Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe 19

1Go nḛ je tɨ kɨn ɓa, m-o dɔ ndu kɨ ɓa tə ndu kosɨ dɨje kɨ ngay be dɔra̰ tɨ ə nə: «Aleluya! Kajɨ, kɨ tɔɓa, kɨ tɔgɨ e ya̰ Luwə ləje. 2Ta kɨ gangɨ lie e ta kɨ gangɨ kɨ rɔjetɨ, e ta kɨ gangɨ kɨ dana, tadɔ gangɨ ta dɔ kaya dəne tɨ kɨ tujɨ lo kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨ kaya kɨ ra ləne. Luwə ade ɨgə kɨrə tɔl kɨ tɔl ɓəə kɨlə je lie.» 3Nɨngə təli əli ɓəy əi nə: «Aleluya! Tɔjɨ kɨ dɔ Ɓaɓe tɨ! Sa por ɓe bo su kɨ dɔ ɓal je, kɨ dɔ ɓal je!» 4NGatɔgɨ je kɨ kutɨ joo gɨde sɔ, kɨ nḛ je kɨ njé kɨsɨ kəm kɨ sɔ, ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰ Luwə tɨ kɨ NJe kɨsɨ dɔ kɨmbər ngar tɨ, ɔsi kure, nɨngə əli əi nə: «Amen! Aleluya! Tɔjɨ kɨ dɔ Ɓaɓe tɨ!» 5Go tɨ, m-o ndu ta madɨ ḭ kɨ dɔ kɨmbər ngar tɨ be əl ə nə: «Ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ ləje, səi pətɨ kɨ səi ɓəə kɨlə je lie, səi kɨ səi njé ɓəl-e je, səi ngan je kɨ dɨje kɨ tɔgɨ.» 6Nɨngə m-o dɔ ndu kɨ ɓa tə ndu kosɨ dɨje kɨ ngay be. NDu ka kɨn ɓa tə ka man ba kɨ ɨsɨ lo be, taa ɓa tə ka ndangɨ ndi kɨ ɓa kɨ tɔgɨne ngay kam be tɔ, ə nə: «Aleluya! Ɨləi tɔjɨ dɔ Ɓaɓe tɨ, tadɔ Luwə ləje kɨ NJe tɔgɨ pətɨ ɨndə ngɨrə ko̰ɓe ləne. 7Adɨ jɨ rai rɔnəl, jɨ tɨləi kole ə j-ɨləi tɔjɨ dɔe tɨ, tadɔ dɔkagɨlo taa-naa lə NGon batɨ re ngata, nɨngə dəne lie ka ɨsɨ dɔ njane tɨ tɔ. 8Adi-e kɨbɨ kɨ ndole ngay kɨ rai kɨ kulə lḛ.» Kɨbɨ lḛ kɨ əli tae, tɔjɨ kɨlə ra je kɨ dana lə dɨje lə Luwə. 9Malayka kare əl-m ə nə: «Ɨndangɨ ta ə nə: NJé je kɨ ɓari-de lo taa-naa tɨ lə NGon batɨ əi njé rɔnəl je.» Nɨngə ɨlə tɨ ɓəy ə nə: «E kɨn ə e ta je kɨ rɔjetɨ lə Luwə.» 10M-osɨ nangɨ njae tɨ kadɨ m-ɔsɨ kure, nə əl-m ə nə: «O rɔi kadɨ ɨra nḛ kɨn! Mi ɓəə kɨlə tə ḭ je kɨ ngako̰i je kɨ ai dɔ njade tɨ me nḛ kɨ rɔjetɨ kɨ Kɨrɨsɨ tḛḛ kɨ dɔe, kɨn be tɔ. E Luwə ə sɔbɨ kadɨ ɔsɨ kure!» Tadɔ nḛ kɨ rɔjetɨ kɨ Kɨrɨsɨ tḛḛ kɨ dɔe kɨn ə, adɨ dɨje kosɨ əli ta kɨ ta Luwə tɨ. 11Go tɨ, m-o dɔra̰ tḛḛ tane, nɨngə sɨndə kɨ nda ə tḛḛ a. Dəw kɨ nje kale, tɔe nə NJe ka dana nɨm, Dəw kɨ rɔjetɨ nɨm. E NJe gangɨ ta, kɨ NJe rɔ rɔ kɨ dana. 12Ka kəme je tḛḛi por bɨlɨm bɨlɨm, nɨngə nḛ je kɨ ndole ndole ɨsɨ dɔe tɨ ngay tə jɔgɨ kɔsɨ-gon, taa tɔ kɨ ndangi dɔe tɨ e tɔ kɨ e kɨ karne ba par ə gər tɔ. 13Ɔ kɨbɨ ngal kɨ məsɨ rosɨ, nɨngə tɔe nə «Ta lə Luwə.» 14Asɨgar je kɨ dɔra̰ tɨ uni goe, ɨsi dɔ sɨndə je tɨ kɨ nda, nɨngə ɔi kɨbɨ lḛ kɨ nda, kɨ nḛ kɨ majal ɔde al. 15Kɨyə kasɨgar kɨ tae atɨ soy soy, kɨ sɔbɨ dɔ tɨgə-n gɨn ɓe je kɨ dangɨ dangɨ tḛḛ tae tɨ. O̰ ɓe dɔ dɨje tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨ tɔgɨ kɨ nga̰ tə gɨndɨ be. NJɨyə dɔ nju tɨ, tal-e mbasɨ mbasɨ me ɓe mbore kandɨ nju tɨ, kɨ kasɨ wongɨ lə Luwə kɨ NJe tɔgɨ pətɨ e me tɨ. 16NDangi tɔ kare kɨbɨ tɨ lie nɨm, njae tɨ nɨm əi nə: «NGar lə ngar je, Ɓaɓe lə ɓaɓe je.» 17Go tɨ, m-o malayka kare a taa me kadɨ tɨ. Un ndune kɨ taa kɨ tɔgɨne, əl yəl je pətɨ kɨ ɨsɨ nali dan nəl tɨ sa̰y ə nə: «Ɨrəi, ɨkawi-naa kɨ mbata nḛ kuso kɨ bo lə Luwə! 18Ɨrəi usoi da ngar je, kɨ da kɨ bo je lə asɨgar je, kɨ da asɨgar je wa, kɨ da sɨndə je kɨ njé kal-de je, da dɨje pətɨ, dɨje kɨ kare je, kɨ ɓəə je, ngan je, kɨ dɨje kɨ tɔgɨ je.» 19Go tɨ, m-o da kɨ m-əl ta lie kəte, kɨ ngar je kɨ dɔnangɨ tɨ ne, kɨ asɨgar je ləde, kawi-naa mba kadɨ rɔi kɨ nje kɨsɨ dɔ sɨndə tɨ əi kɨ asɨgar je ləne. 20Lo kɨn tɨ, uwəi da ka kɨn dangay tɨ, naa tɨ kɨ nje ngom kɨ nje kəl kə nə n-e nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ. NJe ngom kɨ nje kəl kə nə n-e nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ ra nḛ kɔjɨ je ləne ta kəm da tɨ, ɓukɨ-n dɨje kɨ njé kaw kɨ ndajɨ lə da rɔde tɨ nɨm, ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰ kagɨ yo tɨ lie nɨm, wale. Uwəi-de, ɓuki-de joo pu kəm ba me dɨlə por tɨ, kɨ e por nḛ kɨ nje ko̰ rɨgɨ rɨgɨ. 21Kɨyə kasɨgar kɨ tḛḛ ta nje kɨsɨ dɔ sɨndə tɨ tɔl asɨgar je ləde pətɨ, adɨ yəl je pətɨ usoi dade ndani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\