Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe 20

1Go tɨ, m-o malayka kare kɨ ḭ dɔra̰ tɨ rɨsɨ kɨ nangɨ, uwə lakəle ta wol ɓe kɨ dɔbəye goto nɨm, sən kɨ boy ngay nɨm jine tɨ. 2Uwə dɨrago̰, ɓɨgə li, kɨ e su kɨ ɓari-e Sata̰, dɔɔ-e kɨ sən ka kɨn kadɨ to ɓal dɨbɨ kare. 3Malayka un-e ɨle wol ɓe tɨ kɨ dɔbəye goto, utɨ tae kɨ lakəle, ɔr nḛ tae tɨ landangɨ, kadɨ tə ɨngə rəbɨ ɓukɨ-n dɨje wale al, bɨtɨ kadɨ gɨn ɓal kɨ dɨbɨ kare gangɨ. Go tɨ ɓa, sɔbɨ kadɨ ɨyə̰i-e taa ngon dɔkagɨlo kɨ ndə̰y be. 4Go tɨ, m-o kɨmbər ngar je ɨsi, ɓa adi njé kɨsɨ dɔ tɨ tɔgɨ kadɨ gangii ta. Nɨngə m-o ndɨl dɨje kɨ ndɔ kɨ gangi dɔde kɨ kɨyə mbata ma najɨ lə Kɨrɨsɨ, kɨ ma najɨ ta lə Luwə kɨn tɔ, taa njé kɨ mbati kɔsɨ məkəsɨde nangɨ no̰ da tɨ nɨm, no̰ kagɨ yo tɨ lie nɨm, adɨ əi dɨje kɨ taai ndajɨ lə da no̰de tɨ al nɨm, jide tɨ al nɨm kɨn. Dɨje kɨn təli ɨsi kɨ dɔde taa gogɨ, nɨngə a o̰i ɓe kɨ Kɨrɨsɨ ɓal dɨbɨ kare. 5NDəgɨ njé koy je ɓa, a təli ɨsi kɨ dɔde taa gogɨ al, bɨtɨ kadɨ ɓal kɨ dɨbɨ kare kɨn gɨne gangɨ ɓəy taa. Lo kɨn tɨ, e kḭ taa kɨ dɔsa̰y lə njé koy je lo koy tɨ. 6NJé ke me kḭ taa tɨ kɨ dɔsa̰y lo koy tɨ kɨn əi njé majɨ-kur, əi dɨje lə Luwə. Koy kɨ nje ko̰ joo aw kɨ tɔgɨ dɔde tɨ al. A əi njé kɨjə məsɨ kadɨ-kare lə Luwə əi kɨ Kɨrɨsɨ, nɨngə a o̰i ɓe naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ ɓal dɨbɨ kare. 7Lokɨ ɓal kɨ dɨbɨ kare a asɨ ɓa, a ɔri Sata̰ kəy dangay tɨ lie, 8nɨngə a aw kadɨ ədɨ gɨn ɓe je kɨ dangɨ dangɨ kɨ dɔ kum dɔnangɨ kɨ sɔ, adɨ e Gogɨ kɨ Magogɨ. A ɔsɨ njade naa tɨ kadɨ aw rɔ-n. Ba̰yḭ-naa tə yangɨra kɨ ta ba bo tɨ be. 9Uni lo kɨ dɔnangɨ tɨ kɨ ta tate, ɨləi-naa gəi gɨdɨ lo kɨsɨ dɨje lə Luwə kɨ ɓe bo kɨ Luwə ndɨge, nə por a ḭ dɔra̰ tɨ kadɨ osɨ dɔde tɨ o̰-de. 10NGa nɨngə, su kɨ e nje kədɨ-de, a uni-e kadɨ ɨləi-e dɨlə por tɨ, me nḛ tɨ kɨ nje ko̰ por rɨgɨ rɨgɨ, go da tɨ əi kɨ nje ngom kɨ nje kəl kə nə n-e nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ. Lo kɨn tɨ, a ɨngəi ko̰ kɨ dum kəl tae, kondɔ je kɨ kada je, kɨ dɔ ɓal je kɨ dɔ ɓal je. 11Go tɨ, m-o kɨmbər ngar kɨ bo kɨ nda, kɨ dəw kɨ nje kɨsɨ dɔ tɨ. Dɔra̰ əi kɨ dɔnangɨ a̰yḭ-naa kɔ ta kəme tɨ, kɨ kadɨ dəw a oo-de gogɨ al ratata. 12Ɓa m-o njé koy je, dɨje kɨ tɔgɨ kɨ ngan je kɨ du, ai taa no̰ kɨmbər ngar tɨ ka kɨn. Lo kɨn tɨ, makɨtɨbɨ je əi kɨ tḛḛ. Makɨtɨbɨ madɨ kɨ rangɨ kare e kɨ tḛḛ, nɨngə e makɨtɨbɨ kajɨ. NJé koy je ɨngəi ta kɨ gangɨ kɨ go lo kɨlə rade je tɨ kɨ rai. E ta kɨ gangɨ kɨ go lo ta tɨ kɨ ndangii me makɨtɨbɨ tɨ. 13Ba bo təl kɨ njé koy je kɨ oyi mee tɨ adɨ gogɨ. Koy kɨ lo kɨ koo təli kɨ njé koy je kɨ ngəmi-de adi gogɨ. Ɓa dɨje pətɨ ɨngəi ta kɨ gangɨ kɨ go lo kɨlə rade je tɨ kɨ rai. 14Ɔyi koy əi kɨ lo kɨ koo ɓuki-de dɨlə por tɨ. Dɨlə por kɨn ə e koy kɨ nje ko̰ joo. 15NGa nɨngə dəw kɨ tɔe e kɨ ndangɨ me makɨtɨbɨ kajɨ tɨ al, a ɨləi-e dɨlə por tɨ kɨn tɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\