Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe 8

1Lokɨ NGon batɨ ɔr nḛ kuwə makɨtɨbɨ kɨ ko̰ sɨri, lo kɨ dɔra̰ tɨ təl to ndɨngɨ asɨ ngan kadɨ dɔ mɨtə. 2Nɨngə m-o malayka je kɨ sɨri ai ta kəm Luwə tɨ, adɨ adi-de təbɨ sɨri. 3Malayka madɨ kare re ɨlə rɔne a kadɨ dɨngɨri tɨ, uwə bay por kɨ ndujɨ kagɨ kɨ ətɨ majɨ e me tɨ jine tɨ. E bay kɨ rai-e kɨ ɔr, nɨngə adi-e ndujɨ kagɨ je ngay kɨ ətɨ majɨ, kadɨ aw-n kɨ ta je kɨ dɨje lə Luwə ɨsɨ əli kɨ Luwə. Aw-n dɔ dɨngɨri ɔr tɨ kɨ a no̰ kɨmbər ngar tɨ. 4Ɓa sa ndujɨ kagɨ kɨ ətɨ majɨ su ji malayka tɨ ta kəm Luwə tɨ aw kɨ taa kɨ ta je kɨ dɨje lə Luwə ɨsɨ əli kɨ Luwə. 5Nɨngə go tɨ, malayka un bay por kɨ ndujɨ kagɨ kɨ ətɨ majɨ e me tɨ ka kɨn, ɓukɨ por dɨngɨri rosɨ, ɓa ɨgə ɨlə kɨ dɔnangɨ tɨ, par ə ta naa tɨ no̰o̰, ndangɨ ndi je, kɨ ndu dɨje, kɨ təl ndi je tḛḛi, taa dɔnangɨ yəkɨ tɔ. 6Malayka je kɨ sɨri kɨ uwəi təbɨ je kɨ sɨri jide tɨ ɨndəi dɔ rɔde dana kadɨ kɔli-de. 7Malayka kɨ dɔsa̰y kɔl təbɨ ləne ɓa, kɔsɨ, kɨ por kɨ pole-naa kɨ məsɨ ə ədɨ kɨ dɔnangɨ tɨ. Nɨngə lo kɨn tɨ no̰o̰ be, dam dɔnangɨ kɨ kare me kɨ mɨtə tɨ o̰ por, kagɨ kare me kɨ mɨtə tɨ o̰ por, taa mbi kam kare me kɨ mɨtə tɨ o̰ por tɔ. 8Malayka kɨ ko̰ joo kɔl təbɨ ləne ɓa, nḛ madɨ kɨ boy tə mbal kɨ a taa be, o̰ por, ɓɨngə osɨ me ba tɨ, adɨ dam ba kɨ kare me kɨ mɨtə tɨ təl məsɨ. 9Nḛ kɨndə je kɨ kare me kɨ mɨtə tɨ me ba tɨ oyi, taa bato kare me kɨ mɨtə tɨ tuji tɔ. 10Malayka kɨ ko̰ mɨtə kɔl təbɨ ləne ɓa, kəkɨrə mee kare kɨ o̰ tə por be, ḭ dɔra̰ tɨ osɨ nangɨ dɔ kɨ kare me kɨ mɨtə tɨ lə mbo je kɨ wol man je. 11Tɔ mee ka kɨn nə «nḛ kɨ atɨ.» Kɨ kare me kɨ mɨtə tɨ lə man je təli ati kanana, nɨngə dɨje ngay kɨ a̰yḭ-naa man je kɨn oyi tɔ, tadɔ təl kɨ təli ati kanana. 12Malayka kɨ ko̰ sɔ kɔl təbɨ ləne ɓa, dam kadɨ kɨ kare me kɨ mɨtə nɨm, dam nay kɨ kare me kɨ mɨtə tɨ nɨm, taa mee je kɨ kare me kɨ mɨtə tɨ ɨngəi kɨndə adɨ lo kadɨ damde kɨ kare me kɨ mɨtə tɨ unjɨ goto. Dam lo kɨ kada kare me kɨ mɨtə tɨ nɨm, dam lo kɨ kondɔ kare me kɨ mɨtə tɨ nɨm, kunjɨ goto dɔde tɨ. 13M-təl m-go̰ lo ɓəy nɨngə, m-o soro kare kɨ nal taa sa̰y dan nəl tɨ un ndune taa kɨ tɔgɨne ə nə: «Kəm-to-ndoo! kəm-to-ndoo! kəm-to-ndoo a e dɔ dɨje tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne, lokɨ ndəgɨ malayka je kɨ nayḭ-naa mɨtə kɨn a kɔli təbɨ ləde.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\