Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe 3

1«Makɨtɨbɨ kɨn ɨndangɨ adɨ malayka lə njé kaw naa je kɨ Sardɨ tɨ: Ta kɨ nje ndɨl je kɨ sɨri lə Luwə kɨ mee je kɨ sɨri əl me tɨ ə to kɨn: M-gər kɨlə rai je: ɨra rɔi adɨ dɨje ooi-ni tə dəw kɨ ɨsɨ kəm, nə kɨ rɔjetɨ ɓa, ḭ dəw kɨ koy. 2Ɨsɨ kəm dɔ rɔi tɨ, adɨ tɔgɨ ndəge je kɨ ɨsɨ oyi, tadɔ m-o kɨlə rai kare kɨ asɨ naa ta kəm Luwə tɨ goto. 3Adɨ mei ole dɔ nḛ ndo tɨ kɨ ɨngə je, o dɔe je kɨn, nɨngə kadɨ a dɔ njai tɨ ə ɨyə̰ pa njɨyəi kɨ majal kɔ. Kɨn ə re ɨndəl dɔ ɓi tɨ al ə, m-a m-re m-uwə-i nangɨ busɨ tə nje ɓogɨ be kɨ kanjɨ kadɨ ɨgər dɔ kade. 4NGa nɨngə, dɨje madɨ je dani tɨ Sardɨ no̰o̰ wa, lati nḛ kɨ majal kɨbɨ je tɨ ləde al. A ɨləi kɨbɨ kɨ nda rɔde tɨ kadɨ dani-mi, tadɔ əi dɨje kɨ asi. 5Dɨje kɨ njé tətɨ rɔ, a ɨləi kɨbɨ kɨ nda rɔde tɨ, nɨngə m-a m-bujɨ tɔde kɔ me makɨtɨbɨ kajɨ tɨ al. M-a m-gər-de tə dɨje ləm ta kəm Bai tɨ kɨ ta kəm malayka je tɨ lie. 6Dəw kɨ aw kɨ mbine ɓa, kadɨ oo-n dɔ ta kɨ NDɨl Luwə əl njé kaw naa je kɨn!» 7«Makɨtɨbɨ kɨn ɨndangɨ adɨ malayka lə njé kaw naa je kɨ Pɨladəlpi: Ta kɨ nje kay njay, dəw kɨ rɔjetɨ, e kɨ uwə lakəle lə Dabɨdɨ jine tɨ, e kɨ uwə tḛḛ ə dəw asɨ kutɨ al, e kɨ uwə utɨ ə dəw asɨ tḛḛ al, əl me tɨ ə to kɨn: 8M-gər kɨle rai; m-gər kadɨ tɔgi e ngay al, nə ɨngəm ta ləm majɨ, ɨnajɨ ndui al. NGa nɨngə, kɨ ne kɨn, m-tḛḛ ta kəy no̰i tɨ, kɨ dəw kɨ asɨ kadɨ utɨ goto. 9Nɨngə nḛ kɨ m-a m-ra kɨ dɨje kɨ njé kaw-naa kɨ tɔ Sata̰, kɨ əi njé ngom je, kɨ əi nə n-əi Jɨpɨ je, nə əi Jɨpɨ je kɨ rɔjetɨ al ə to kɨn. M-a m-ɨndə tɔgɨ dɔde tɨ kadɨ rəi ɔsi dɔde nangɨ no̰i tɨ. Lo kɨn tɨ, a gəri kadɨ m-ndɨgi. 10Təkɨ ɨngəm-n ndu kɨ m-adi kadɨ uwə-n tɔgi ba, mi ka m-a m-ngəm-i dɔkagɨlo ko̰ tɨ kɨ a re dɔ dɨje tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne pətɨ kadɨ na-de kɨn tɔ. 11M-a m-re ɓasi, ə uwə nḛ kɨ to ji tɨ kɨn nga̰, kadɨ dəw madɨ taa nḛ kɨgə go ji ləi al. 12«Dəw kɨ nje tətɨ rɔ, m-a m-ra-e tə kagɨ ngadan kəy me kəy tɨ lə Luwə ləm, nɨngə a tḛḛ taga al ratata. M-a m-ɨndə tɔ Luwə ləm nɨm tɔ ɓe bo lie kɨ e Jorijaləm kɨ sɨgɨ kɨn nɨm dɔe tɨ. Jorijaləm kɨ ḭ dɔra̰ tɨ rɔ Luwə tɨ ləm, re ur nangɨ. Taa m-a m-ɨndə tɔm kɨ sɨgɨ dɔe tɨ tɔ. 13«Dəw kɨ aw kɨ mbine ɓa, kadɨ oo-n dɔ ta kɨ NDɨl Luwə əl njé kaw naa je kɨn!» 14«Makɨtɨbɨ kɨn ɨndangɨ adɨ malayka lə njé kaw-naa je kɨ Lawodɨse: Ta kɨ dəw kɨ e Amen, dəw kɨ nje ma najɨ kɨ a dɔ ndune tɨ, dəw kɨ rɔjetɨ kɨ e dɔ nḛ kɨndə je tɨ lə Luwə pətɨ, əl me tɨ ə to kɨn: 15M-gər kɨle rai; m-gər kadɨ ɨsɔl al nɨm, ɨtɨngə al nɨm. Kɨn ə re ɨsɔl al ɓa, re a tɨngə! 16Nə kɨ ne kɨn, ɨsɔl al nɨm, ɨtɨngə al nɨm, ɨlala, adɨ m-a m-tɔmo̰-i kɔ. 17Ḭ əl ə nə ḭ nje nḛ kɨngə, ɨra gatɨ ɨngə-n nḛ ngay, aw kɨ ndoo nḛ madɨ al. NGa nɨngə, kei nje kəm-to-ndoo, kei dangɨtɨ, nḛ ləi goto, a kɨ rɔi kare, kəmi oo lo al kɨn ə, o al. 18E be ə, m-adi ta kɔjɨ kadɨ ɨre ɨndogɨ səm ɔr kɨ por ndɨr-e majɨ kɨn kadɨ ɨndu-n, kadɨ ɨndogɨ səm kɨbɨ kɨ nda utɨ-n dɔ ka kɨ rɔ kare ləi kɨn kadɨ rɔi sɔl-i al, ə kadɨ ɨndogɨ nḛ kɨlə kəm tɨ ɨlə kəmi tɨ kadɨ kəmi oo lo majɨ gogɨ. 19Dɨje pətɨ kɨ m-ndɨgɨ-de, m-ndangɨ-de ə m-ɨnde-de m-ɔjɨ-de. Majɨ kadɨ ɨtɨngə bɨl, ə ɨyə̰ rəbɨ njɨyəi kɨ majal kɔ. 20O majɨ, mi m-a ta kəy tɨ, m-ɨndə ta kəy. Re dəw oo dɔ ndum ə tḛḛ ta kəy ɓa, m-a m-ur kəy goe tɨ, m-a m-uso sie nɨm e a uso səm nɨm. 21«Dəw kɨ nje tətɨ rɔ, m-a m-ade ɨsɨ səm dɔ kɨmbər ngar tɨ ləm, təkɨ mi m-tətɨ rɔ ə m-aw m-ɨsɨ kɨ Bai dɔ kɨmbər ngar tɨ lie kɨn be tɔ. 22Dəw kɨ aw kɨ mbine ɓa, kadɨ oo-n dɔ ta kɨ NDɨl Luwə əl njé kaw naa je kɨn!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\