨ tɔgɨ kɨ bo, nɨngə kunje unjɨ, taa dɔnangɨ pətɨ. 2Malayka ka kɨn un ndune kɨ taa əl ə nə: «Babɨlon osɨ, Babɨlon osɨ, Babɨlon kɨ boy osɨ; nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, təl lo kɨsɨ ndɨl je lə su, kɨ lo ɓɔyɔ rɔ lə ndɨl je kɨ majal pətɨ. E e ə yəl je pətɨ kɨ toi njḛ, kɨ da je kɨ njé ra nḛ kɨ to koo al, rai tə lo ɓe ləde. 3Tadɔ gɨn ɓe je pətɨ a̰yḭ-naa kasɨ kaya kɨ ra lie kɨ dum kɨn. NGar je kɨ dɔnangɨ tɨ ne sangi-e kaya tɨ, nɨngə njé ra gatɨ je kɨ dɔnangɨ tɨ ne, ndui kɨ mandɨ kɨ ra lie kɨ dum kəl tae kɨn.» 4Go tɨ, m-o ndu ta madɨ kɨ ḭ dɔra̰ tɨ əl ə nə: «Ɨtḛḛi kɔ me ɓe bo tɨ kɨn səi dɨje ləm, nə tə ḭḭ ɨndəi rɔsi naa tɨ sie dɔ majal rae je tɨ, kadɨ tə tujɨ kɨ a re dɔe tɨ kɨn ɨngə səsi sie. 5Tadɔ majal rae je ojɨ-naa, awi bɨtɨ tḛḛi rɔ Luwə tɨ, adɨ me Luwə ole dɔ nḛ rae je tɨ kɨ majal. 6Ɨrai sie nḛ kɨ ndɔ kɨ e ra kɨ dɨje kɨn tɔ. Ɨrai sie be nja joo. Me kɔpɨ kɨ ɓukɨ kasɨ je tɨ adɨ dɨje a̰yḭ-naa kɨn ə, ɨɓuki tɨ nja joo adi-e a̰y tɔ. 7Kae tɨ wa kɨ rɔe nəl-e-n me rɔ kɨ tɔjɨ tɨ nɨm, oo-n majɨ rɔne nɨm ka kɨn ə, majɨ kadɨ adi-e ɨngə ko̰ je, ndɨngə ndoo je tɔ. MBata əl mene tɨ ə nə: “M-ɨsɨ dɔ kɨmbər ngar tɨ tə ngar, nɨngə mi nje ngaw koy al, tadɔ m-a m-uwə ndoo yo al ratata.” 8E mbata kɨn ə, nḛ tujɨ lo je kɨ toi ɨsɨ ngəmi-e kɨn a ɓuki-naa dɔe tɨ pətɨ ndɔ kare ba. Adɨ e koy, kɨ kuwə ndoo yo, kɨ ɓo bo, nɨngə por a o̰-e tɔ. Tadɔ Ɓaɓe Luwə kɨ gangɨ ta dɔe tɨ e NJe tɔgɨ.» 9Lo kɨn tɨ, ngar je kɨ njé sange kaya tɨ, kɨ njé koo majɨ rɔde sie, a no̰i je, a uwəi ndoo yoe, lokɨ a ooi sa por kɨ o̰-e su kɨ taa. 10A ai sa̰y, mbata ɓəli ko̰ kɨ ɨsɨ ɨnge kɨn, nɨngə a əli əi nə: «Ko̰ ri ə to be ə! ko̰ ri ə to be ə! Ḭ Babɨlon, ɓe bo kɨ boy, kɨ nje tɔgɨ! Kadɨ kadɨ-kare ba be par ə ta kɨ gangɨ osɨ dɔi tɨ be a?» 11NJé njɨyə ra gatɨ dɔnangɨ tɨ ne, no̰i kɨ mbata lie nɨm, uwəi ndoo yoe nɨm tɔ, tadɔ dəw kare ka ndogɨ səde nḛ gatɨ je ləde al. 12Nḛ gatɨ je, kɨ ɔr je, kɨ la je, kɨ mbal kɨ gate e ngay je, kɨ mədɨ-kɔsɨ je, kɨ lḛ je, kɨ kɨbɨ kɨ kər pɨr pɨr je, kɨ kɨbɨ je kɨ ndo̰y, kɨ kagɨ je kɨ ba̰yde ətɨ majɨ je, kɨ nḛ je kɨ rai-de kɨ ngangɨ kədɨ je, kɨ kagɨ je kɨ gatɨde e ngay je, kɨ nɨngə kasɨ je, kɨ gɨndɨ je, kɨ nḛ je təli mbal je kɨ ndole, 13kɨ kadɨ kagɨ ndɨr ta̰y je, kɨ yɨbɨ kagɨ je kɨ ətɨ majɨ, kɨ nom kagɨ je kɨ ətɨ majɨ, kɨ ndujɨ kagɨ je kɨ ətɨ majɨ, kɨ kasɨ, kɨ yɨbɨ, kɨ ndujɨ, kɨ gəme je, kɨ mangɨ je, kɨ batɨ je, kɨ sɨndə je, kɨ pusɨ rɔ je, kɨ ɓəə je, kɨ dangay je. 14Kandɨ kagɨ kɨ ndɨli ndɨgɨ kuso ka a̰y sa̰y kadi tɨ. Nḛ kɨngə je ləi kɨ nḛ koo majɨ rɔ je ləi təli nḛ kɨ tujɨ kɔ, nɨngə dəw a ɨngə-de gogɨ al ratata. 15NJé ra gatɨ je kɨ rai gatɨ kəte me ɓe tɨ kɨn ɨngəəi nḛ, ɔsi rɔde ngərəngɨ, tadɔ ɓəli ko̰ je kɨ ɨsɨ ɨnge kɨn. No̰i, uwəi ndoo yoe, 16nɨngə əli əi nə: «Ko̰ ri ə to be ə! ko̰ ri ə to dɔ ɓe bo tɨ kɨn be ə! E kɨ kəte ɔ kɨbɨ lḛ, kɨ kɨbɨ kɨ kər pɨr pɨr, kɨ kər njɨr njɨr, kɨ ɔr je, kɨ nɨngə kɨ gate e ngay je, kɨ mədɨ-kɔsɨ je, rosɨ rɔe. 17Nə kəm kadɨ kɨ kare wa par ə nḛ kɨngə je kɨn pətɨ gotoi kɔ!» NJé kuwə ngandɨ bato je, kɨ dɨje kɨ me bato tɨ, kɨ njé ra kɨlə dɔ bato tɨ, kɨ njé ra gatɨ dɔ ba tɨ, ɔsi rɔde ngərəngɨ, 18nɨngə lokɨ ooi sa pore kɨ ɨsɨ su ɓa, əli əi nə: «Dəw oo ɓe bo kɨ ətɨ ɓəl tə ɓe bo kɨn be al ɓəy!» 19Ɔyi ba bur kɨ dɔde tɨ, nɨngə no̰i, uwəi ndoo yoe, uni ndude kɨ taa əli əi nə: «Ko̰ ri ə to be ə! ko̰ ri ə to dɔ ɓe bo tɨ kɨn be ə! E nḛ kɨngə je lie ə dɨje pətɨ kɨ awi kɨ bato je dɔ ba tɨ ɨsɨ ɨngəi. Nə kəm kadɨ kɨ kare wa par ə nḛ kɨngə je kɨn pətɨ gotoi kɔ!» 20Ḭ dɔra̰, ɨra rɔnəl dɔ tujɨ tɨ kɨ ɨnge kɨn! Səi dɨje lə Luwə, kɨ njé kaw kɨlə je, kɨ njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ, ɨrai rɔnəl, tadɔ ta kɨ Luwə gangɨ dɔe tɨ kɨn, e səi je ə Luwə gangɨ ta adɨ səsi. 21Lo kɨn tɨ no̰o̰, malayka kɨ nje tɔgɨ kare un mbal kɨ to tə kəkɨrə mbal kusɨ ko be, ɨge ɨle ba, nɨngə əl ə nə: «E kɨ ka tɔgɨ kɨn ə, a ɨgəi Babɨlon, ɓe bo kɨ boy kɨn kadɨ ɨləi-e kɔ, kadɨ dəw a oo-e gogɨ al ratata. 22Dəw a oo ndu kənde je, kɨ njé kosɨ pa je, kɨ njé kɔl nal je, kɨ njé kɔl təbɨ je, ɓe ləi gogɨ al ratata. Dəw a ɨngə kɔdɨ ra nḛ madɨ, ə se a oo ndu mbal kusɨ ko al ratata. 23Dəw a oo por lambɨ o̰ ɓe ləi al, taa dəw a oo ndu njé taa-naa sɨgɨ al tɔ, tadɔ njé ra gatɨ je ləi ə əi njé tɔɓa je kɨ əti ɓəl dɔnangɨ tɨ ne, taa kɨ mbəli kɨ ra ləi ə, ɨɓukɨ-n gɨn dɨje kɨ dangɨ dangɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɔ.» 24E Babɨlon tɨ ə məsɨ njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, kɨ məsɨ dɨje lə Luwə, kɨ məsɨ dɨje pətɨ kɨ tɨjəi mɨndɨde dɔnangɨ tɨ ne, a̰y tɨtɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\