Rom je 10

1NGakom je, nḛ kɨ uwə mem ngay kɨ m-ɨsɨ m-dəjɨ Luwə mbata tɨ lə Jɨpɨ je, e kadɨ ɨngəi kajɨ. 2Tadɔ m-asɨ kadɨ m-ma najɨ ləde, təkɨ tɨngəi bɨl mbata tɨ lə Luwə, nə ke ə e tɨngə kɨ nḛ gər goto me tɨ. 3Təkɨ rɔjetɨ, gəri rəbɨ kɨ Luwə ɨsɨ ɔr-n ta dɔ dɨje tɨ al, adɨ ɨsɨ sangi rəbɨ kɨn kɨ dɔde əi je wa. Lo kɨn tɨ, əi je, gotoi dɔ rəbɨ tɨ kɨ Luwə ɨsɨ ɔr-n ta dɔ dɨje tɨ. 4Tadɔ Kɨrɨsɨ ə e ta tɔl ta ndu-kun, mba kadɨ dəw kɨ ade mene ɓa, Luwə ɔr ta dɔ dəwe tɨ. 5Mojɨ wa əl ta ɔjɨ-n dɔ kɔr ta dɔ tɨ kɨ go rəbɨ lə ndu-kun ə nə: «Dəw kɨ təl rɔne go ndu-kun ɓa, dəwe a ajɨ kɨ rəbɨ lə ndu-kun ka kɨn.» 6Nɨngə ta kɨ ɔjɨ dɔ kɔr ta dɔ tɨ kɨ rəbɨ kadɨ-me ə to kɨn: «Otɨ kadɨ əl mei tɨ ə nə: na̰ ə a aw dɔra̰ tɨ wa?» Tadɔ Kɨrɨsɨ ḭ dɔra̰ tɨ ə re. 7Taa, na̰ ə a aw ko wa ka, əl be al tɔ, tadɔ Kɨrɨsɨ ḭ lo koy tɨ dan njé koy je tɨ. 8Makɨtɨbɨ lə Luwə əl ə nə: «Ta lə Luwə e kadi tɨ ɓasi, to tai tɨ kadɨ əl, e nga̰mei tɨ. E ta kɨn ə j-ɨsɨ j-ɨlə mbḛe.» 9Təkɨ rɔjetɨ, re ta tḛḛ tai tɨ təkɨ Jəju e Ɓaɓe, ə re adɨ nga̰mei kadɨ Luwə un-e taa dan njé koy je tɨ ɓa, a ɨngə kajɨ. 10Tadɔ kadɨ-me kɨ ḭ nga̰me tɨ ə Luwə a ɔr ta dɔ dəw tɨ, nɨngə ta kɨ tḛḛ ta dəw tɨ ə a ajɨ dəw tɔ. 11Tadɔ makɨtɨbɨ lə Luwə əl ə nə: «Dəw kɨ ra kɨ ade mene, nḛ a tule naa tɨ al.» 12Lo kɨn tɨ, dangɨ dangɨ goto dan Jɨpɨ je tɨ kɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al. Pətɨ Ɓaɓe kɨ kare wa kɨn ə e Ɓaɓe ləde. E kɨ nje kadɨ nḛ majɨ dɨje pətɨ kɨ ɓai tɔe. 13Tadɔ makɨtɨbɨ lə Luwə əl ə nə: «Dəw kɨ ra kɨ ɓa tɔ Ɓaɓe a ɨngə kajɨ.» 14NGa nɨngə, kɨn ə dɨje adi-e mede al ə, lo kadɨ a ɓai tɔe goto, a kɨn ə dəw əl-de ta lie al ə, lo kadɨ a adi-e mede goto, a kɨn ə dəw kɨ nje kɨlə mbḛ ta lie goto ə, lo kadɨ a ooi ta lie goto tɔ. 15A kɨn ə dɨje kɨ njé kaw kɨlə je gotoi ə, lo kadɨ dəw a ɨlə mbḛ ta lie goto tɔ. Makɨtɨbɨ lə Luwə əl ta dɔ tɨ be ə nə: «E nḛ kɨ to rɔnəl ngay kadɨ dəw oo nja njé kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ.» 16Nə dɨje madɨ mbati təli rɔde go Poy ta tɨ kɨ Majɨ. NGa nɨngə, Ejay dəjɨ ta dɔ lo kɨn tɨ ə nə: «Ɓaɓe, dəw kɨ taa meje dɔ mbḛ tɨ kɨ j-ɨlə kɨn goto.» 17Jɨ gər təkɨ dəw a adɨ mene kɨ go rəbɨ lə Poy Ta kɨ Majɨ kɨ oo, nga nɨngə, Poy Ta kɨ Majɨ kɨn, e mbḛ ta lə Kɨrɨsɨ. 18Ə kadɨ m-dəjɨ m-o se Jɨpɨ je ooi ta kɨn al bɨtɨ wa? OOi ta kɨn majɨ. Tadɔ makɨtɨbɨ lə Luwə əl ta dɔ tɨ ə nə: «NDu njé kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ aw kɨ dɔ ɓe je pətɨ, taa, dɨje kɨ ɨsi dɔbəy lo je tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne pətɨ ka, ta kɨ tade tɨ osɨ mbide tɨ tɔ.» 19Ə kadɨ m-dəjɨ m-o se ngan Isɨrayəl je gəri me ta kɨ ɓa kɨn al wa? Mojɨ əl ta kɨ ta Luwə tɨ dɔ lo kɨn tɨ ə nə: «M-a m-adɨ jangɨ ra səsi dɔ dɨje tɨ kɨ dəw gər gɨnde al, M-a m-adɨ wongɨ ra səsi ngay dɔ dɨje tɨ kɨ əi dɨje kɨ nḛ gər ləde goto.» 20Ejay aw bɨtɨ əl ta kɨ ta Luwə tɨ ə nə: «Dɨje kɨ sangɨ ka sangi-mi al, ɨngəi-mi, M-tḛḛ kɨ dɔm taga m-adɨ dɨje kɨ dəji-mi nḛ madɨ al.» 21Nə kɨ ɔjɨ dɔ ngan Isɨrayəl je, Mojɨ ɨlə dɔ tɨ ə nə: «NDɔ je pətɨ, m-ɨlə jim m-adɨ dɨje kɨ njé təl rɔde go ta tɨ al, Dɨje kɨ njé ta̰ rɔ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\