Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe 4

1Go nḛ je tɨ kɨn ɓa, m-o nḛ kɨ rangɨ me ndɨl tɨ ɓəy: m-o ta rəbɨ tḛḛ dɔra̰ tɨ, nɨngə ndu dəw kɨ əl-m ta kəte ka kɨn, təl ɓa tə təbɨ be əl-m ə nə: «Ɨre taa ne, ə m-a m-tɔji nḛ kɨ a ra nḛ lo ti tɨ m-adɨ o.» 2Ta naa tɨ no̰o̰, NDɨl Luwə tətɨ-m uwə-m aw səm dɔra̰ tɨ. Nɨngə yə, m-o kɨmbər ngar tḛḛ ɨsɨ, ɓa dəw madɨ ɨsɨ dɔ kɨmbər ngar tɨ ka kɨn. 3Dəwe ndole tə mbal je kɨ ɓari-de jasɨpɨ kɨ sarduwan kɨn be. NGabɨrəndi kɨ kunje to tə mbal əmerodɨ be unjɨ gə kɨdɨ kɨmbər ngar ka kɨn. 4Nɨngə kɨmbər je kutɨ joo gɨde sɔ ɨsi gəi gɨdɨ kɨmbər ngar ka kɨn, ɓa ngatɔgɨ je kutɨ joo gɨde sɔ kɨ ɔy kɨbɨ kɨ nda ɨsi dɔ kɨmbər je tɨ kɨ kutɨ joo gɨde sɔ ka kɨn, ɨləi jɔgɨ kɔsɨ-gon kɨ rai kɨ ɔr dɔde tɨ. 5Kunjɨ je, kɨ ndu dɨje, kɨ ndangɨ ndi je tḛḛi kɨmbər ngar tɨ. Lambɨ je sɨri o̰i ta kəm NGar tɨ, adɨ əi ndɨl je lə Luwə kɨ sɨri. 6No̰ kɨmbər ngar tɨ, nḛ madɨ kɨ tɨtɨ-naa kɨ man ba kɨ ay njay njay tə bər be a tɨtɨ. Nḛ je kɨ njé kɨsɨ kəm əi sɔ, kəmde rosɨ rɔde kɨ kəte je kɨ gogɨ je, ɨsi dana no̰ kɨmbər ngar tɨ nɨm, gəi gɨde nɨm. 7Nḛ kɨ nje kɨsɨ kəm kɨ dɔsa̰y tɨtɨ-naa kɨ ɓɔl, e kɨ ko̰ joo tɨtɨ-naa kɨ ngon baw mangɨ, e kɨ ko̰ mɨtə, ta kəme to tə ta kəm dəw be, nɨngə e kɨ ko̰ sɔ, to tə soro kɨ ɨsɨ nal be tɔ. 8Nḛ je kɨ njé kɨsɨ kəm kɨn, kɨ kare aw kɨ bagɨne mehḛ mehḛ, ɓa kəme rosɨ lo dɔ bage tɨ je gɨn bage tɨ je. Kondɔ je kɨ kada je ɨsi ta kosɨ pa tɨ əi nə: NJe kay njay, nje kay njay, nje kay njay e Ɓaɓe Luwə kɨ aw kɨ tɔgɨ dɔ nḛ je tɨ pətɨ. E kɨ ɨsɨ mari nu, ɨsɨ ɓone, e kɨ a re. 9Dɔkagɨlo je pətɨ kɨ nḛ je kɨ njé kɨsɨ kəm kɨ sɔ ka kɨn osi pa, ɨləi tɔjɨ dɔ nje kɨsɨ dɔ kɨmbər ngar tɨ, nje kɨsɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ, ɔsi kure, rai-e oyo ɓa, 10NGatɔgɨ je kɨ kutɨ joo gɨde sɔ ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰ nje kɨsɨ dɔ kɨmbər ngar tɨ, ɔsi gon nje kɨsɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ, ɓuki jɔgɨ kɔsɨ-gon je ləde no̰ NGar tɨ nɨngə əli-e əi nə: 11Ɓaɓe Luwə ləje, ḭ asɨ kadɨ dɨje ɨləi tɔjɨ dɔi tɨ, ɔsi kurəi, taa asɨ kɨngə tɔgɨ tɔ, tadɔ ḭ ə ɨra nḛ je pətɨ, nḛ je kɨ koo kɨ kəm kɨn toi kɨ go ndɨgɨ tɨ ləi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\