Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe 9

1Malayka kɨ ko̰ mi kɔl təbɨ ləne ɓa, m-o mee kare ḭ dɔra̰ tɨ osɨ dɔnangɨ tɨ. Adi mee ka kɨn lakəle ta lo kɨ koo. 2Tḛḛ ta lo kɨ koo nɨngə, sa por su tɨ tḛḛ kɨ taga tə sa por kɨ me pur tɨ kɨ boy be. Sa ka kɨn utɨ kəm kadɨ əi kɨ dɔra̰. 3Bətɨ je tḛḛi me sa por tɨ ka kɨn, sanəi-naa dɔnangɨ tɨ. Əi bətɨ je kɨ adi-de tɔgɨ kɨ to tə ya̰ ni be. 4Ɔgi-de kadɨ adi ko̰ wale je, kɨ kam je, kɨ kagɨ je, nə kadɨ adi ko̰ dɨje kɨ awi kɨ mbo̰ lə Luwə no̰de tɨ al kɨn par. 5Adi-de ta rəbɨ kadɨ tɔli dɨje kɨn al, nə kadɨ adi-de ko̰ ngay tə kadɨ yo par asɨ nay mi. 6Dɔkagɨloe tɨ kɨn, dɨje a sangi koy, nə a ɨngəi koy al. A ndɨgi kadɨ n-oyi, nə koy a a̰y sa̰y kɔ kadɨde tɨ. 7Bəte je kɨn, toi tə sɨndə je kɨ dəw dɔɔ nḛ rɔ rɔde tɨ, adɨ əi ɓasi lo kaw rɔ tɨ kɨn be. Nḛ je kɨ dɔde tɨ toi tə jɔgɨ kɔsɨ-gon kɨ rai kɨ ɔr be, nɨngə ta kəmde to tə ta kəm dɨje be tɔ. 8Bḭ dɔde to tə bḭ dɔ dəne je be, ɓa ngangɨde to tə ngangɨ ɓɔl be tɔ. 9Nɨngə toi tə nḛ kɨ dəw ɨlə nḛ rɔ kɨ kɨ gɨndɨ no̰ gude tɨ be, ɓa ka bagɨde ɓa tə ka pusɨ rɔ je kɨ sɨndə je ba̰y ba̰y ndɔri-de kɨ ngɔdɨ dɔde sɔbɨ lo rɔ kɨn be. 10Ta mongɨde atɨ tə ta mongɨ ni be, nɨngə e mongɨde tɨ kɨn ə awi kɨ tɔgɨ kɨ kadɨ adii ko̰ dɨje nay mi tɨtɨ. 11Awi kɨ malayka kɨ dɔ lo kɨ koo tɨ tə ngar dɔde tɨ. Tɔ ngar ləde ka kɨn nə «Abɨdo̰» kɨ ta ebɨrə, ə «Apolɨyo̰» kɨ ta gɨrəkɨ tɔ. Kɔr me tɔ kɨn nə «NJe tujɨ lo». 12Ko̰ kɨ dɔsa̰y də ngata, nɨngə nay ko̰ je kɨ rangɨ joo kadɨ rəi go tɨ ɓəy. 13Malayka kɨ ko̰ mehḛ kɔl təbɨ ləne, nɨngə m-o ndu dəw madɨ ḭ dɨngɨri tɨ kɨ rai kɨ ɔr kɨ ɨsɨ no̰ Luwə tɨ, ḭ dɔ kume je tɨ kɨ sɔ re. 14Ɓa ndu ka kɨn əl malayka kɨ ko̰ mehḛ kɨ uwə təbɨ jine tɨ ə nə: «Ɨyə̰ malayka je kɨ sɔ kɨ dɔɔi-de kɨ sən dɔ ba Epɨratɨ tɨ kɨn taa.» 15Nɨngə ɨyə̰ malayka je kɨ sɔ ka kɨn taa. Əi malayka je kɨ ɨsi dɔ njade tɨ mbata dɔ kadɨ wa kɨn, me ndɔ tɨ wa kɨn, me nay tɨ wa kɨn, kɨ me ɓal tɨ wa kɨn tɔ, kadɨ tə tuji dɨje kɨ kare me kɨ mɨtə tɨ kɔ, dɔnangɨ tɨ ba pətɨ. 16Adi-mi kɔr asɨgar je ləde kɨ awi kɨ sɨndə əi mɨlɨyo̰ ɓu joo. 17NGa nɨngə yə, m-o sɨndə je kɨ njé kal-de je me ndɨl tɨ: awi kɨ nḛ rɔ kutɨ dɔ no̰ gude kɨ kər tə por be, to tə ɓal dɔra̰ be, taa to tə ɓal kədɨ-man sɨndə be tɔ. Dɔ sɨndə je ka kɨn to tə dɔ ɓɔl be, nɨngə por je, kɨ sa je, kɨ nḛ je kɨ njé taa por kɨ tɔgɨde je tḛḛ tade tɨ. 18E kɨ nḛ tujɨ lo je kɨ mɨtə, kɨ əi por je, kɨ sa je, kɨ nḛ je kɨ njé taa por kɨ tɔgɨde je, kɨ tḛḛi tade tɨ kɨn ə ko dɨje kɨ kare me kɨ mɨtə tɨ dɔnangɨ tɨ ba pətɨ a tɔ-n. 19Tadɔ tɔgɨ sɨndə je e tade tɨ nɨm mongɨde tɨ nɨm tɔ. Mongɨde to tə li be, nɨngə ta mongɨde to tə dɔ nḛ be kadɨ adii ko̰ dɨje. 20NGa nɨngə, kɨ ɔjɨ dɔ ndəgɨ dɨje pətɨ kɨ tḛḛi ta yo tɨ lə nḛ je kɨ njé tujɨ lo kɨn ɓa, mbati kadɨ ɨyə̰i ta kaw no̰ kagɨ yo je tɨ kɨ əi nḛ je kɨ rai-de kɨ jide. Nayḭ-naa kɨ lo kɔsɨ məkəsɨde nangɨ no̰ ndɨl je tɨ kɨ majal, kɨ no̰ kagɨ yo je tɨ kɨ rai-de kɨ ɔr je, kɨ la je, kɨ nɨngə-kasɨ je, kɨ gajɨ mbal je ə se kɨ kagɨ je kɨ asi koo lo al nɨm, asi koo dɔ ta al nɨm, taa asi njɨyə al nɨm tɔ kɨn. 21Taa ɨyə̰i ta tɔl dɨje al nɨm, ta ra kɨmə al nɨm, ta kuwə marɨm al nɨm, ta ɓogɨ al nɨm tɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\