Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe 5

1M-o makɨtɨbɨ kɨ kuu gɨdɨ-naa tɨ to da ji ko̰ nje kɨsɨ dɔ kɨmbər ngar tɨ. E makɨtɨbɨ kɨ ndangi nḛ me tɨ je gɨdɨ tɨ je, nɨngə uwəi lo sɨri kɨ nḛ kuwə makɨtɨbɨ je. 2M-o malayka kɨ nje tɔgɨ kare un ndune kɨ taa ə nə: «Na̰ ə asɨ kadɨ rə̰y nḛ kuwə makɨtɨbɨ je ə tḛḛ makɨtɨbɨ kɨn ə?» 3Nə kɨ me dɔra̰ tɨ, kɨ dɔnangɨ tɨ ə se gɨn dɔnangɨ tɨ, dəw kɨ asɨ kadɨ tḛḛ makɨtɨbɨ kɨn, ə se kadɨ ɨlə kəmne me tɨ goto. 4Lo kɨn tɨ, m-no̰ ngay, tadɔ dəw asɨ kɨngə dəw kɨ asɨ kadɨ tḛḛ makɨtɨbɨ kɨn ə ɨlə kəmne me tɨ al. 5Ɓa dəw kare dan ngatɔgɨ je tɨ əl-m ə nə: «Ɨno̰ al, o ɓɔl nda kɨ gɨn kojɨ tɨ lə Juda, dəw kɨ tḛḛ gɨn Dabɨdɨ tɨ, kɨ tətɨ rɔ, e asɨ kadɨ rə̰y nḛ kuwə makɨtɨbɨ je kɨ sɨri ə tḛḛ makɨtɨbɨ kɨn.» 6Lo kɨn tɨ no̰o̰, m-o NGon batɨ a taa dana no̰ kɨmbər ngar tɨ, nɨngə nḛ je kɨ njé kɨsɨ kəm kɨ sɔ kɨ ngatɔgɨ je kɨ kutɨ joo gɨde sɔ gəi gɨde. NGon batɨ ka kɨn to tə nḛ kɨ dəw ɨjə mɨnde be. Gaje je əi sɨri, taa kəme je əi sɨri tɔ, tə ndɨl je kɨ sɨri lə Luwə kɨ ɨlə-de kɨ dɔnangɨ ba pətɨ. 7NGon batɨ ɨsɨ re ɓasi kɨ rɔ nje kɨsɨ dɔ kɨmbər ngar tɨ kadɨ taa makɨtɨbɨ jie tɨ. 8Ta naa tɨ no̰o̰, nḛ je kɨ njé kɨsɨ kəm ba kɨ sɔ kɨ ngatɔgɨ je kɨ kutɨ joo gɨde sɔ ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰ NGon batɨ tɨ. Dəw kɨ ra uwə kənde kɨ kɔpɨ je kɨ rai kɨ ɔr kɨ ndujɨ kagɨ kɨ ətɨ majɨ jine tɨ. Nḛ je kɨn əi ta je kɨ dɨje lə Luwə ɨsɨ əli kɨ Luwə. 9NJé kɨsɨ kəm ba kɨ sɔ kɨ ngatɔgɨ je kɨ kutɨ joo gɨde sɔ, osi pa kɨ sɨgɨ əli əi nə: «Ḭ asɨ kadɨ un makɨtɨbɨ, Ə ɨrə̰y nḛ kuwe je. Tadɔ dɨje tɔli-ni, ḭ ɨgangɨ dɔ gɨn kojɨ je kɨ dangɨ dangɨ, NDon ta je kɨ dangɨ dangɨ, Dɨje kɨ dangɨ dangɨ, Gɨn ɓe je kɨ dangɨ dangɨ kɨ məsi, adɨ Luwə. 10Gɨn dɨje kɨ dangɨ dangɨ kɨn, Ɨndə-de ta dangɨ tə ngar je, Ɨtəl-de njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare tɨ mbata lə Luwə ləje, Nɨngə əi je o̰i ɓe dɔnangɨ tɨ ne.» 11Lo kɨn tɨ, m-go̰ lo ɓa, m-o ndu kosɨ malayka je ngay, kɨ əi dɨbɨ kutɨde dɨbɨ kutɨde, gəi gɨdɨ kɨmbər ngar, kɨ nḛ je kɨ njé kɨsɨ kəm ba, kɨ ngatɔgɨ je. 12Nɨngə uni ndude kɨ taa əli əi nə: «NGon batɨ kɨ dɨje tɔli-e, Asɨ kadɨ ɨngə tɔgɨ, kɨ nḛ kɨngə, kɨ gosɨ, kɨ ngangɨ, kɨ kɔsɨ-gon, kɨ tɔɓa, kɨ kɨlə tɔjɨ!» 13Taa m-o ndu nḛ kɨndə je pətɨ kɨ dɔra̰ tɨ, kɨ dɔnangɨ tɨ, gɨn dɔnangɨ tɨ, kɨ me ba bo tɨ osi pa əi nə: «Kɨlə tɔjɨ, kɨ kɔsɨ kurə, kɨ tɔɓa, kɨ tɔgɨ, E lə nje kɨsɨ dɔ kɨmbər ngar tɨ əi kɨ NGon batɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ!» 14Lo kɨn tɨ no̰o̰ be, nḛ je kɨ njé kɨsɨ kəm ba kɨ sɔ əli əi nə: «Amen!» Ɓa ngatɔgɨ je ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰ nje kɨsɨ dɔ kɨmbər ngar tɨ əi kɨ ngon batɨ, ɔsi gonde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\