Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe 22

1Malayka tɔjɨ-m man ba kajɨ, kɨ ndo̰y tə bər be kɨ ɨsɨ ɨbə kɨ tɔgɨne lo kɨsɨ Luwə tɨ əi kɨ NGon batɨ. 2NGa nɨngə, dana ngadan ɓe bo tɨ, kɨ dan ba ji man tɨ kɨ tɔ joo, kagɨ kajɨ kɨ tḛḛ kɨ kandɨne nja dɔgɨ gɨde joo me ɓal tɨ kɨ kare a no̰o̰. Nay kare ə tḛḛ kɨ kandɨne, nay kare ə tḛḛ kɨ kandɨne, ɓa mbie e kḭ kajɨ gɨn ɓe je kɨ dangɨ dangɨ tɔ. 3Nḛ madɨ kɨ kadɨ tə Luwə a man-e goto. Kɨmbər ngar kɨsɨ Luwə əi kɨ NGon batɨ a e me ɓe bo tɨ, nɨngə ɓəə kɨlə je lə Luwə a awi no̰e tɨ kadɨ tə ɔsi kure. 4A ooi ta kəme, nɨngə tɔe a e kɨ ndangɨ natɨ no̰de tɨ. 5Lo kɨ ndul a goto, dəw a aw kɨ ndoo kunjɨ lambɨ al nɨm, kunjɨ kadɨ al nɨm, tadɔ Ɓaɓe Luwə a ɓukɨ kunjɨne dɔde tɨ, nɨngə a o̰i ɓe kɨ dɔ ɓal je kɨ dɔ ɓal je. 6Go tɨ, malayka əl-m ə nə: «Ta je kɨn e ta je kɨ rɔjetɨ, e ka kəm ta. Nɨngə Ɓaɓe Luwə kɨ nje kadɨ gosɨ njé kəl ta je kɨ tae tɨ, ɨlə kɨ malayka ləne kadɨ tɔjɨ ɓəə kɨlə je ləne nḛ je kɨ a rai nḛ ɓasi adɨ-de gəri.» 7Lo kɨn tɨ, Jəju əl ə nə: «Oi, m-a m-re ɓasɨne, nɨngə dəw kɨ nje ngəm go ta je kɨ tḛḛ ta Luwə tɨ kɨ to me makɨtɨbɨ tɨ kɨn e nje rɔnəl.» 8Mi Ja̰, m-o nḛ je kɨn kɨ kəm nɨm, kɨ mbim nɨm. Nɨngə go ko-e tɨ kɨ m-o kɨ kəm je, kɨ mbim je, m-osɨ nangɨ nja malayka tɨ kɨ tɔjɨ-m nḛ je ka kɨn kadɨ m-ɔsɨ kure. 9Nə e əl-m ə nə: «Onoi kadɨ ɨra nḛ kɨn. Mi ɓəə kɨlə tə ḭ je, tə ngako̰i njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ je, kɨ dɨje pətɨ kɨ njé ngəm go ta je kɨ me makɨtɨbɨ tɨ kɨn majɨ, be tɔ. E Luwə ə sɔbɨ kadɨ ɔsɨ kure.» 10Nɨngə ɨlə tɨ ɓəy ə nə: «Ta je kɨ tḛḛ ta Luwə tɨ kɨ to me makɨtɨbɨ tɨ kɨn, onoi kadɨ ɨɓɔyɔ adɨ to, tadɔ dɔkagɨlo kɨ kadɨ nḛ je kɨn a rai nḛ e ɓasi ngata.» 11NGa nɨngə kadɨ dəw kɨ nje ra majal, nay kɨ lo ra majal tɨ ləne, ə dəw kɨ nje ra nḛ je kɨ to ra al, nay kɨ lo ra-e tɨ tɔ; nɨngə dəw kɨ nje ra nḛ kɨ majɨ, nay kɨ lo ra nḛ kɨ majɨ tɨ, ə dəw kɨ ay njay, nay kɨ lo kay rɔne njay tɨ tɔ. 12Lo kɨn tɨ, Jəju əl ə nə: «Oi, m-a m-re ɓasɨne! M-a m-re kɨ nḛ kɨgə go ji kadɨ m-adɨ dəw kɨ ra kɨ go kɨlə tɨ kɨ ra. 13Mi Alpa kɨ Omega, mi kɨ Dɔsa̰y kɨ kɨ Dɔbəy tɨ, mi Lo kɨlə ngɨrə nḛ kɨ Lo tɔl ta nḛ.» 14NJé rɔnəl je ə əi dɨje kɨ njé togɨ kɨbɨ je ləde kadɨ tə ɨngəi ta rəbɨ kuso kandɨ kagɨ koy al, ə kadɨ uri kɨ ta kəy me ɓe bo tɨ. 15Nɨngə kadɨ dɨje kɨ njé ra kɨlə lə bɨsɨ je, awi gɨdɨ ɓe bo tɨ, naa tɨ kɨ dɨje kɨ njé mbəli, kɨ dɨje kɨ njé sangɨ-naa kaya tɨ, kɨ dɨje kɨ njé tɔl dɨje, kɨ dɨje kɨ njé kaw no̰ kagɨ yo je tɨ, kɨ dɨje kɨ ngom nəl-de kɨ njé kəl ta kɨ ngom. 16«Mi Jəju, m-ɨlə kɨ malayka ləm kadɨ ma najɨ nḛ je kɨ rɔjetɨ kɨn kɨ rɔ njé kaw-naa je tɨ. Mi dəw kɨ gɨn kojɨ tɨ lə Dabɨdɨ, mi NGawndḛ kɨ nje kɨbɨ gɨn lo tɨ.» 17NDɨl Luwə əi kɨ dəne kɨ nje ngaw əli əi nə: «Ɨre!» Ə kadɨ dəw kɨ oo dɔ ndu ta je kɨn ə nə: «Ɨre!» Kadɨ dəw kɨ kɨndə man ra-e, re, ə kadɨ dəw kɨ ge ka̰y man kajɨ, ɨngə kare kɨ kanjɨ ndogɨ tɔ. 18Mi Ja̰ m-ɨlə ndum dɔ ta je tɨ kɨ tḛḛ ta Luwə tɨ kɨ to me makɨtɨbɨ tɨ kɨn be: Dəw kɨ ɨlə nḛ madɨ dɔ tɨ, Luwə a ɓukɨ tujɨ je kɨ e kɨ kəl tae me makɨtɨbɨ tɨ kɨn dɔ ko̰ tɨ lie. 19A re dəw ɔr nḛ madɨ me ta je tɨ kɨ tḛḛ ta Luwə tɨ kɨ to me makɨtɨbɨ tɨ kɨn tɔɓa, Luwə a ɔr nḛ majɨ kɨ sɔbɨ dɔe kɔ me kagɨ koy al tɨ nɨm, me ɓe bo tɨ kɨ ay njay nɨm. Adɨ e kagɨ koy al əi kɨ ɓe bo kɨ ay njay kɨ e kɨ kəl ta ləde me makɨtɨbɨ tɨ kɨn. 20Nɨngə dəw kɨ nje kaw kɨ ndu dɔ ta je tɨ kɨn təkɨ e ta je kɨ rɔjetɨ əl ə nə: «Oyo, m-a m-re ɓasɨne.» Amen! Ɨre, Ɓaɓe Jəju! 21Kadɨ me-majɨ lə Ɓaɓe Jəju e səsi naa tɨ pətɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\