Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe 6

1M-o NGon batɨ uwə nḛ kuwə makɨtɨbɨ kɨ dɔsa̰y lə nḛ kuwə makɨtɨbɨ je kɨ sɨri ɔr, nɨngə m-o ndu nḛ kɨ nje kɨsɨ kəm ba kɨ dɔsa̰y dan nḛ je kɨ njé kɨsɨ kəm ba tɨ kɨ sɔ un ndune kɨ taa, ndue ɓa tə ndangɨ ndi be ə nə: «Ɨre!» 2M-go̰ lo, nɨngə m-o sɨndə kare kɨ nda. NJe kale uwə kagɨ kunduru jine tɨ, adi-e jɔgɨ kɔsɨ-gon. E dəw kɨ tətɨ rɔ ngata, nə aw tə tətɨ rɔ kɨ rangɨ ɓəy. 3Lokɨ NGon batɨ uwə nḛ kuwə makɨtɨbɨ kɨ ko̰ joo ɔr nɨngə, m-o ndu nḛ kɨ nje kɨsɨ kəm ba kɨ ko̰ joo əl ə nə: «Ɨre!» 4Lo kɨn tɨ, sɨndə kɨ rangɨ, kɨ kər tə por be tḛḛ re. NJe kale aw kɨ tɔgɨ kadɨ ɔr-n lapɨya dɔnangɨ tɨ kɔ, kadɨ dɨje tɔli-naa dande tɨ. Adi-e kɨyə kasɨgar kɨ ngal. 5Lokɨ NGon batɨ uwə nḛ kuwə makɨtɨbɨ kɨ ko̰ mɨtə ɔr nɨngə, m-o ndu nḛ kɨ nje kɨsɨ kəm ba kɨ ko̰ mɨtə əl ə nə: «Ɨre!» Ə m-go̰ lo nɨngə, m-o sɨndə kare kɨ ndul. NJe kale uwə nḛ mbɔjɨ nḛ jine tɨ. 6Nɨngə m-o ndu ta madɨ ḭ kɨ dan njé kɨsɨ kəm tɨ kɨ sɔ ə nə: «Gəme ngon ngo mbɔjɨ nḛ kare be par e lo kɨlə tɨ kɨ ndɔ kare, ə ɔrjɨ ngon ngo mbɔjɨ nḛ mɨtə be par e lo kɨlə tɨ kɨ ndɔ kare tɔ; nə kadɨ ɨtujɨ yɨbɨ əi kɨ kasɨ kandɨ nju al.» 7Lokɨ NGon batɨ uwə nḛ kuwə makɨtɨbɨ kɨ ko̰ sɔ ɔr nɨngə, m-o ndu nḛ kɨ nje ɨsɨ kəm ba kɨ ko̰ sɔ əl ə nə: «Ɨre!» 8Ə m-go̰ lo nɨngə, m-o sɨndə kare kɨ ɓale to tə mbi kam be. NJe kale tɔe nə «Yo», ɓa lo kɨ koo ɨsɨ njɨyə goe tɨ. Adi-de tɔgɨ dɔ dam dɔnangɨ tɨ kɨ kare me kɨ sɔ tɨ kadɨ tuji dɨje kɨ me tɨ kɨ rɔ je, kɨ ɓo je, kɨ mo̰y tɔ ko dɨje kɨ da je kɨ majal kɨ dɔnangɨ tɨ ne. 9Go tɨ, lokɨ NGon batɨ uwə nḛ kuwə makɨtɨbɨ kɨ ko̰ mi ɔr nɨngə yə, m-o ndɨl dɨje kɨ ndɔ kɨ tɔli-de ə ai gɨn dɨngɨri kadɨ-kare tɨ lə Luwə. Əi dɨje kɨ tɔli-de mbata ta lə Luwə kɨ ai dɔ tɨ, mai naje. 10Dɨje ka kɨn uni ndude kɨ taa, əli ta kɨ tɔgɨde əi nə: «Ɓaɓe, ḭ kɨ ḭ nje kay njay, ḭ kɨ ḭ dəw kɨ rɔjetɨ, a ngəm bɨtɨ dɔkagɨlo tɨ kɨ ra taa a gangɨ ta dɔ dɨje tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ, ɔjɨ-n dɔ məsɨje kɨ ɓuki kɔ ə?» 11Ɓa lo kɨn tɨ no̰o̰, adi dəw kɨ ra kɨbɨ ngal kɨ nda, nɨngə dəji-de kadɨ orəi mede ndə̰y ɓəy, bɨtɨ kadɨ tə ndəgɨ ngako̰de je, kɨ madɨ-kɨləde je, kɨ nayḭ-naa no̰o̰, kadɨ tə a tɔli-de tə əi je be kɨn, kɔrde re dɔ made tɨ, tɔl tae ɓəy taa. 12Nɨngə m-o NGon batɨ uwə nḛ kuwə makɨtɨbɨ kɨ ko̰ mehḛ ɔr, ɓa dɔnangɨ yəkɨ yəkɨ kɨ ətɨ ɓəl ngay. Kadɨ təl ndul kururu tə kɨbɨ sɨrə be, ə nay ba pu təl to tə məsɨ be tɔ. 13Mee je ḭḭ dɔra̰ tɨ tosi kɨ nangɨ tə kandɨ mbay-kote kɨ mbujɨ al ɓəy, ə nəl gange kɨ nangɨ kɨn be. 14Dɔra̰ a goto kɔ tə tuwə kɨ dəw a kuu gɨdɨ-naa tɨ kɨn be; nɨngə mbal je, kɨ dɔ dər je a ndui rɔde kɔ. 15NGar je kɨ dɔnangɨ tɨ ne, kɨ njé tɔɓa je, kɨ bo je lə asɨgar je, kɨ njé nḛ kɨngə je, kɨ njé tɔgɨ je, kɨ ndəgɨ dɨje pətɨ, ɓəə je kɨ dɨje kɨ kare, a a̰yḭ-naa kadɨ ɓɔyɔi rɔde bole lo je tɨ kɨ gɨdɨ mbal je tɨ kɨ tətɨ. 16A əli mbal bo je kɨ mbal je kɨ təti əi nə: «Ɨtosi dɔje tɨ, ɨɓɔyɔi-je sa̰y ta kəm nje kɨsɨ dɔ kɨmbər ngar tɨ, kɨ ta wongɨ tɨ lə NGon batɨ. 17Tadɔ ndɔ wongɨ kɨ bo re ngata, dəw kɨ asɨ kadɨ ə nə mi ə m-a am goto.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\